افغان موج   

زن افتخار عالم هستی تویی!... درود

بر دامن  تو است  مرا  لایق  سجود

شیر تو شیره ایست به جانم که هر زمان

پیغام  آورد  ز معنای هست  و  بود

سالار های عالم  ما هرکه بود  و هست

از هر کلام و عظمتِ نام  تو بُرده  سود

هستی  مرا  تو  معنی  دنیا  و  زندگی

عطرِ گلابِ... مزرع سبزی  و مثل عود

عیسی است اگر محمد و زردشت  یا علی

از عمر  خویش  بُرد  به راحت  ره  عُبود

در فصلِ  انجماد   حقیقت  چه  حیله  ای

هر بلهوس  شکوه ای ز  بیعقلی ات نمود

بگذار جاهلان  زمان فتنه...  گویند  ات

راحت  بروی  دامنت هر مرد و  زن غُنود

 

نعمت الله تُرکانی