افغان موج   

ارج میدارم روز زن را ، احترام بی پایان به شیر زنانیکه  برای احراز  حق انسانی شان

بر علیه ظلمت پرستان در مبارزه اگاهانه قرار دارند .

ف.بری

زن تویی آن خلقــــت والا مقام      وصف تـو بالاتر است ازهرکلام

هم تویی تند یس مهــر و عاطفه     زیب مادر نیست جــــز ارج تمام

بر تو مد یونند هـــــــر فرد بشر     از زمـــــان زایـــش و دور فطام

گر نداند حـــــرمت و احسان تو      کی بود وی را صداقـت برمشام

 جهل وظلمت کی شناسد این بها      هستیی دنیـــا به تو کردند حرام

در اسارت میکشند بــــا نام دین      دیو  ظلمـــــت مایه رنج و ظلام

گشته ای پامال موهــوم درجهان     هم به آن دنیات ندارند خوش پیام

زین خراف وجهل خودرا وارهان     طینت خوبـــت بــــود والا مقام

بر فگن طـــومار وهم و بردگی     ای زن افغان بگیربر دست زمام

بر ستیز بـــر جاهلان زن ستیز     برگروه قاتل  و بـی ننــگ و نام

ارج میـــــدارد بری روز زنان      پیـــک آزادی بودی شان درقیام