افغان موج   

مگو

مگو: فصل زمستان است
بهار و تازگی دیگر نمی گردد!
مگو: که این شب یلدا دراز است
و هیچ آخر نمی گردد!

مگو: روز وصالی نیست در ره
شب تاریک هجران سر نمی گردد !
مگو که باز گشت هر عزیزی 
که رفته در سفر باور نمی گردد !
بگو که زنده گی چون رخت بر بست
دوباره برنمی گردد !

نازی کریم