افغان موج   

رسول پویان

روز جهانی زن مبارک باد

 

نمود حرکت هستی و مهـرتابانم

به پله های ترازوی عدل میزانم

به نام گرچه تفاوت فتاده در معنا

اگـر زنـم اگـر مـرد نسـل انسانم

7/3/2015