افغان موج   

ملک عراق و سوریه را خون گرفته است

جنگ و ترور وحشت طاعون گرفته است

دسـت سـعود و شـیخ قطـر رهبران تـرک

خـونین لـوای داعـش ملعـون گـرفته است

دود تـفـنگ و نـالـۀ انـسـان و بـوی خـون

روستا و شهر و دامن هامون گرفته است

پـول کـثـیـف نفـت عـرب می کـند تـرور

دستورازواشنگتُن و صهیون گرفته است

ذهن سـیا وچشم فـرنگ و ســران تـرک

طرح دسیسـه حالـت مظنون گرفته است

انــوار طـور را بـه پـشـیـزی فـروخـتـند

نسل یهـود مـشــرب قـارون گـرفته است

ناپاکستان که مرکز جنگ و ترور گـشت

شیطان رقصوغمزه وافسـون گرفته است

در آســیـا هــزار هــزار آســیـاب خــون

از دجله تا بـه دامـن سیحون گرفته است

طالـب ز مسـجـد و ز کتاب و ز مدرسـه

درس تروروجنگ وشبیخون گرفته است

ازخون پاک غرب وشمال وجنوب وشرق

خـاک وطـن لالـۀ گلگـون گـرفـتـه اسـت

دیـوار و میز و دفـتـر و کلکـین ارگ را

قـرن ها بـود که فتنۀ افـزون گرفته است

در زیـر نـام دیـن و جهـاد و لـوای حــق

هرخائن وستمگری مضمون گرفته است

از رنگ خـون و قصۀ شمشیر خسته ایم

دل دست خامه نالۀ مصئون گرفته است

با خشم و کین و گند تعصب کنیم وداع

نسل جوان طریق دگرگون گرفته است

رسول پویان

19/8/2014