افغان موج   

افغان موج درگذشت سیمین بهبهانی غزلسرلای بزرگوار زبان فارسی دری را به همه فارسی زبان های افغانستان، ایران، تاجکستان و سراسرجهان تسلیت میگوید... هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شد به عشق ... ثبت است بر جریدۀ عالم دوام ما...

سیمین بهبهانی

در بطن قلم زاده شدی حرف تو این بود

زن مادر غمدیده ای مردان به یقین بود

هر کودک یکساله و هر مردی رسیده

از شیر تو پُر عقل و پر آوازه چنین بود

امروز که رفتی و بُود جای تو خالی

بنیاد محبت همه جا سرد وغمین بود

بگذار درین راه و طریقت همه دانند

آواز  تو معیار  محبت به زمین بود

***

دنیا همگی هیچ و همه هیچ درین هیچ

که این مرگ ترا با همه خوبی به کمین بود

نعمت الله ترکانی