افغان موج   

«که خم خم رفتن صیادبرقتل مرغان است»

دموکراسی نوع دیگری از

روش شیطان است

که ملت بی دفاع زیرگلوله باران است

ناتودرخواندن یارم به دالان است

مرمی هاجای هاون میده باران است

امریکا درنقش شیطان است

ملت بی دفاع حیران است

گفتن گر

به میدان آیی آسان است

لیک مقاومت کارمردان است

گلگون کفنان در

افغانستان است

تجارت تفنگسالاران

 نام شهیدان است

ازبرکت جنایتکاران دالربه

 دوران است

ان پرنده برمرگ دیگرپرنده به

 گریان است

صیادوتفنگسالاردر

وطنم مردمیدان است

کرزی درصبرخود

رستمک داستان است

ملت مظلوم ما بی نان است

این عکس

 فریادخاموش از

دورنمایان است

ملت ماازدست ناتووتفنگ سالار

پریشان است

بگفته ملالی جویا

تبیله

پارالمان است

سنا

چکچکی این وآن است

جمعیت العما

شتردردنبال

خر

کاروان است

جنگ درمیهنم

بی پایان است

بی نان دسترخوان

 ایتیمان است

کرزی

 دجال شیطان است

کسی کشته وکسی زندانی

کسی مهاجروکسی نالان است

جبرتاریخ

زنجیرگردن

انسان است

وارونه نویسی شیوۀ

نمایان است

تاریخ وطن درقید

خامۀ

خاینین

 وطن فروشان است

ازاین رو

ملت بی

نام ونشان است

هستی ملت در

دست

گروگان است

زنجیروغراب زیورزندان است

 

تحویله به زبان عوام تبیله جای حیوانات جای سیاف ومحقق

سید موسی عثمان هستی