افغان موج   

مقامات امنیتی پاکستان ازدستگیری یک فرد مظنون درفردوگاه کراچی خبردادند

مقامات امنیتی پاکستان درفرودگاه کراچی فردی را که یک باطری با مدار برقی را در کفش خود پنهان کرده بود دستگیر نمودند .

ناگهان درقسمت کنترول امنیتی فرودگاه زنگ خطر به صدا درآمد و به تعقیب آن یک نفر که تحت کنترول مقامات امنیتی قرار داشت دستگیرشد .

این خبر را روز نامه تاگش اشپیگل برلین درصفحۀ روز دوشنه 10 ماه می به نشر رسانده است .

به قول سخنگوی فرودگاه فرد منظنون مواد انفجاریه به خود نداشته است ، ولی موادی که نزدش پیدا شده ، میتوانسته با آن دستگاه و یا مواد منفجری بسازد .

این فرد مظنون که نام اش افشا نشده به مقامات امنیتی گفته است که ازایالت شمالغرب خیبر پختون خوا پاکستان  آمده است جایکه گفته میشود طالبان و اسلام گرایان افراطی درآن مناطق حضورفعال دارند .

بگفته مقامات پاکستانی این انجینیر سی ساله تصمیم داشته ذریعه شرکت هوای تایلندی به یکی از کشورهای شرق میانه سفر کند .

این درحالیست که هفته پیش درفرودگاه نیویارک حمله به یک هواپیما توسط مقامات امنیتی امریکا اف بی ای  خنثی شد .

مظنون اصلی فردی بنام فیصل صالح زاد بوده که روز دوشنه هفته پیش در یک هواپیمای آمادۀ پرواز در نیویارک توسط ماموران فدرال امریکا اف بی ای دستگیر شده است .

این فرد که در پاکستان تولد شده و پاسپورت امریکائی نیز داشته است بقول مقامات وزارت عدلیه تصمیم داشته به طرف دوبی پرواز نماید .

مقامات عدلیه امریکا از قول آقای اریک هالدر داد ستان کل میگویند این فرد با پاکستان در ارتباط بوده و طوریکه معلومات نشان میدهد عقب این حمله طالبان پاکستانی قرار داشته اند .

دادستان کال این سخنان را در تلویزیون ملی امریکا بیان نموده است .

گزارش دیگری از روز نامه کلنر شتات انسیگه المان که درروز دوشنه 10 می منتشر شده است ، آمده که یکی از اسلامگرایان 21 ساله المانی که با گروهای شورشی پاکستان همکاری میکرده است در وزیرستان کشته شده است .

بقول همین نشریه یک المانی تبار دیگر که جز گروهای افراطی بوده درپاکستان  مورد فیر گلوله قرار گرفته و به قتل رسیده است  .

نام این فرد که رانی ر خوانده شده ، که  درمناطق مرزی نزدیک به افغانستان به ضرب گلوله از پای در آمده است .

این گزارش را روز یکشنبه 9 ماه می روز نامه اشپگل المان نیز به نشر رسانده است این جوان 21 ساله که ملیت هالندی را نیز دارا میباشد در ماه سپتمبر سال گذشته با چند نفر از هم فکران خود از طریق استانبول به پاکستان رفته و به عضویت گروه شورشیان در آمده است .

بقول روز نامه اشپیگل مقامات آلمانی بررسی میکنند  که آیا اقای رانی ر در اواخر ماه اپریل سال جاری با یک آلمانی دیگر بنام اریک برنینگر ازایالت زارلند واحمد ح ازشهر زالس گیتر آلمان بوده که در 30 اپریل در حمله به سربازان پاکستانی کشته شده است ؟

سخنگوی پولیس جنائی آلمان در باره مرگ رانی ر روز شنبه 8 ماه می به خبرنگاران اطلاعات مشخصی نگفته ، و بیان نموده است که تحقیقات در این زمینه ادامه دارد .

محمود منجم زاده برلین المان