افغان موج   

پدر دیروز معلم صاحب پسر شرف الدین را از مکتب به خانه روان کرد بخاطریکه دست هایش ناپاک بود.

فائیده ای کرد؟

چرا نه؟ امروز نیم صنف با دستان ناپاک به مکتب آمده بودند.