افغان موج   

معلم در صنف رو به شاگردان خطاب نموده گفت:

میخواهم احمقترین کس در صنف به پای ایستاده شود. اول نمره و لایقترین شاگرد صنف به جایش ایستاد.

معلم خطاب به او گفت:

من احمقترین را گفته بودم. تو چرا به جایت ایستادی؟

شاگرد جواب داد:

نمی خواستم شما تنها ایستاده باشید.