افغان موج   

از س. پ  فولاد  هروی

به فرمایش شصت هزار تن از طرفداران هراتی جناب:

آقاي ثابت که گفته است :  يك سيد از هرات به من تماس گرفته و گفته است در اتنخابات تنها من شصت هزار  هوادار دارم كه به شما راي خواهند داد.

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

عزل آقای لــوی سارنوال

گفت خــالو نظـــر به بابــه جلال

که درین مُلـک زندگی است محال

مهــــــد آدم ربـائـی است و ترور

صحنـــه خشـــم  و کین وقتل وقتال

در مجـــــــاری پیشرفت   امـــور

در طـی عــمر بیــش از شش سال

دســــــت آورد دولــت ما نیست

غـــــــــیر از نـاتــــوانی و اهمال

عـــاملین را چو بنــــگری گوئـی

اندریــن کشـــور است قحط رجال

اقتـــــــــدار نظام چـــار اسبه

می شتــــــــابد بــسوی اضمحلال

بســکه گردیده عام ظلــــم و ستم

رفتــــه حاکمـــــــیت بزیر سوال

*      *      *

گفــــــت او را جــــلال با نـرمی

کــه ازین بــــیش جــــان بابه منال

کرده دولــت دریــــن حیات کمش

کار صـــــــدهـــا پـروژه را  اکمال

کــار صــــــــد  ها  پروژه  دیـگر

هــست در آســـــــتان اسـتحصال

گرنمــی بــود فــــــتنه  و آشوب

اخــتلاف وستیزوجنــــــگ و جدال

بــود امــــــروز وضــع کشور ما

بـارهــــا خوبــــــــتر ازین منوال

تا نـگردد  کــــــلام  طــــولانـی

بـرشـــــــمردم به گونــــه اجمال

گفــتش از  قاطعـــــیت  دولــــت

یــــک نمـونه بگو بطـــــــور مثال

گفـــت  ایــنک اگر قبــــول کـنی

عــزل آقــــــــای لـــوی  سارنوال

گفتـــش الحـق ولـــی بـــگو آنرا

بــر سر مــــــا که کــرده بود اعمال

اسـفا ! گــر زمــام شــــــیران  را

بــند سازد کـــــــسی به دنب شغال

گفــــت خــــالو ! بهانه می جوئی

عــــادت تست بـحث وقــــال مقال

بهـــر اصـــــلاح سرکشان کافیست

ایــــن سیاست اگــــــر شود دنبال