افغان موج   

ای که درجنگ‏ها بقای تواست
بی سبب صلح ادعای تو است
منـبـع جـنـگ را تـــو مـی‏دانی
چون‏که افراطی آشنای تو است

جنگ تریاک را کی درداداست
طالبان جـمله مـافـیای تو است
وحشت ازهرطرف که می‏بارد
نـیـغ داعـش پـیـشوای تو است
غـزل جـنـگ کرده ای از بـر
تـیـر و تلوار دلـربای تو است
نسل‏هـا را بـه جـنگ می‏طلبی
تا که افراطیت صدای تو است
خون حلق صغیرو پیر وجوان
در عزای عموم حنای تو است
هـر کجـا امـن و امـنیـت باشـد
خار چشمان بی حیای تو است
پــول نـفـت ســعـودی و دالــر
در رۀ جنگ زیربنای تو است
مــار آسـتـیــن ملـتــی؛ لیـکــن
اژدها زادگان عصای تو است
نـه تمـدن؛ وحـشـت و کشـتـار
نه عدالت؛ ستم قضای تو است
طـالـب و انتحـــاری و داعـش
همـه آماده در سـرای تو است
خــلق بیچـــاره ملـت مظـلـوم
همه پامال زیـر پـای تو است
جنگ قـومی و قـدرت افزون
یا فقط سلطنت هوای تو است


رسول پویان

18/1/2018