افغان موج   

غـــزلی تازه ندارم که ترا شاد کنم

بهـــتر انست که با مرثیه ای یاد کنم

 

من که فـــرزند غم ام با چه میسر گردد

که ترا از لجـــن وســــوسه آزاد  کنم

آفتاب و ره مشرق چه تاریک و چه سرد!

ناگذیرم که دلم شـــاد به مـــــُرداد کنم

مصلحت نیست درین خطه بعد از یک توفان

قصر یا خانه ای از خشت و گل اباد کنم

***

از غم ات نیست مرا روز و شبی آرامش

غیر ازین دغدعه در فکر... چه بنیاد کنم

نعمت الله ترکانی

12.12.12