افغان موج   

داڅولسیزي کیږي چی ھروخت موکړوی

په لاروکی موھروخت،توربمونه ویړوی

مونږپټ په جرګه کینو،چی دسولی لارپیداکړو

نامرده ګاونډیه ، ته یی بیرته نړوی

مونږغواړوچی دوروڼوترمنځ،روغه جوړه وکړو

خوته موترمنځ ګرځی،چی په شرمواړوی

مونږڅوک له خدایه غواړو،چی زخمونه موټکورکړي

ته راشی په زخمو باندی مو مالګی دوړوی

ښه سم پدی پوھیږی،په آزادژوندون مین یو

خو ته مواسارت ته،ځنځیرونه جوړوی

ددام په غوړولوکی،ترھرښکاری ماھریی

زمونږدتګ په لارکی،تل دامونه غوړوی

آخربه رسواکیږي،ستاپه ضدبه قیام کیږي

ھغه وخت به شیطانه،سترګی څنګه غړوی

 

الحاج الھام الدین قیام

والدورف/جرمنی

۱۶/۱۱/۲۰۱۳