افغان موج   


بیا  با  هم  برادر  وار  باشیم
عزیز و همدم و همکار باشیم
جدایی بین ما انداخته شیطان
صلاح ماست تا هوشیار باشیم
***
دل  افغان  را  از گِل سرشتند
میانش تخم جهل و حیله کشتند
بود بار اش تفنگ و راکت و بم
به تقدیر اش شهادت را نوشتند

***
همه  از  لذت  فرهنگ  گویند
به جای صلح حرف جنگ گویند
نمیدانم... شاید  یک  معماست!
که شام تیره را هفت رنگ گویند

***

 زمین و آسمان را چور کردند

ز بلبل آشیان را چور کردند

درین این مُلک پُر از دزدان لایق

ز گوشتم استخوان را چور کردند
***

بساط فتنه در روی زمین شد

یکی شاد و هزاران دل غمین شد

دو تا دلداده  را  گردن  بریدند

چو فرمان  امیرالمومنین  شد

نعمت الله ترکانی