افغان موج   

بمنا سبت روز زن !!!

محمد ا صغر ( عبا دی )

زن را با ید گرا می د ا شت ، ستود وبمقا مش ا رج نها د که «  ما د رهست ، همسروخوا هر » .

هموطن وخوا نند ه ی گرا نقد ر !

د رحا لکه به منا سبت ا ین روزبزرگ ، سلا م هـا وتمنیا ت نیکم را حضورفرد ، فرد ا ززنا ن با وفا ، شجا ع ، فداکا ر، د رد دید ه وبلا کشیده ی میهن عزیزوزنا ن جها ن تقد یم کرد ه ، آ رزوی آ سود گی وخوشبختی های شان را دارم،

لا زم د یدم د رشب وروزی که د رگوشه ، گوشه ی جهان ، سخن از زن ومقا م شا مخ و والا ی آن با لا و به خاطرستا یش وبزرگداشت این موجود لطیف ، مهربان ودرحال با وفا وبرد ه بار، جلسا ت وگرد همآئی های با شکوه چه د ر داخل (جدا ا زجلسا ت وگردهمآ یها ی عوامفریبا نه نما یشی وغیرمثمرد ولتی ) ، وچه د رخا رج وطن د ایرمیگردد،

سری بوطن عزیز زد ه وببینیم که حا ل ا کثریت مطلق زنان وطن مان ، د رحالکه قوای بیش ا زچهل کشورد وست!!!

ومد ا فع د موکرا سی که « تسا وی حقوق زن ومرد ) یکی ا زا صول پذ یرفته وزرین آ ن می با شد ، ا زچه  قرا را ست . زن ، ا ین موجود قا بل ا حترا م که ما ا زآ ن به نا م ها ی چون « زن ، همسر، خا نم ، خا تون ، سیا ه سر، عا جزه ، عیا لد ا ری ، کوچ ، ما ل ، عیا ل وغیره » یا د کرد ه ومی کنیم ، با د ریغ وتأ سف که نه طی سا لیا ن گذ شته ، بل طی قرون متما د ی با ا نوا ع مختلف خشونت ، ز جر ، شکنجه ، بـد ل ، خرید ، فروش ، سنگسا ر، خود سوزی ، لـت وکوب ، ا زد وا ج ا جبا ری ، پوشا نید ن همه ی روی، قطع ا عضا ی بد ن ، روی سیا ه شد ه سوا ربرمرکب د رملاء عا م گشتا ندن، آ ب جوش بربد ن شا ن ریختن ، طلا ق ، سقط جنین « د را ثرلت وکوب » ، ا زنعمت سوا د محروم ما ند ن ، د رمعرض خرید وفروش ، بد ل ، معا مله ( بد وپور) ، تبـا د له جنس به جنس ( د ختربـا د خترویا زن با زن ) وبا لا ترا زآ ن تبا د له با حیوا نا ت ا زقبیل گا و، گوسفند وحتی تبا د له بـا « سگ جنگی ) وغیره قرا رگرفته ا ست.  د رحا ل ا زحوا د ث وآ فا ت طبیعی ا زقبل سیلا ب ، زلزله ، آ تش سوزی ، جنگ وغیره نیزمتأ ثرومتأ لم بود ه ورنج برد ه ا ست.

ا فزون برآ ن د ربسا موا رد طرف بی توجهی ، توهیـن ، تحقیر، خشم ، قهر، غضب ، لت وکوب شوهروبعضاً ا عضا ی فا میل شوهر،  قرا رگرفته ا ست .

به گفته ی محترمه شکریه با رکزی وکیل پا رلـما ن که : هرگا ه موجود ی را د رزیرکوله با ری ا زهزا را ن د رد هستی ، منجمد ، بی روح ود رد مند ا زحوا د ث زما ن ، منزوی ا زجها ن متمد ن وفا قد آ زا د ی ها ی بشری ، بیا بید ، ا ین زن ، زن ا فغا ن ا ست ) . چند ما ه قبل د رآ ستا نه ی تجلیل ا زروزجها نی ( محوخشونت با زنا ن ) محترم ا مین ( فا طمی ) وزیرصحت عا مه وقت ، طی نشت خبری گفت: تنها د رسا ل جا ری بیش ا زیک صد زن ا فغا ن خود سوزی عمد ی کرد ه که64 - مورد آ ن د رهرا ت ، 17 - مورد د رکا بل وبفیه د رد یگرمنا طق کشوربه ثبت رسیده ا ست . وی ا ضا فه کرد که :

ا زجمله یک میلیون وپنجصد هزا رمعتا د به موا د مخد ر، 13- فیصد آ نرا زنا ن تشکیل مید هند .

مسوؤلا ن کمسیون حقوق بشرنیزد رطی سا ل جاری حورشید ی ا زثبت 710 مورد ضرب وشتم و 1168 مورد خشونت با زنا ن ، خبرد ا د ه ا ند . خوا نند گا ن عزیزبخا طرخوا هند د ا شت که سا ل پا رد رآ ستا نه ت زنا ن ا فغا ن را که میا نگین عمرشا ن ( 46 ) سا ل ، مرگشا ن را هنگا م زا یما ن ( 1600 ) ، د ریکصد هزا روبا سوا د شا ن را ( 6 /12 ) فیصد تخمین میزنند ، د رحا لکه بشرد رعصرحا ضر، خیا ل ونقشه ی تسخیرسیا را ت د یگروزند گی د رآ ن به سرمی پرورا نند ، د روطن ما با برید ن زبا ن « د خترهفت سا له د رولا یت جوزجا ن توسط پد رش « روزنیوز 28/8/08 » ، لت وکوب ود رنها یت قطع گوش ، قطع ا نگشتا ن د ست وپا ی ، ریختن آ ب جوش بربد ن شا ن توسط شو هر، ا زد وا ج ا جبا ری« قبل ا زسن قا نونی » ، ا سید پا شی به سر، صورت وبد ن  « 12 – نوا مبر 08 - د وتن موترسا یکل سوا ر، د رد ا خل منطقه " میرویس مینه " شهرقند ها رد رروزروشن به سروصورت 15- تن شا کردا ن قشرا ناث به شمول د وتن ا زآ موزگا ر، ا سید پا شید ه ومخا لفت شا ن را با رفتن د خترا ن به مکتب نشا ن د ا د ند .

 قا بل ذ کرا ست که : قبلاٌ هم چنین ا عما ل د ر « د هه چهل خورشید ی با لا ی د خترا ن د ا نش آ موزلیسه را بعه بلخی  د رکا بل ، صورت گرفته بود که آ نرا به گروه ها ی تا ریک ا ند یش وضد ترقی وطن نسبت د ا د ند . 

 همچنا ن چند ی پیش، د وزن د رولسوا لی د ولینه ی ولایت غورد رحضورمردم شلا ق ( د ره ) خورد ند. طبق گزا رشها د وزن به دلیل فرارازمنزل شوهران شان توسط ملای مسجد محکوم مجازات شدند. خبرنگاران گفتند : این د وزن به زور

 به شوهر داده شده بودند وپس ازفرا ر، د رولسوالی چشت ولایت هرات توسط پلیس محلی دستگیر وبخا نه های شا ن بر

 گردانده شد ند. منابع افزوده اند ؛ حکم ملا اما م مسجد توسط یک قوما ند ان محلی که گفته می شود ا زملیشه های سا بق

مجاهد ین است عملی شده است. این قوما ندان ملیشه، ازحمایت کامل دولت حامد کرزی برخوردار است ودرمنطقه ا ویک

 حکومت استبدادی مطلق را راه اندازی نموده ، زندان شخصی دا شته وهرکسی را که دلش خوا ست زندانی ویا مجا زا ت

می کند.

فرهنگ زن ستیزی وخشونت علیه زنا ن د ر وطن ما ریشه های عمیقی دارد ومأ لفه های ا سا سی آ ن را میتوان د ین ، سنت ها ی قومی ، تعصب مذهبی ، ا ند یشه ی مرد سا لا ری مبتنی بربا ورهای د ینی و فرهنگ زن ستیزی حا کمان دینی د ا نست. ا ینها همه وهمه پد یده های زن ستیزیک جا معه قبیلوی-سنتی چون ( ا فغا نستان ) است که ا ززن یک موجود ضعیف سا خته ود رخیلی ا زموا رد، آنان را ا زدا شتن فضا یل ا نسا نی محروم می سا زد .

اگرچه بعد ا زسقوط رژیم طا لبا ن ، گمان میرفت تا د ربهبود وضعیت زنا ن توجه صورت گیرد . ا ما متا سفا نه تبعیض، حق تلفی وخشونت علیه زنا ن روزبه روز گسترده ترگرد یده ود ولت همیشه ا زآ ن چشم پوشی نموده ا ست و با ید گفت:

دردور حکومت آ قا ی ( کرزی ) ، خشونت علیه زنا ن د روطن ، به با لا ترین حد ش رسیده ا ست . متأ سفا نه د رقا موس زند گی زن بد بحت ا فغا ن ، چیزی بنام « روز» وجود ند ا شته وسرا سرعمرقیمتی شان فقط و

فقط « شا م » ...... بود ه و بس . با د ریغ ود رد که یکبارد یگربا یا د آ وری از(هشتم ما رچ) بیا د خا طره د رد نا ک جا ن داد ن زن 45 سا له هموطن ما ن که سا ل پا رد رآ ستا نه ی تجلیل ا زروزجها نی زن ، د رولسوا لی « ا وبه » ولا یت هرا ت ، به ا ثرفقرونا  را حتی روا نی خود ش را آ تش زد ، وصد ها تن دیگری همچون ( ا و ) ، ا فتا د ه وآ ه میکشیم ، ولی گویا ( حکا م)  وبعضی ا ز ما ( مرد ا ن ) ، متأ سفا نه که نه « چشم » د اریم ونه « گوش »  .

به ا مید روزی که « زنا ن بد بخت » ا فغان هم روزی ا زد ست ما ، ( روز)  د ا شته با شند .ا ستفا ده ا زسا یتهای....