افغان موج   

درایالت برتش کلمبیا کانادا در حدود ۱۴۰۰۰افغانها زندگی دارند و از روز تاسیس آن که بیشتر از ۲۳ سال میشود رهبرای آن به هژمونی یک گروپ معیین است با تأسف این گروپ از اعتماد افغانها خارج شده اند و کسی به این اتحادیه عضو نمیشوند. یعنی در شرایط کنونی که تعداد افغانها بالغ بر ۱۴۰۰۰ میشود اعضای فعلی این اتحادیه به تناسب ګذشته چند مراتب کمتر از روز تاسیس آن است. بعضی ها مدعی استند که از کمیت افغانها بنام زبان اول فارسی اتحادیه ایرانی ها منغعت می برند و افغانها محروم آن امتیازات ایالت برتیش کلمبیا به اساس ناکار آمدی هیأت رهبری اتحادیه از امتیازاتی که حق مسلم مهاجران افغانی است محروم گردیده اند.عده ای به این عقیده اند که این اتحادیه عام المنفعه ، نتها اتحادیه ای عام المنفعه است بلکه اتحادیه خاص المنفغه هم شده نمیتواند باشد به استثنای چند نفر معیین.

بعضی ها انگیزه گرایدن افغانها به عیسویت و یا سوختاندن جسد شان بعد از مرگ را عدم فعال بودن اتحادیه افغانها میدانند.با در نظر داشت همین پرابلم ها و نا رضایتی ها نمایندگان و بزرگان افغانها طی گرد همایی یک شخصیت کار فهم و مورد احترام خود را به کاندیداتوری به ریاست اتحادیه پشنهاد کردند. البته این پشنهاد به هرشکلی که شده مورد پسند مسؤلین اتحادیه قرار نگرفت و ناراحتی های بیشماری را سبب گردید.تا بالاخره به تاریخ بیست جنوری سال جاری برای رهبری اتحادیه شخص معاون اتحادیه را که از قبل در نظر گرفته شده بود به ریاست برگزیدند.

شخص برگزیده شده شخصیت فرهنگی و دانشمند است آرزو میبریم که از راه قانونی انتخاب و بر همه بی اتفاقیها و اختلافات افغانها خاتمه بخشیده اتحادیه را از چنگال بی عدالتی ، قانون شکنیها و خود خواهی نجات بخشند.

در رابطه محترم انجنیر فضل احمد افغان که یکی از مهاجرین افغان است و از سالها به این طرف زندگی شرافتمندانه با افغانها داشته و مؤسس اتحادیه افغانهای مقیم ایالت برتش کولمبیا میباشند بنابر مکلفیتها و مسؤلیتهای اجتماعی خود مطالبی را تحریر نموده و طالب معلومات از مسؤلین اتحادیه گردیده اند که ذیلآ به مطالعه و توجه خوانندگان محترم تقدیم میگردد:

امان معاشر

خبرنګار آزاد

تاریخ ۲۲جنوری ۲۰۱۳م

 

   شکایت دوستانه یک عضوه مؤسس اتحادیه افغانهای ایالت بیسی.

انجنیر فضل احمد افغان                                                                         ۲۱جنوری ۲۰۱۳م

بسم الله الرحمن الرحیم

خواهران و برادران نهایت عزیز و ګرامی ایالت برتش کولمبیا با عرض احترامات صمیمانه خدمت هریک شما عرض میدارم که:

من چندی قبل اطلاع حاصل نمودم که در جلسه خصوصی یک تعداد از برادرانی که از چندین سال اتحادیه را در گروګان خود گرفته اند بسیار ماهرانه بازی دیګری را برای فریب هموطنان طرح نمودند یعنی آقای عبدالرحیم پروانی را که شخصیت دانشمند،قلم بدست و شریف است و از قبل درخواستی نامزدی به ریاست اتحادیه را در یک جلسه خصوصی داده بود ، به دلایلی که در معلومات مفید قانونی ذیل تشریح گردیده از کاندید شدن منصرف نمودند و آقای شیر جان اژیر را که نیز شخص نهایت شریف و محترم است بدون احترام گذاشتن به هدایات قانونی اساسنامه و BC Society Act در عوض تعیین فرمودند و برای جلوګیری از انتقاد به پروسه انتخابات از قبل در جلسه ششماهه چند خواهر نهایت عزیز، زحمتکش و پرکار را که من برای هریک احترام خاص دارم و به زحمات چندین ماهء شان ارج میګذارم بحیث کمیته انتخابات تعیین نموده و سعی داشته اند که آنها را در تاریکی از هدایات قانونی اساسنامه و B.C Society Act قرار داده تا با کمی تغیر در نوع کار شان حاضرین جرگه را فریب و عین اهداف را بالای شان تطبیق و در صورت شکایت و یا اعترض هموطنان،خواهران عزیز ما را خدا ناخواسته دستپاک خود سازند بنآء برای اینکه جلو بیعدالتی های سنوات گذشته گرفته شده و خواهران عزیز خود را نیز از توطیه و دسیسه عقب پرده نجات داده باشم بدون اینکه شخصآ در امور کمیته انتخابات مداخله نمایم خواستم از طریق جناب محترم آقای اژیر که معاون اتحادیه بودند و از طرف اتحادیه از قبل در جلسه مخفی نامزد گردیده بود خواهران عزیز را آگاه سازم تا خواهران نهایت گرامی را که بحیث مسؤول انتخابات تعین فرموده اند از هدایات اساسنامه و BC Society Act آگاه سازند تا خداناخواسته بالای شان انګشت انتقاد ګرفته نشود. اینک معلومات مفید قانونی را که برای جلوګیری بیعدالتی در انتخابات و رهنمائی و مؤفقیت هیأت انتخابات قبل از انتخابات بتاریخ ده جنوری خدمت جناب محترم آقای اژیر ارسال داشته بودم و بعدآ اطمینان شفاهی جناب شان را از رسیدن ایمیل نیز حاصل نمودم در ذیل خدمت تقدیم میدارم تا خود هموطنان در مورد انتخابات انجام شده قضاوت فرمایند.من صرف بحیث عضوه مؤسس اتحادیه و خدمتگار کوچک خواهران و برادران افغانم که از سالها از بیعدالتی در حق خواهرا ن و برادرانم رنج کشیده ام و آنچه وظیفه ایمانی،اخلاقی و وجدانی خود دانسته ام آنرا مکررآ به مسؤلین اتحادیه و به اطلاع هموطنان عزیز رسانیده و انجام داده ام اینک عین متن ارسالی خود را که تحت عنوان معلومات مفید قانونی خدمت برادر گرامی آقای اژیر ارسال گردیده بود تقدیم میدارم تا با بعد از خواندن آن هموطنان گرامی ام از موضوعات مربوط آګاه شده و با عرض معذرت بسیار دوستانه از جناب آقای اژیر که مدتها در اتحادیه تشریف داشتند و جناب داکتر صاحب احمد یار که عضوه فعال تعدیل اساسنامه، مشاور ارشد اتحادیه و مفسر اساسنامه و BC Asociety Act برای اتحادیه بوده اند برای من که عضوه مؤسس اتحادیه میباشم و تمام اعضاهء اتحادیه که سالها حق العضویت پرداخته اند و همه هموطنان عزیزم که چشم امید برای آینده درخشان فرزندان خود در حالت جلاوطنی داشته اند جواب تحریری ارائیه بدارند که آیا انتخابات مؤرخ ۲۰ جنوری جویش را مطابق هدایات اساسنامه اتحادیه و BC SOCIETY ACT و قانونی میدانند و یا خیر یعنی انتخابات قانونی بود ویا خیر،اگر غلط و مغایر هدایات اساسنامه و BC SOCIETY ACT بوده پس جواب شما برای هموطنان عزیز ما چیست؟ به یقین که هموطنان عزیز ما طالب جواب تحریری شما میباشند.     با عرض حرمت

 

بسم الله الرحمن الرحیم

معلومات مفید قانونی در باره انتخابات قریب الوقوع مؤرخ ۲۰جنوری ۲۰۱۳م اتحادیه عام المنفعه افغانهای مقیم بریتش کولمبیا قرار ذیل خدمت برادر نهایت عزیز و ګرامی جناب داکتر صاحب شیر جان اژیر قبل از انتصاب شان بحیث رئیس اتحادیه افغانها تقدیم است.

(احکام نهایت مهم اساسنامه و Society Act)

1- بند (۴) ماده اول اساسنامه سال ۲۰۰۳م اتحادیه که در دولت کانادا راجستر ګردیده چنین خوانده میشود که:

۴- "هیچ چیزی از محتویات این اساسنامه نمیتواند با یکی از قوانین،مقررات و اساسات فدرال کانادا و ایالتی بریتش   کولمبیا متناقض باشد".

همچنان بند (۵) ماده اول اساسنامه قرار ذیل هدایت میدهد.

۵-"هیچ عضو یا تشکیل این اتحادیه،با وسیله قرار دادن محتویات این اساسنامه ،از قوانین و مقراتی که در بند چهارم ماده اول ذکر شده تخلف نموده نمیتواند".

و نیز در ضمیمه   D فصل     Bقسمت عضویت بند ۵           B.C(Society Act قرار ذیل تأکید ګردیده که:

Every member must uphold the constitution and comply with these bylaws”.

همچنان در قسمتADDITIONAL INFORMATION از B.C Society Act ذکر ګردیده که:

The primary role of the Registrar of Companies is to make sure that societies comply with the filing requirements of the Act. The Registrar does not supervise the conduct of societies or intervene in the internal affairs of a society. If members are unhappy with the society’s conduct, they exercise their rights by calling a meeting or voting for a different board of directors (refer to section 31 and 58 of the Act.)”

“If a society breaches the Act or does not comply with its constitution or bylaws, section 85 of the Act permits members to seek remedy in the courts.”

با تذکر مطالب قانونی فوق باید متذکر شد که اتحادیه ما که متأسفانه از آغاز اولین انتخابات ۱۹۹۰م بنابر ملحوظات خاص شخصی مخالفت به سیستم پارلمانی نموده اند یعنی در عوض اینکه به اساس هدایات اساسنامه، اول اعضای هیأت مدیره که از افغانان مقیم در برتش کولمبیا نمایندګی کنند نامزد و در رایګیری آزاد و مخفی جرګه انتخاب و سپس هیأت مدیره از بین خود رئیس را نیز در انتخابات آزاد و مخفی تعین و رئیس را برای رایګیری به جرګه معرفی نمایند که بعد از قبولی رئیس از طرف جرګه رئیس اعضای کمیته اجرائیه را تعین و به جرګه جهت رایګیری معرفی مینماید اما تعداد از هموطنان ما برای حفظ قدرت انحصاری مغایر هدایات اساسنامه و Society Act از سیستم ریاستی استفاده و شرایط انتخابات را توسط نمایندګان خود چنان تنظیم نموده اند که اول رئیس مطلوب و دلخواه خود را در رایګیری علنی انتخاب و سپس رئیس منتخب تعداد از اعضاه و حتی بعضآ غیر عضوه را بنام اعضای هیأت مدیره انتصاب و آنها را بدفتر راجستریشن بنام اعضای منتخب بحیث اعضای هیأت مدیره معرفی نموده اند یعنی قدرت اتحادیه را در عوض هیأت مدیره شخص رئیس در قبضه خود قرار داده همین است که اتحادیه در دست چند نفر محدود از برادران و خواهران که از نګاهء روابط شخصی آنها را دوست دارم افتاده و متأسفانه یک تعداد دیګری از شخصیتهای پاک تینت و صادق ما را که من برای هریک آنها نیز احترام خاص دارم و قلبآ آنها را دوست هم دارم از بی معلوماتی شان از هدایات اساسنامه و Society Act برتش کولمبیا با خود همنواع ساخته و از اتحادیه تخته سترنج ساخته اند و امروز ما یکبار دیګر شاهد میباشیم که در انتخابات مؤرخ۲۰جنوری۲۰۱۳م چطور آنها را آله دست خود ساخته و نه تنها هدایات اساسنامه خود ساخته و خود بافته را نقض و قانون شکنی نموده اند بلکه مغایر هدایاتSociety Act BC ایالت برتیش کولمبیا نیز عمل نمودند.من نمیخواهم در این فرصت بنا بر بعضی ملاحظات اخلاقی پرده از جعلکاریها ،دروغګویها و فریبکاریهای مستند و مشهود بعضی از برادران شناخته شده بردارم، مګر اینکه مجبور شوم، فعلآ به همین اکتفا میکنم که به سلسله عرایض شفاهی و تحریری خویش که از آغاز اولین جرګه ۱۹۹۰م به هموطنان نهایت عزیز خود و مقامات اتحادیه به عرض رسانیده ام بګویم که انتخابات انجام شده سیستم ریاستی خود ساخته و انحصاری شان مطلق غلط،غیر قانونی و غیر عادلانه میباشد و به همین دلیل است که افغانهای مقیم در برتیش کولمبیا به اتحادیه بی علاقه ګردیده و سهم فعال نمیګیرند و اتحادیه نتوانسته انکشاف لازم نموده و به اهداف عالی که ما اساس آنرا ګذاشتیم به مسیر اصلی آن حرکت و به حقوق تمام افغانهای مقیم برتش کولمبیا که امروز تعداد آن به (۱۴۰۰۰) نفر میرسد احترام ګذاشته شود لهذا بدلائیل ذیل انتخابات مؤرخ ۲۰ جنوری ۲۰۱۳م نیز از تاریخ ۵جنوری ۲۰۱۳م که روز اولین اعلان انتخابات در تلویزون وزین کاروان است چون انتخابات قبلی بکلی مردود و غیر قابل اعتبار است.

قبل از اینکه به اصل مطالب نقض قوانین پرداخته شود باید و اضح عرض شد که متأسفانه چند نفر محدود در پیشروی پرده و عقب پرده اند که اتحادیه را بصورت غیر قانونی در چنګال خود حفظ نموده اند و همیشه برای مؤفقیت خود در ششماه اخیره دوره خود کمیته ای را بنام کمیته انتخابات در جرګه نامنهاد ششماهه تعین میفرمایند تا مطابق دستور شان کارهای انتخابات را چنان تنظیم نمایند که شخص مطلوب خود شان را بحیث رئیس انتخاب و کمافی السابق آنچه میخواهند مطابق ذوق خود، نه خواست افغانهای مقیم بریتش کولمبیا انجام نمایند به این معنی که کمیته مؤظف در عوض اینکه در جریان انتخابات سعی نمایند که هدایات واضح و روشن اساسنامه را که در باره انتخابات ذکر ګردیده تطبیق و مغائیر آن کاری صورت نګیرد آنها علرغم اینکه اګر از هدایات اساسنامه آګاهی تام هم داشته اند با چشم پوشی از هدایات اساسنامه و Society Act BC از خود طرزالعملی مغایر هدایات اساسنامه و Society Act ترتیب و به اساس آن عمل میفرمایند که کفر مطلق و محروم کردن اکثریت خواهران و برادران افغان مقیم در برتش کولمبیا از حقوق حقه شان در امر سهمګیری فعال در فعالیتهای دینی،اجتماعی و کلتوری شده و مانع انکشاف اتحادیه میګردند. از قرائن مقلوم میشود که اینبار نیز متأسفانه بسیار محیلانه و فریبکارانه جناب شما را که شخصیت نهایت نجیب،شریف، دانشمند،قلم بدست و دارای نام نیکو و شهرت خوب میباشید و من شخصآ به شما برادر ګرامی نه تنها احترام دارم بلکه قلبآ شما را دوست هم دارم آله دست خود ساخته و در چهره رفیق و دوست میخواهند علرغم بی میلی شما   تاج تحمیلی ریاست را بر سر شما بګذارند و در اصل ګردانندګان اتحادیه عده ای دیګری منفعتجوهء بالانشین باشند. اینک برای آګاهی جناب شما و خیر(۱۴۰۰۰) افغانهای مقیم برتش کولمبیا معلومات ذیل قانونی را خدمت تقدیم میدارم امید با دقت تام هر یک از مواد متذکره را خوانده و خود تصمیم لازمه ای که بخیر و سربلندی خود شما وهمه افغانهای مقیم برتش کولمبیا باشد بګیرید:

در بند (۱) و(۲) ماده بیست و دوم،مبحث (نشستها و حد نصاب) صفحه نهم اساسنامه چنین ذکر ګردیده که:( بسیار مهم و قابل توجه است)

"۱اتحادیه یک مجلس عمومی عادی در هر ششماه خواهد داشت که توسط هیأت مدیره فرا خوانده میشود.مجلس عمومی در ماه مارچ و سپتمبر هر سال تقویمی دایر و اعضاه باید۱۴ روز قبل از تاریخ نشست آګاه شوند".

۲-"اطلاعیه باید برای اعضاء شخصآ یا توسط پست به آدرس راجستر شده اعضاهء داده شود.اطلاعیه ایکه توسط پست فرستاده میشود متصور است که بروز دوم بعد از پست کردن به مرجع آن داده شود و برای اثبات اینکه اطلاعیه داده شده، کافی است تا به ثبوت رسد که اطلاعیه به طور درست آدرس زده شده و در صندوق یک شعبه پست کانادا انداخته شده.اطلاعیه نشست عمومی باید به همه اعضاییکه در فهرست اعضاهء در روز فرستادن اطلاعیه موجود است، و در صورتیکه بخش دهم قانون اجتماعی قابل اجرا باشد برای بازرسی (مامور موظف از جانب دولت) فرستاده شود.هیچکس دیګر مستحق دریافت اطلاعیه مجلس عمومی نیست." (بدون کم وکاست و یا اصلاح تایپی خدمت تقدیم شد).باید متذکر شد که عین مطلب بشکل صحیح آن در بندهای ۵۸ ،۵۹ و ۶۰ ماده ۱۱Society Act تحت عنوان Notices to Membersنیز به وضاحت تام ذکر ګردیده.

تبصره :

اول- حال متوجه شوید که اعضای منفعت جوه اتحادیه علرغم آن که عضویت و سهم فعال در ترتیب و تعدیل اساسنامه داشته اند باز هم با چشم پوشی از قوانین برای رسیدن به اهدافشان به چشمان افغانانکه از واقعیتها بیخبر اند و یا از هدایات اساسنامه و مقررات دولتی آګاهی ندارند خاک میزنند و بسیار محیلانه و فریبکارانه اهداف خود را پیش میبرند یعنی:

در عوض تطبیق بند(۲) ماده بیست و دوم فوق الذکر و هدایات Society Act BC با قانون شکنی برای فریب خواهران و برادران افغان مقیم برتش کولمبیا در تلویزیون وزین کاروان اعلان انتخابات را میکنند که امروز با موجودیت ستلایتها و نشر پروګرامهای افغانی از افغانستان و امریکا اکثرآ احساس ضرورت به داشتن کیبل را نمیکنند که پروګرام کاروان را ببینند و اګر کیبل را داشته هم باشند ممکن بنابر مصروفیتهای زندګی نتوانند پروګرام زیبای و وزین کاروان را ببینند و اګر ببینند بازهم نشر اعلان انتخابات در تلویزون مطلقآ مغایر بند دوم ماده بیست دوم فوق الذکر اساسنامه و قوانین دولت کانادا میباشد که اتحادیه قطعآ حق تخطی از قوانین وضع شده دولت کانادا را به اساس احکام Society Act B.C واحکام اساسنامه ندارد و نیز به اساس حکم همین ماده اطلاع انتخابات نباید به افغانهای غیر عضوه داده شود و غیر عضوه نباید در محفل انتخابات رای بدهند که اکثرآ برای شان اجازه داده شده و حتی در ګذشته بعضآ مغایر هدایات اساسنامه غیر عضوه نیز بحیث عضوه هیأت مدیره انتخاب ګردیده اند. و یا به مغایرت بند الف ماده سوم اساسنامه به عضویت هیأت مدیره کاندیده نموده اند یعنی عضویت فعال در اتحادی را نداشته اند به منظور هدف خاص تشویق به کاندیدشدن ګردیده اند ماده سوم بند الف چنین هدایت میدهد "برای پست هیأت مدیره بعد از حد اقل یکسال عضویت فعال در اتحادیه")باشد لهذا به اساس مواد متذکره فوق همه انتخابات اتحادیه بشمول انتخابات ۲۰ جنوری سال جاری بکلی غیر قانونی میباشد که به یقین جناب شما چنین آرزو را نداشته اید و قبولی ریاست آینده اتحادیه برای اهداف بعضی از اشخاص مغرض و منفعتجو که در پشت پرده قرار دارند با فشارهای زیاد بالای شما تحمیل ګردیده.

دوم- عضویت در اتحادیه. ( بند دوم ماده دوم اساسنامه چنین هدایت میدهد که:)

۲-"شمول هر عضوه در اتحادیه به اساس فیصله هیأت مدیره با تکمیل درخواستنامه مقتضی توسط درخواست کننده و توصیه یکی از اعضای فعال اتحادیه که حد اقل سابقه دوازده ماهه متوالی در اتحادیه را داشته باشد صورت میګیرد. این ماده شامل کسانیکه مرتکب جنایات علیه بشریت شده باشند نبوده و عضویت برایشان ممنوع میباشد".

هدایات ماده فوق الذکر در ارتباط عضویت در اتحادیه بطور قطع در نظر ګرفته نشده بلکه در مدخل صالون انتخابات در ساعت و روز موعود انتخابات بدون در نظرداشت هدایات ماده فوق درخواستها خانه پری پول داده شده و حق رائی را حاصل نموده اند. که این عمل نیز بکلی مغایر قانون دولت کانادا و اساسنامه اتحادیه میباشد.بنآء انتخابات به اساس هدایات فوق الذکر اساسنامه و قوانین وضع شده دولت کانادا نیز بکلی غیر قانونی و مردود خواهد بود.

فصل صلاحیتها و وظایف.(ماده نهم بند(۱)

۱"مجلس عمومی رئیس و اعضای هیآت مدیره را از بین اعضاهء با رای آزاد و مخفی برای مدت دوسال انتخاب میکند".

ما شاهد میباشیم آن عده از اعضاهء که اتحادیه را از سالهای متمادی در ګروګان خود ګرفته اند برای رسیدن اهداف خود اول رئیس ای از قبل انتصاب شده خود را در جرګه علنی انتخاب و سپس رئیس تعدادی را بنام به اصطلاح اعضاهء هیأت مدیره بصورت علنی انتصاب نموده اند و یا مجلس را مخاطب قرار داده که اګر کسی علاقمند باشد خود را معرفی نمایند و حتی دیده شده که غیر عضوه دوان دوان از میدان بالای ستیج پهلوی رئیس نشسته و هیچ کسی از او نپرسیده که برادر و یا خواهرعزیزعضویت فعال یکساله در اتحادیه را داری یا خیر وفادار به تطبیق اهداف اساسنامه و قوانین موضوعه دولت کانادا میباشی و یا خیر برایش رائی داده شده.در حالیکه به اساس حکم Society Act B.C اعضاهء هیأت مدیره نه تنها از مواد اساسنامه اتحادیه بلکه از مواد متذکره Society Actنیز آګاهی تام داشته و بصورت آزاد و مخفی انتخاب شده باشند در غیر آن آله دست اشخاص مغرض و استفاده جوه میشوند. چون انتخابات به اساس رای آزاد و مخفی برای انتخاب هیأت مدیره و رئیس صورت نمیګیرد بنآء انتخابات نیز قانونیت داشته نمیباشد.در این قسمت نیز باید متذکر شد که بعضآ با تعبیر غلط کلمات خواهران و برادران ما را فریب داده اند.در این مورد میخواهم به عرض جناب شما و هم میهنان خود برسانم که کلمه رای آزاد که در متن انګلیسی اساسنامه نیز بسیار درست و صحیح به Free ترجمه ګردیده مطلب اینست که هر شخصی که واجد شرایط کاندید شدن باشد آزادانه میتواند خود را در انتخابات مخفی کاندید نماید نه انتخابات علنی یعنی مطلب از کلمه آزاد، علنی نیست.حتی اګر یک کاندید هم باشد باید به اساس رایګیری مخفی انتخاب شود چه شده میتواند که یک کاندید در رایګیری مخفی رائی کمتر نسبت به رایګیری علنی بګیرد و حتی رای مورد ضروت مؤفقیت را حاصل نکند.

همچنان در اعلان خود برای اینکه کاندیدشدن را منحصر به فرد کرده باشند و مانع کاندید شدن خواهران و برادران دیګر برای مقام ریاست و عضویت در هیأت مدیره شوند اعلان میدارند که برای مقام ریاست حق العضویت دوساله را و برای عضویت به هیأت مدیره حق العضویت یکساله را برداخته باشند، من به این مخالفت ندارم مشروط بر اینکه بند (۲) ماده چهارم اساسنامه را نیز در اعلان غیر قانونی خود متذکر میشدند تا اعضائی که بنابر معذرتی نتوانسته اند حق العضویت خود را برای مدتی بپردازند نیز موقع داده میشد که با پرداخت حق العضویت دوساله حق کاندید شدن را حاصل می نمودند. اینک بند (۲) ماده چهارم را در ذیل به توجه شما میرسانم.

بند (۲) ماده چهارم اساسنامه.

(بسیارمهم است)

۲- "عضوه غیر فعال از استفاده از حقوق عضویت محروم میګردد. چنین عضوه در صورت پرداخت حد اقل یک سال حق العضویت دوباره به عضویت پذیرفته میشود. اما در صورت انتخاب شدن در هیأت مدیره و یا پست ریاست مکلف به پرداخت دوسال حق العضویت میباشد".  

اینک من که افتخار عضویت مؤسس اتحادیه را دارم و بعد از راجستر شدن اولین اساسنامه اتحادیه هیچ وقت علاقمندی به کاندید شدن در عضویت هیأت مدیره و ریاست را نداشته ام و نیز ابدآ علاقمند نمیباشم صرف بنابر مسؤلیت اسلامی،وجدانی،اخلاقی،اجتماعی و افغانی که در مقابل خواهران و برادران نهایت عزیز و ګرامی افغان خود و احترام که به جناب شما دارم عرایض خود را فوقآ برای خوشبختی نسلهای امروزی و فردا خدمت شما و خواهران و برادان عزیزم تقدیم داشتم و این خوشبختی وقتی حاصل شده میتواند که به قانون و حقوق حقه افغانهای مقیم برتش کولمبیا احترام صادقانه ګذاشته شود و من یقین دارم که روزی افغانهای ما این جرئت را خواهند داشت که حق خود را بدست آورده و آینده روشنی را برای خود و نسلهای آیند اساسګذاری نمایند امید از حقوق حقه خود دفاع و اتحادیه ای را اساسګذاری نمایند که به خیر همه افغانهای سربلند مقیم برتش کولمبیا باشد نه یک ګروپ و یا یک شخص مشخص منفعتجوه.من با جرئت تام اعلام میدارم که اګر انتخابات ۲۰ جنوری ۲۰۱۳م که از اعلان آن هویدا است چون سنوات ګذشته نیز غیر قانونی و یک دسیسه دیګر برای تداوم قدرت آنهایست که در طول بیست و چهار سال اتحادیه را در چنګال خود ګرفته و نمیخواهند افغانان عزیزما و فرزندانشان از حقوق حقه خود بهرمند ګردند و آنانکه مخالفت به آنچه من درفوق عرض کردم داشته باشند میخواهم با جرئت تام به عرض شان برسانم که من حاضرم در حضور خواهران و برادران نهایت عزیز و ګرامی ام و مراجع دولتی از ادعای برحق خود و افغانان مقیم برتیش کولمبیا دفاع نمایم. و حتی اګر لازم باشد کرایه صالون را من خودم بپردازم دریغ نخواهم کرد.خداوند مددګار شما برادر ګرامی و همه افغانان صدیق،وطندوست و با احساس باشد.

در اخیر از توجه جناب شما صمیمانه تشکر میکنم و امید دارم به ابتکار، جرئت و عمل صادقانه جناب شما خداوند روزی را بیاورد که افغانهای عزیزما مؤفق به داشتن یک اتحادیهء شوند که در فضائی وحدت آهنین و احترام به قوانین، منعکس کننده آرزوها، آرمانها و نظریات نیک و عالی تمام افغانهای مقیم در برتش کولمبیا بوده و در فضای صمیمیت،دوستی،برادری و برابری در بین اقلیتهای دیګر سربلند و سر افراز باشند. منتظر اقدامات مؤثر و جواب شما برادر محترم و ګرامی میباشم.

با عرض حرمت(۱۰جوری۲۰۱۳م)

انجنیر فضل احمد افغان.