افغان موج   

اهدای مدال عالی خدمت ریاست جمهوری فدرال آلمان به یک زن افغان

 

 http://afghanmaug.net/images/qafuri.jpg


بتاریخ 22 برج نوامبر سال روان میلادی جشن اهداء (مدال عالی خدمت ریاست جمهوری فدرال آلمان) به پوهندوی شیما غفوری در هال تاریخی قصر ماربورگ برگزار گردید.

در محفل شانداری که به مناسبت تفویض (مدال عالی خدمت ریاست جمهوری فدرال آلمان) به پوهندوی شیما غفوری، استاد اسبق فاکولتۀ زراعت پوهنتون کابل در ماربورگ سازماندهی گردیده بود، نمایندگان ادارات دولتی، آقای زورین برتول، وکیل پارلمان فدرال( بوندستاگ) رئیس و اعضای پارلمان شهری، رئیسۀ سازمان زنان ماربورگ، رئیسۀ آموزش سیاسی ایالت هیسن، نمایندۀ وزارت امور اجتماعی ، رئیس و اعضای شورای منتخب خارجی ها، اعضای سازمانهای اجتماعی غیر دولتی، اتحادیه های کلتوری و سازمانهای اتباع کشورهای مختلف، رفقا، دوستان، اعضای فامیل و علاقمندان سهم گرفته بودند.

نخستین بیانیه دهندۀ محفل آقای (ایگان فاوپل) شاروال عمومی بود که در بارۀ دلیل تفویض و اهمیت (مدال عالی خدمت ریاست جمهوری آلمان) توضیح داد. وی در مورد فعالیت های ارزندهء شیما غفوری در دگرگونی مناسبات اجتماعی و کلتوری لایه های مختلف باشندگان محل و کار و پیکار وی برای افغانها و افغانستان، بخصوص زنان و دختران افغان روشنی انداخت. وی گفت که شیما غفوری همیشه خصوصیت های مشخص خلرجی ها را جسورانه در مرکز توجه قرار داده واقدامات مقتضی را مطابق با آن پیشنهاد کرده و در عملی نمودن آن پافشاری نموده است. وی شیما غفوری را ترجمان و ابراز کنندۀ صادق و راستین خواست ها و مشکلات خارجیان نامید.

بعد از آن  ( داکتر توماس شیفر) وزیر مالیه که از جانب مقام ریاست جمهوری آلمان برای اهداء مدال توظیف گردیده بود، از خدمات شایان و ابتکارات ارزندۀ پوهندوی شیما غفوری یادآوری کرده و ابراز نمود که شیما غفوری نمونۀ بارزی از انتگراسیون بوده و وی در راه تفاهم خارجی ها و جامعۀ آلمان خدمات فابل قدری انجام داده است. وی در مهاجرت ریشه اشرا فراموش نکرده و در طول بیست سال اقامتش در آلمان برای نزدیکی افغانها در ماربورگ، آلمان و اروپا تلاشهای زیادی را به خرچ داده است. فعالیت های وی برای هموطنان مهاجرش در پاکستان ودر افغانستان ماهیت انسانی وی را آشکار مینماید.

بعدآ داکتر توماس شیفر و ایگان فاوپل مدال عالی خدمت ریاست جمهوری فدرال آلمان  را به شیما غفوری تفویض نمودند.

در مجلس،  رئیس پارلمان، رئیس شورای محل شهری، رئیسۀ شورای مردمی رشتسبرگ، معاونۀ انجمن صنایع دستی افغانی (دوکتور نینا کلهوفر)، رئیسۀ سازمان زنان، رئیس شورای خارجیان، رئیسۀ اداری (انجمن ابتکار مردمی برای مسائل اجتماعی)، بلقییس غفوری، نمایندۀ اتحادیۀ کلتوری افغانها و سایرین سخنرانی نمودند و هرکدام به نوعی از فعالیت های پوهندوی شیما غفوری واز شخصیت ایشان ستایش به عمل آوردند. در جریان محفل پوهندوی شیما غفوری بیانیه ارزندۀ را ایراد نمود. وی از اولین روزهای ورود خویش در آلمان و مشکلات یادآوری نمود و از موانع سیاست پناهندگی سخن بعمل آورد که در مقابل آن باید مقاومت و مبارزه مینمود. شیما غفوری در ارتباط با انتگراسیون خارجی ها در جامعۀ آلمان چنین ابراز نمود که تداخل و تطابق درجامعه آلمان  فقط و فقط در صورتی موفقیت آمیز  است که هویت اصلی تبعۀ خارجی حفظ شده بتواند، و تفاوت های کلتوری خارجیان ارج گزاری گردد. اتباع خارجی با وجود تفاوت های شان بتوانند در وسط جامعه زندگی نموده و دارای چانس های  مشابه با سایر اعضای جامعه باشند. این تنوع و در عین حال تساوی ازرش همه افراد جامعه میتواند به یک محرک دیگر انکشاف اجتماعی تبدیل گردد. بیانیۀ وی که حا وی مطالب بکر در ارتباط با انتگراسیون و انکلوزیون خارجی ها در آلمان بود و زندگی خودش نمونۀ بازر آن میباشد، مورد توجه شایان حاضرین قرار گرفت و درا خیر همه بخاطر ادای احترام به پا برخاسته و به کف زدنهای متواتر خانم غفوری را بدرقه نمودند.

محفل به صرف غذاهای متنوع افغانی که از جانب افغانها و دوستان تهیه گردیده بود، به پایان رسید.

شیما غفوری در شهر کابل متولد و مکتب را تاصنف دوازدهم درهمانجا تعقیب نموده است، تحصیلات عالی خویش را از 1975 الی 1981 در بلغاریا تا درجۀ ماستری با نمرات عالی و اخذ مدال در رشتۀ انجینری زراعتی به پایان رسانده است. بعد از ختم تحصیل در فاکولتۀ زراعت پوهنتون کابل به حیث استاد ایفای وظیفه نموده و به رتبۀ علمی پوهندوی ارتقأ نموده است. در سال 1992 به آلمان مهاجرت نموده که از آن وقت تا اکنون در آنجا به زندگی فعال خویش ادامه میدهد. در سال 2010 میلادی به حیث زن جسور آلمان شناخته شد و مدالی را از جانب بنیاد زنان جسور آلمان بدست آورد. اینک در سال 2012 نظر به فعالیت های برجستهء وی با اخذ دومین مدال در آلمان موفق گردید.

احمد صمیم دوست