افغان موج   

نوشته انتقادي مينا احدي در سايت " اوروپين" در مورد سياست دولت آلمان در رابطه با حکومت اسلامي ايران و اسلام سياسي  و پاسخ مارينا شوستر سخنگوي حقوق بشر حزب ليبرال و عضو کميسيون روابط خارجي و کميسيون حقوق بشر پارلمان آلمان به اين انتقادات !

اسلام به آلمان تعلق دارد. اما کماکان مسلمانان از سوي سازمانهايي نمايندگي ميشوند که اهداف کاملا متفاوتي را نمايندگي ميکنند٬ اينها خواهان بازگشت به دنياي مردسالارانه اند. اينرا نبايد حکومت قبول کند. از سايت" ئوروپين"

 

آلمان و اسلام سياسي

يک سياست مهلک

نوشته اي از مينا احدي در سايت "اروپايي" در تاريخ ۱۵ اکتبر ۲۰۱۰

  آلمان و اسلام سياسي

http://www.theeuropean.de/mina-ahadi/4591-deutschland-und-der-politische-islam

ما ميتوانيم طبعا در مورد اسلام به عنوان يک مذهب بحث کنيم. نظر من اينست که ما بايد اسلام را نقد کنيم ٬ همانگونه که من اسلام و همه مذاهب را نقد ميکنم. من بر اين اعتقادم که مذاهب به گذشته ها تعلق دارند . ما به وفور ميتوانيم دستوارات ضد انساني و ضد زن را در همه کتابهاي مذهبي پيدا کنيم.

اسلام سياسي يک جنبش است. جنبشي که از سي سال قبل در کشورهايي مثل ايران و افغانستان قدرت پيدا کرده و در برخي کشورها مثل سودان و يا الجزاير براي گسترش نفوذ سياسي تلا ش ميکند. يک جنبش سياسي که سعي ميکند در اروپا نيز جاي پاي خود را باز کند و در سياست و در زندگي روزمره نفوذ پيدا کند. در آلمان و يا در اروپا بايد سعي کرد اين سازمانهاي مذهبي و اسلامي را به همين عنوان شناخت و فعاليتهاي آنها را زير نظر گرفت. دولت آلمان اين سازمانها را بعنوان همکار سياسي خود به رسميت شناخته و به آنها مشروعيت داده و  اعلام کرد که اينها نماينده ۳ ميليون " مسلماني" هستند که در آلمان زندگي ميکنند.

 هويت اصلي انسان بودن

در ايران٬ افغانستان٬ عربستان سعودي و .. مسلمانان اولين قربانيان اين جنبش بوده اند . ايران يک نمونه بسيار خوب است. من در آنجا تجربه کردم که چگونه بعد از قدرت گرفتن اسلاميها در اين کشور٬ اولين فرمان اينها عليه زنان بود." يا روسري يا توسري" ٬ فرمان اول اينها بود و سپس سي سال شرايط وحشتناک٬ اعدام و سنگسار و همه اين جنايات و بربريت در عمل عليه مردم  اجرا شد. در اين کشورها تعدادي مسلمان هستند و تعدادي هم غير مسلمان و يا بي خدا و آتيست ما در مورد انسانهايي حرف ميزنيم با تعلقات متعدد مذهبي و يا هويتهاي متعدد. اما بايد هميشه بين مسلمانان و سازمانهاي اسلامي تفاوت قائل شد.  بين مردم مذهبي و سازمانهاي مذهبي سازمانهايي که براي قدرت سياسي مبارزه ميکنند.  

من اين سياست را بشدت نقد ميکنم چرا که مردم از کشورهاي به صطلاح اسلامي که کارگر مهاجر و يا پناهنده هستند اينجا آمده اند و خودشان به اندازه کافي با سازمانهاي تروريست  و يا حکومتهاي اسلامي مشکل داشته اند و حتي اگر اين مشکلات را نداشتند آنها انسان هستند هويت اصلي آنها انسان بودن آنها و نه تعلق مذهبي آنها است.

اين ابدا شايسته نيست که در قرن بيست و يک به انسانها يک اتيکت " مسلمان" بچسبانيد و اينهم درست نيست که سازمانهاي فناتيک اسلامي٬ سازمانهاي ضد زن اسلامي از سوي دولتها به عنوان نماينده ميليونها انسان به رسميت شناخته شوند.

 مذهبي٬ عقب مانده و ارتجاعي

حکومت آلمان در سطح بين المللي هميشه با اين جنبش سياسي ضد انساني٬ روابط حسنه اقتصادي داشته وبا آنها معامله کرده است. بيست سال است که در راس يک سازمان جهاني بزرگ عليه سنگسار مبارزه ميکنم و تجارب بسيار منفي با سياستمداران در آلمان داشته ام. از حزب سبز گرفته تا سوسيال دمکرات و از حزب سوسيال مسيحي گرفته تا حزب ليبرا ال اينها همه مرا مي شناسند و من با بسياري از اينها در مورد سنگسار حرف زده ام ٬ ولي کاري نکرده اند.

اين بسيار غيرقابل تصور است که چشم ها را مي بندند و اهداف سياسي و اقتصادي خود را پيگيري ميکنند.

در نتيجه اين سياستهاي غلط٬ سازمانهاي اسلامي در آلمان مورد توجه بوده و نفوذ سياسي پيدا کرده اند و در بحثهاي مربوط به قتل ناموسي يا حجاب و حجاب کودکان يا تدريس مذهب در مدارس کاملا تاثيرگذار بوده اند . حکومت آلمان در اين موارد٬ مدرن و مبتني بر حقوق انساني رفتار نکرد٬ بلکه رفتار و سياستش مذهبي و فناتيک و عقب مانده بود.

اما ما در آلمان به سکولاريسم بيشتر احتياج داريم. جدايي بيشتر و کامل مذهب از دولت. نفوذ و تاثير اسلام سياسي در اينجا خيلي بيشتر شده٬ بويژه در زندگي زنان از خانواده هاي مسلمان و اين يک نتيجه سياست دولت آلمان است.

مينا احدي

15 اکتبر 2010

---------------------------------

جواب خانم مارينا شوستر از حزب ليبرال آلمان٬ سخنگوي اين حزب در کميسيون حقوق بشر و کميسيون روابط خارجي آلمان به مينا احدي

------------------------------

بعد ازانتقاد مينا احدي در مورد سياست آلمان در زمينه حقوق بشر٬ سخنگوي حزب ليبرال در کميسيون حقوق بشر٬ خانم  ماريانا شوستر پاسخ ميدهد:

 پارلمان و حکومت آلمان هم در سطح بين المللي و هم پشت صحنه براي حقوق انساني مبارزه ميکنند. 

 

نامه سرگشاده به خانم احدي

سياست براي حقوق بشر

۲۵ اکتبر ۲۰۱۰

http://www.theeuropean.de/marina-schuster/4665-politik-fuer-menschenrechte

 اتهام خانم مينا احدي که سياست در آلمان خود را با موقعيت در ايران مشغول نميکند٬ قابل قبول نيست. تنها يک نگاه به ميزان بيانيه ها و سوالات از حکومت و کميسيون حقوق بشر و مدارک نشستهاي ما که در دوره انتخاباتي قبلي درپارلمان آلمان مطرح و تصويب شد٬ همچنين مجموع بيانيه هاي ما  در مورد موقعيت حقوق بشر و در مورد برنامه اتمي ايران و درمورد تحريم ها بر عليه حکومت ايران و تاثيرات آن که همواره مورد توجه ما بوده٬ يک بيلان بهتري را نشان ميدهد . در پلنوم پارلمان آلمان ۱۴ نماينده در ۱۷ جوني ۲۰۰۹ در يک برنامه به اسم" اکتويل شتونده" در مورد موقعيت ايران بعد از انتخابات رياست جمهوري صحبت کردند و  قبل از آن هم يک جلسه گزارش دهي در مورد کميسيون حقوق بشر در پارلمان بوده است.

 سياست حقوق بشر دولت سياه و زرد

در جريان اين دوره ائتلاف مسيحي ليبرال حاکم يک توجه ويژه به ايران داشته است . دولت آلمان بهمين دليل تصميم گرفت که ۵۰ نفر از ايرانيهايي را قبول کند که بعد از " انقلاب سبز" به ترکيه پناه آورده بودند و همچنين در مورد موضوع مورد نظر شما يعني حکم اعدام خانم آشتياني ما خيلي واضح اعلام موضع کرديم . در ماه اوت امسال دولت آلمان اين حکم سنگسار را بشدت و بصورت کاملا واضحي محکوم کرد.

 در پارلمان آلمان موضوع ايران همچنان يک موضوع  است. در پارلمان اروپا که همچنانکه ميدانيد سياستمداران آلمان هم آنجا هستند٬ تنها امسال يک جمع ماواري فراکسيونها همه باهم بيانيه اي در مورد موقعيت وخيم حقوق بشردر ايران صادر کردند.

براي حزب ليبرال دمکرات وبراي فراکسيون حزبي ما ميتوانم بگويم که ايران بطور مرتب زير نظر ما بوده و گفتگو و مشاوره در بين نمايندگان ما بوده است. همانطور که مي بينيد چندان مشکل نيست ديدن اينکه سياست در آلمان اين مشکل را و موقعيت سياسي در ايران و موقعيت حقوق بشر در ايران را خيلي جدي گرفته است.

پارلمانتاريسم انتقادي

در مورد موضع شما در مورد جدايي کامل مذهب از دولت ٬ جدايي کليسا از دولت ميخواهم بگويم که نوشته کريستيان ليندنر در روزنامه فرانکفورتر آلگماينه که در ۱۸ اکتبر چاپ شد به درستي تاکيد کرده است که مسيحيت مذهب رسمي دولت آلمان نيست بلکه يک اعتقاد فردي افراد و شهروندان است . از اين گذشته واضح است که لازم به یاد آوری است که یک دولت لیبرال جمع هاي مذهبی را حمایت می کند  این در حالی است که در برخورد به مذهب مشخص بی طرف می باشد. ائتلاف مسيحي ليبرال حاکم در قرارداد ائتلافي خود تاکيد کرد که ما يک برنامه مقابله با ازدواج اجباري تصويب خواهيم کرد از اين گذشته ما ليبرال دمکراتها يک برنامه انتگراسيون پيشنهاد کرديم که نظر ما در مورد مرز پوشيده ماندن کامل يا حجاب کامل در مراکز عمومي را توضيح ميدهد.  مي بينيد که ما نه تنها در سطح بين المللي و خارج از کشور٬ بلکه در داخل نيز با اقدامات متعدد فعال هستيم و تغييرات در ايران را در آينده نيز انتقادي زير نظر داشته و در پارلمان خودمان بررسي ميکنيم.