افغان موج   

سیدموسی عثمان هستی سردبیرماهنامه طنزی وانتقادی بینام در کانادا

نشانه افغانی را در سینه  دارم

محبت به انسان نه کینه دارم

آروزی  دفن در روز آدنیه دارم

بدست از شهادت خینه دارم

شاعربی وزن وبی تراز

و

نگوکه خانه قبر تو تاریک و تار است

می دانی مرده  من  زنده ترا  بار است

فکر نکن سر قبر من خس وخار است

حرفهای  بیهوده ی تو از سال های  پار است

شاعربی وزن وبی ترازو

ثریابها قلم خود را از آب (م...) داکتر نجیب الله پرکرده وسر(ک... )کنده خود نوشته

درسایتک حماسه زن بگرداندگی ثریابها معشوقه یا(دوست دختر)پیشین دوکتورنجیب الله ریس جمهور حزب دموکراتیک خلق که درعقد نکاح شرعی برادر اش درآمد و گل های زیادی رابخاطربی آبرویی خود و خانواده داکتر نجیب الله به آب داد نوشته ی درآن سایت خواندم.

روی مجبوریت صدیق برادرنجیب الله باپادرمیانی اعضای برجسته حزب دموکراتیک خلق به اثرفشارسلیمان لایق - ببرک کارمل وخیبر بخاطرحفظ نام خانوده گی  وحزب خودتن به یک ازدواج ناموفق با ثریا بها داد صدیق و سلیمان لایق هنوززنده است .

من نوشته ثریابها را که درسایت حماسه زن درقسمت شخص سلیمان لایق نوشته ودراین نوشته پای شهلا جیلانی وخانواده اورا هم به میان آورده وهدف اصلی اش لکه دارساختن یک خانواده شریف است چنانچه به بهانه دوستی دوستی تنبان احمدشاه مسعود درکتاب چتل رهادر باد  کشیده .

باوجودمریضی وپیری شناختی که من از خانوده ثریا بها وخانواده شهلا جیلانی دارم وجدان سالم من را آرام نگذشت چون شاهد زنده هر دو خانواده می باشم مجبور چند سطر مختصر در باره هردو خانواده نوشتم.

هدف اصلی نوشته ثریابها این بوده که با وارونه  نویسی دامن بلند مادر خود را پائین کند که این آفتاب با دو انگشت پت کرده نمی شود.

 در آغاز نوشته می نوییسد (شناخت نزدیک و درک عمیقی که از کارنامه های غلام مجدد (سلیمان لایق)، این شیاد بزرگ تاریخ داشته ام بر آن شدم تا با تعهد وامانت داری یک نویسنده مبارز به نقش های چند پهلو و انگلیس مآبانه وی در کتاب (رها در باد ) بپردازم. مردی که بدین سان با روح پلید، شعور انسانی خود را از دست‌ داده‌ باشد).

ثریابها چرا با قلم پر از کثافت خودسرشخصیت سلیمان لایق همسنگر سابقه خود که هر دو پرچمی بودند با نمک حرامی چلیپا می کشد؟همه حزب دموکراتیک خلق واعضای برجسته حزب دموکراتیک خلق مردم افغانستان از نزدیگ می شناسند. حالا شناختی که من از طالب مجاهد حکومت کرزی و ع غ دارم گاو را سر گاومیش شهزاده می خوانم  و من با سران واعضای حزب دموکراتیک خلق کارندارم سلیمان لایق و ثریابها هر دو زنده است سگ می داند وسناج ...

درحالیکه آفتاب بادوانگشت پنهان نمی شودوکسانیکه درآن زمان بازنده یادشهلا جیلانی وسلیمان لایق همکاری دررادیو کابل ازنزدیگ داشتند خوشبختانه یک تعدادشان  تاامروز زنده است از نطاقان هم دوره ایشان میتوان از خانم لطیفه کبیر سراج، مستوره، شفیقه حبیبی، زیبا خادم و آقایان سلام جلالی و کریم روهینا نام برد.

نام نویسنده دربالای مقاله دیده نمی شودهمه می دانندکه در چرندنویسی ثریا هایدطولا داردویک زن سرتاپرازعقده وشکست خورده است وصددرصدمقاله ازخودثریا بها است واگرهمکاران آن زمان شهلاجیلانی وسلیمان لایق مقاله ثریا بهارا درسایتک حماسه زن خوانده باشندوشناختیکه ازخانواده سرشناس وشریف شهلا جیلانی دارند.

شایدهزاران لعنت به ثریابها وخانواده اوفرستاده باشندوگ وازدواج خانم فتانه نجیب(جیلانی)با دوکتورنجیب الله حق شخصی هردوبودارتباطی باخانواده شان نمی گیروازشخصیت شان کاسته نمی شودواگردوکتورنجیب مرتکب هراشتباه درطول زندگی شخصی وایام زممداری اش  کرده باشد به فتانه وخانوادجیلانی خان وهم به خانواده خوداش ارتباط ندارد.

اینکه نجیب الله بعدازارتباطات طولانی شاگرس می کندوبافتانه ازدواج می کنداین کارخودنجیب است ونبایدثریابهانوشته هادروغ وغیرانسانی درباره فتانه و خانواده فتانه بنویسد.

ثریابهابخاطرپنهان کردن لنده مادراش دست به بدنامی یک خانواده شریف می زندپدرثریابها دوزن داشت که زن اول آن خواهرحمیدی تاجرمشهورافغانستان بودازخواهرحمیدی دوپسرماندکه یکی آن ازگوش کربودویکی ازاین دوبرادربخارظلم مادرثریابها وبی غیرتی وبی پروایی پدرخودکشی کرد.

مادرثریابها قبل ازگرفتن پدرثریابهازن پدرفضلی پولیس بودمادرثریابها باجیبوسنگ صراف سرای شهزاده روابط نامشروع تنگاتنگ داشت پدرفضلی پولیس مادرثریابهاراطلاق دادبعداوراپدرثریابها گرفت وقتیکه بامادرثریابهابا زنده یادسعدالدین بهاازدواج کردمیرغلام محمد غبار و زندیاد عبدالهادی پریشان روبط خود را باسعدالدین بها قطع کردند.

ثریا بهاخواسته دراین مقاله با یک تیر دوفاخته را بزند و داستان بدنامی مادر خود را پنهان کند وهم انتقام خوداز سلیمان لایق وداکترنجیب الله  وفتانه گرفته باشد.دراین مقاله ازبی وجدانی کارمی گیردمی خواهد که شهلاجیلانی رابدنام کند درحالیکه همه می دانندکه شهیلاجیلانی درموتر رادیوبه اثر تصادم شهیدشده نه درموترپولیس  و ثریابها با این نوشته هانمی تواندسوابق سیاه خود و مادر خود راپنهان کندودستان ناپاک خودرا در دامن پاک فتانه نجیب که همه ملیت های افغانستان شهلاجیلانی وخانواده اورا ازنزدیگ می شناسدپاک کند و تمام ملیت های افغانستان هم خانواده ثریا بها را از نزدیگ مردم افغانستان  می شناسندوهم خانواده فتانه نجیب خواهر شهلا جیلانی را از نزدیک می شناسندفکرنکنم به لپ لپ سگ دریا مردارشود.

 با این کاری ندارم که ثریابها درقسمت دوکتورنجیب الله وسلیمان لایق بخاطرعقده های شخصی وحزبی خودچه نوشته وچه می نویسد وهمه می دانندکه دوکتورنجیب الله  وثریا بها قبل ازین که صدیق برادر نجیب را بگیرد چه روابط نامشروع داشتند و خودثریا بهادرکتاب رها در باد از روبط نامشروع خودنه تنها با ببرک کارمل ونجیب الله ازدیگراشخاص وافرادنام برده.

ناگفته نماندکه شیرزن زنده یادشهلاجیلانی جزتاریخ زرین مطبوعات افغانستان است (شهلا جيلاني زن خوش برخوردفروتن ویکی از زیباترین  خوش صداترین گوینده گان رادیو افغانستان در دهه چهل خورشیدی بوداو خواهر کوچک "فتانه جیلانی" همسر داکتر نجیب الله بود که متأسفانه در یک حادثه ترافیکی در چهاراهی آریانا کابل درموترکابل رادیو به شدت زخمی وبه شهادت رسید. خبر مرگ او نه تنهاکابل تمام اففغانستان را لرزاندودرماتم نشاند؛  شهلاکه زیبا خوش تیپ وخوش لباس بوددرجوانی نامراد واز این دنیارفت.)

من با شهلا وخانوده ثریاازنزدیگ شناخت داشتم واقعیت هارنوشتم روان شهلاجیلانی شادوخاطرات اش زنده بادوامید است که ثریا بها ازچرندنویس دست برداردمانندخانم فرشته خانم آقای پدرام گوشه خانه خودرا بگیرد وباعث درد سرنه شودازجوانی تاپیری وازپیریتاکی...