افغان موج   

نوشته‌ی محمد عثمان نجیب

یک قدم از دست آورد های بیست سال اخیر عقب نه می نشینیم. آریانا سعید تولید کرده می رویم، آریانا سعید باز خودش میفهمه که چی کار و چی رقم کار کنه…

یک قدم پس از دست آورد های خود نه می نشینیم. سیتا قاسمی تولید می کنیم یادش میتیم که اول گریانک ها کنه باز طوفانک ها کنه باز دگه میفامه که چی گک ها کنه.

 

یک قدم از دست آورده‌ای خود عقب نه می نشینیم.‌ آزادی را چنان تجلیل می کنیم که نه عرف

می شناسیم و نه عادت و نه هم ادب …به پسران ما حق میدهیم تا در مکاتب با سلاح های و بادی‌گارد های شان داخل شوند…حتا حق دارند…استادان شان را به مرمی بزنند…

یک قدم از دست آورد های خود عقب نه می نشینیم… پسران خود را حق می دهیم که دختران مردم را آزار بدهند و اذیت کنند و حتا تجاوز گروهی کنند…

یک قدم از دست آورد های خود عقب نه می نشینیم…دختران و زنان خود مان را در خانه ها کوته قفلی میکنیم تا کار نه کنند و درس نه خوانند… زنان و دختران مردم را بی‌شرمانه اذیت می‌کنیم که در هیچ جا راحت نه باشند.

ار دست آورد های خود یک قدم عقب نه نشینیم…پرینا را می آوریم و در یک ساعت برایش یک لک دالر میدهیم…چون پول مردم بیچاره پیش ما است…

یک قدم از دست‌ آورد های خود عقب نه می نشینیم. کسی و کسانی را شبانگاه با بلدوزر زنده زیر خم میکنیم که چرا زمین های شان را برای توسعه‌ی عینو مینه نه می دهند و مانع ساختن شهرک های ما در هر جای می شوند.

از دست آورد های خود یک قدم عقب نه می‌نشینم و تمام ادارات را به جایگاه های فساد اخلاقی مبدل می‌کنیم… برای ما چی که دختر کسی، زن کسی و فامیل کسی بدنام شد…

از دست آورد های خود یک قدم عقب نه می نشینیم‌ و رابطه را بر ضابطه ترجیح می دهیم… دنبال نتیجه هم نیستیم و در قصه‌ی نقص و ضررش هم نیستیم.

از دست آورد های خود دفاع می‌کنیم…حتا باید علم و دانش آموختن سهمیه بندی شود…بد کرده کسی که شب و‌ روز درس خوانده نفر های مام اگر عقل نه دارند اما حق دارند حتا به جای اول نمری دانش‌گاه به سهمیه بروند…

یکدقدم از دست آورد های خود عقب نه می نشینیم. ما ده تعداد محبوسین و زندانی های بگرام و‌ گوانتامو زیادی می‌خواهیم… باید از کل مردم اونجه بندی باشند…بلای ما ده پس شان که گناه کارانند یا بی گناهان… ای خو ‌عدالت عمری نیست که زندان ها از یک قوم دک باشد و قم های دیگر بیرون.

یک قدم از دست آورد های خود عقب نه می نشینیم…چرا جاسوس شدیم که صلاحیت نداشته باشیم… یک سناتور چرک از یک قوم خاص اما شخصاً جاسوس ‌و بی ناموس هستیم… در بین قوم جای نداریم اگر در انتخابات شرکت کنیم…مردم مثل سگ از خود شان دور ما می‌کنند …ما باید تا آخر عمر رئیس انتصابی سنا باشیم…

یک قدم از دست آورد های خود عقب نشینی نمی‌کنیم… ما اکثریت هستیم برادر کلان هستیم ده بین برادر کلانی هم باز خود ما کلان هستیم مقصد نفع خود ما و دو سه تا رفیق ما بٰجُل باز ما و اولاد های خود ما آرام باشند …ما ره به دگه بیادرای بیچاره و عاجز ما چی غرض…

یک قدم از دست آورد های خود عقب نه می نشینیم….دل هر کس که خوش اس یا خفه ..،فاروق جان مکتب های خیالی ساخته…خوب کده …راستش از چشم او آدم مام می‌ترسیم…یک دفعه خط مرز دیورند قبول کدیم…چند روپیه‌گک خرچی هم گرفتیم…مچم از کجا بوی کشید… چون هم کاسی کلانای جاسوسی اس وخت ره رسوا ساخت… پدر چند میلیون دالرک لعنت که ما گرفتیم … همو ره فاروق نامرد نماند که ده جان ما اثر کند…گفت یک چال به خود نگاه‌ کده…راستش ترسیدیم که او چال چی باشه…هر چی که فاروق وردک گفت قبول کدیم …صد جای مقررش کدیم…

یک قدم از دست آورد های ما عقب نه می نشینیم. چون تخلص ما دانش است و خود ما بسیار بی دانش …هر صبح و شام با فخر راه ها را مسدود می‌کنند ‌منی تازه به دوران رسیده از سرک های خلوت عبور و مرور می کنم..،هر ترافیک و سرباز بیچاره ره که قانونه تطبیق کرد لت و کوب می کنم و دهن و پوزش ره با دندان هایش یکی می‌کنم… بازپرس گری وجود ندارد… چون قانون پوه هم استم …خدا هم ده آخرت حسابی می کنه…

یک قدم از دست آورد های خود عقب نه می نشینیم.‌ چون از حدود ۴۵۰ نفر نماینده‌ی‌ مجلس و‌ سناتور سال ها فقط ده تا پانزده نفر آدم بودند و پاک متباقی از عبدو تا سدو و از یون تا ملا لیونۍ و از قانونی تا ابراهیمی و از لالۍ تا همایون از اصولی تا فراری شکریه تا فوزیه همه و همه دزدان و سلاخان گوشت ملت اند.

یک قدم از دست آورد های خود عقب نشینی نه می‌کنیم. چون همه قرارداد های وزارت خانه ها، همه کرسی های دولتی و دپلوماتیک، ارضی مفیده مثل شیرپور به خانه واده ها بسته‌گان ریاست دولت، مجلسین رسیده است. و به عنوان رشوت رسمی اداری حتا در زیباترین ارتفاع تپه های وزیر محمد اکبر خان به آقای ثابت یک ویلا اعمار کنند.

یک قدم از دست آورد های خود عقب نه می نشینیم … چون آقای ثابت سر سفید در دفتر خود مستند توسط یکی از رؤسای با وجدان حین تجاوز عملی بالای یک مهربانو ناگزیر به فرار هم ساعته از ‌وظیفه و بعد از کشور شد.

یک قدم از دست‌ آورد های خود عقب نه می نشینیم. چون دگروال صاحب بخش صحی قوای هوایی به طور مستند حین تجاوز به یک بانوی بیچاره گیر آمد و به دلیل ارتباط داشتن زبانی قبیله کسی او را چیزی نه گفت…

یک قدم از دست آورد های خود عقب نه می رویم. چون یکی از معاونین مجلس سنا همسر نکاح شده‌ی یک مسلمان را مورد تجاوز قرارداد و شیرازه‌ی یک خانه واده را شکست. چون از ولایت رئیس جمهور بود…کسی زورش نه رسید… نامش یادم رفته…اما از لوگر بود…

یک قدم از دست آورد های خود عقب نه می نشینیم.‌ چون افتخار ریکارد قایم کردن تجاوز گسترده‌ی استادان بالای شاگردان در زادگاه رئیس جمهور را داریم.

یک قدم از دست آورد های خود عقب نه می‌ نشینیم. چون از برکت بی توجهی ما مردم در هرات و چندین ولایت دیگر به شمول نیرو های قهرمان قوای مسلح نا دانسته گوشت سگ و خَر خورانده شدند و پس از افشا شدن هم کسی مجازات نه شد. و در ارگ هفده رقم گوشت خوراک غنی‌گک بوده…

یک قدم‌ از دست آورد های خود عقب نه می نشینیم. چون فحشا را قانون ‌و گناه را افتخار دانستیم برخی های ما حتا تا جایی پیش رفتیم که دختران و پسران ما در برنامه های تلویزیون ها بدتر از کرکتر های فیلم های نیمه برهنه ظاهر شدند و به آن ها افتخار کردیم.

یک قدم از دست آورد های خود عقب نه می نشینیم. چون صد ها انسان به نام مرگ کروناویروس شهید ‌و اجزای وجود شان به خارج صادر شد.

یک قدم از دست آورد های خود عقب نه می نشینیم. چون مانند نعمت الله شهرانی رئیس بی وجدان تدوین قانون اساسی داشتیم که از برکت آن به این حال رسیدیم.

یک قدم از دست آورد های خود عقب نه می‌نشینیم. چون همه گرسنه ها، دزد ها و بی ناموس و بی سواد ها اما جاسوس های پلید از هتل ها و رستورانت ها و سگ شویی های غرب و ناتو مثل سگ های هار به کشور ما ریختند و گویا دولت تشکیل دادند. و همه هست و بود ملت را به تاراج بردند و خود شان را سیراب عشرت کردند.

از دست آورد های مان یک قدم عقب نه می رویم. چون اجازه دادیم باداران ما آن دزدان عصر مدرنیته از آمریکا و اروپا و انگلیس با تمام امکانات به سرمایه های زیر زمینی ما هجوم ببرند و هزار ها پرواز مخفی انتقالاتی را انجام دهند.

خلاصه و خالصه از دست ها آورد های مان عقب نشینی نه می‌کنیم. که غروری برابر مغز یک طفل هم نداریم…

دیگر دلایل را تو‌ بنویس هم‌وطن درد مند…

 

 

Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Normale Tabelle"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman",serif;}