افغان موج   

Image

محترمه استاد "پارینه "ی عزیز!

دست شما را به احترام خواهری می بوسم و به عظمت و بزرگواری ادبی تان سر تعظیم فرود می آورم .روز هشت مارچ ، روز جهانی زن را به پیشگاه شما تبریک عرض میدارم.

شعر های آبدار شما را که چون مروارید وآژه ها را به تار کشیده اید خواندم واز هنر شما در ادبیات که روان ، سلیس و ساده است بهره ها بردم و اصول نگارش شما را اشعار خویش بعد از این زیبایی می بخشم .

خاطرات تان رخشنده و جاودان باشد. امید است برای نشر اشعار خویش از سایت های آشنا استفاده برید ما با عمق نظر بخوانیم و طرز تفکر و آشنایی تان با جملات را به کار بیگیریم.

یک بار دیگر روز فرخنده و خجسته زن را به شما شاد باش میگویم و سعادت جاودانی برایتان آرزو می نمایم.

مولانا کبیر فرخاری کانادا

 

ابنای سمنگان

شـرح  حـالـت  بـه  مـن  دل  شـده  در مـان  گـردد

کـفـــر  زلـفـت   گـــره   پـای   مـسلـمـــان  گــردد

چــاک صــد  پــاره ی  دل  را  نـکـند  تــار  رفـــو

کــسوت  آبـلـه   قـــراضــه ی   ســـوحــان  گــردد

افــتــد  ار دامــن  کــارت به  کــف  اهــل  شــرف

شــوره زارت وطــنم قــطـعـه ی رضــوان  گــردد

ای  جـهـان از چــه شــدی  بـسته به چــنگـال  ددان

یـوسـفـت  در دل  شـب  لـقـمـه ی  گــرگــان  گردد

خــبــث  باطــن  نــــرود از  دل  سـجـــاده  نـشـیـن

نــشـود  پــاک  اگر شـسـتــه  بــه  قـــرآن   گـــردد

گــر بــه ســر پــنــجــه ی تـدبـیـر شـــود باز گــره

نـیسـت شــایـسـته کــه  تــا  بــاز به  دنــدان گــردد

 

درس "پاریــنه" دهــند  روشــنی بر چــشم  زمــان

نــامــش  آیـیـنـه ی  ابـنـای  ســمــنگــان    گـــردد

مــیـرود  قـــدر تــو بر تـارک ایــن  چــرخ کــبـود

هــر یـتـیـمـی اگــر از لــطــف تــو خـنـدان  گــردد

تــوده  در رنــج و عــذاب اسـت در ایـن شـام سـیاه

صــاحــب  قــدرت  اگــــر  آمــر  دزدان   گــــردد

گــرچــه "فـرخاری" پـیـامـد بــبــرد شــور به دهـر

مشـکل است گـفـت کـه دد بـچــه ی  انـسان  گــردد

مولانا کبیر "فرخاری"

پنجم مارچ ونکوور کانادا