افغان موج   

نورمحمد غفوری

بیان روشن از تأمین و تعمیق وحدت سیاسی و سازمانی حزب

کنگرهء حزب ملی ترقی وطن بتاریخ ۲۸ برج میزان سال ۱۳۹۲ هجری خورشیدی، مطابق با ۱۹ ماه دسمبر سال ۲۰۱۳ میلادی در شهر کابل در فضای صمیمی با عشق و شیفتگی تأمین و تعمیق وحدت سازمانی و وسعت دموکراسی در حزب دایر گردید. کنگره نام، درفش و نشان حزب را تصویب نمود، اساسنامه و برنامهء مصوب کنفرانس وحدت برج میزان سال ۱۳۹۱ را با برخی تعدیلات و اصلاحات پذیرفت و با رای مخفی، آزاد و دموکراتیک اعضای شورای مرکزی و کمیسیون تفتیش و نظارت را انتخاب نمود.

حزب ملی ترقی وطن که در نتیجهء وحدت صادقانه و بی مثال در صحنهء سیاسی کشور در برج میزان سال ۱۳۹۱ توسط کنفرانس وحدت دو حزب ملی و مترقی (حزب ملی افغانستان و حزب ترقی وطن) در صحنهء سیاسی کشور عرض اندام نموده است، در آزمون دشوار تاریخی قرار داشت. وحدت در نتیجهء توافقات رهبری های احزاب و تدویر کنفرانس وسیع  ۱۳۹۱ صورت گرفت. در کنفرانس وحدت برج میزان توافق بعمل آمده بود که برای تحکیم و تعمیق هر چه بیشتر وحدت سازمانی و بهبود فعالیت های سیاسی حزب بائیست در طول یکسال کنگرهء حزب به شکل دموکراتیک و انتخابات از پائین به بالا دایر گردد. تدویر کنگره از راه انتخابات آزاد، سری و دموکراتیک از پائین به بالا در این مدت زمان کار بسیار مشکل بود که اعضای حزب به گونهٔ خوبي آن را انجام داد. برای تدویر کنفرانس ها و انتخاب نمایندگان کنگره از پائین به بالا دو ماه در نظر گرفته شده بود که دربرج عقرب و قوس در همه سازمانهای حزبی انتخابات به خوبی صورت گرفت. کنفرانس های شوراهای محلی، ناحیوی و ولسوالی ها دایر گردید، شوراهای رهبریِ حزب واحد را انتخاب و نمایندگان شان را به کنفرانس های ولایتی حزب ملی ترقی وطن معرفی داشتند. کنفرانس های ولایتی نیز شوراهای رهبری ولایتی و نمایندگان کنگره را با درنظرداشت نارم نمایندگی انتخاب و به کنگره معرفی و اعزام داشتند. یک روز قبل از تدویر کنگره (۲۷ قوس)  جلسهء شورای مرکزی حزب ملی ترقی وطن در سالون کنفرانس های دفتر مرکزی حزب دایر گردید که در آن بالای اجندا و پلان پیشبرد کنگره بحث صورت گرفت، گزارش شورای مرکزی به کنگره که طرح آن از طرف شورای اجرائیه تهیه گردیده بود، ارزیابی و بعد از وارد آوردن بعضی تغیرات مورد تائید قرار گرفت. همچنان فیصله بعمل آمد، تا در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۲ از تیم محترم اشرف غنی احمدزی طبق پیشنهاد و توافقات شورای اجرائیه حمایت بعمل آید.

کنگرهء حزب ملی ترقی وطن رسما روز پنجشنبه، بتاریخ ۲۸ میزان آغاز به کار کرد که در آن نمایندگان منتخب همه ولایات و بعضی از سازمانهای حزبی در کشورهای خارجی اشتراک نموده بودند. در کنگره تعداد کثیری از نمایندگان احزاب و سازمانهای سیاسی و شخصیت های ملی به حیث مهمان اشتراک ورزیده بودند.

در آغاز محفل محترم محمد داود شجاعزاده به حاضرین کنگره خوش آمدید گفته، اجندا و پلان پیشبرد اجلاس را تقدیم حاضرین نمود. محترم حفیظ نورستانی معاون بخش تشکیلاتی حزب در بارهء تعداد نمایندگان و حضور آنها در جلسه معلومات ارائه کرد و تکمیل نصاب جلسه را اعلان داشت. جلسه توسط آیات قرآن عظیم الشأن به قرائت مولوی حبیب الرحمن متبرک گردید و باسرود ملی افغانستان رسما آغاز یافت. در هیئت رئیسهء جلسه محترم عبدالحی مالک- رئیس حزب، محترم داکتر محمد آصف بکتاش- معاون اول، محترم حفیظ نورستانی- معاون حزب، محترمه شیما خروتی- مسئول شورای زنان و محترمه فریده آستانه- معاونهٔ شورای زنان حزب ملی ترقی وطن قرار گرفتند. برای سکرتریت جلسه محترم داود شجاعزاده، محترم سید محمد جوالی و استاد محراب الدین صمدی و برای کمیسیون مصوبهء کنگره محترم محمد شریف زدران، محترم استاد کرام الدین نجات و محترم نورمحمد غفوری انتخاب گردیدند.   وظیفهٔ پیشبرد بخش اول جلسه را به محترم داکتر محمد آصف بکتاش سپرده شد.

محترم عبدالحی مالک – رئیس حزب ملی ترقی وطن اولین بیانیه دهنده بود که گزارش شورای مرکزی را قرائت نمود. بعد از آن به نمایندگان احزاب و مهمانان گرامی موقع سخنرانی مهیا گردید که اول محترم خلیل زمر به نمایندگی از تیم انتخاباتی محترم داکتر اشرف غنی احمدزی صحبت مفصل نمود. بعد از آن بالنوبه هریک محترم سلیمان لایق، دوکتور کبیر رنجبر، پوهاند شیرگل اویستا، محترم میاگل وثیق، محترم سلیمان کامجو و دیگران بیانیه های خویش را ارائه نموده و پیام های شادباش را تقدیم اعضای کنگره کردند.

در بخش دوم جلسه که حوالی دو بجهء بعد از ظهر آغاز یافت، بحث و نظریات در مورد گزارش شورای مرکزی و کارکردها و خلاهای حزب آغاز و ادامه یافت. در بخش دیگر اجندا در مورد نام حزب، درفش و نشان حزب که بعد از کنفرانس وحدت موقتا بالای آن توافق صورت گرفته بود، نظر خواهی و رای گیری صورت گرفت. اساسنامه و برنامهء توافق شدهء کنفرانس وحدت بعد از تعدیلات و اصلاحات در نتیجهء بحث های رفیقانه و تبادل نظر مورد تصویب قرار گرفت. بخش اخیر کار کنگره به موضوعات تشکیلاتی تخصیص یافت که با تعین تعداد اعضای شورای مرکزی و انتخاب پرسونل برای شورای مرکزی و کمیسیون تفتیش و نظارت از طریق انتخابات سری و آزاد حوالی ساعت نه بجهء شب خاتمه یافت.

بتاریخ ۲۹ قوس به نمایندگان محترم کنگره موقع تبادل نظر ها و بحث های آزاد و فرصت شناسایی بیشتر از همدیگر مهیا گردید که در شام همان روز نتایج انتخابات شورای مرکزی نیز اعلان شد. در نتیجه بتاریخ ۳۰ قوس روز شنبه اولین اجلاس شورای مرکزی منتخب کنگره دایر گردید که در آن رئیس، معاونین، اعضای دارالانشأ و اعضای شورای اجرائیهء حزب انتخاب گردیدند.
باید یادآور شد که در جلسهء شورای مرکزی محترم عبدالحی مالک به حیث رئیس، دوکتور محمد آصف بکتاش، محترم میر عبدالرحمتن صدری و محترم حفیظ نورستانی به حیث معاونین حزب مجددا انتخاب گردیدند.

از تاریخ ۲۷ الی ۳۰ قوس به مدت چهار روز متواتر کادرهای فعال و نمایندگان کنگرهء حزب ملی ترقی وطن در مورد تحکیم و تعمیق وحدت سازمانی، بهبود تشکیلاتی، دموکراتیزه نمودن و مدرنیزه ساختن هرچه بیشتر حزب خویش جهت پیشبرد بهتر امور سیاسی در کشور مشغول تبادل نظر، بحث ها، انتقادات و پیشنهادات جدی بودند که با برگشت به ولایات و شوراهای محلی در فعالیت های حزب تحرک تازهء را وارد خواهد کرد.