افغان موج   

Image

مصاحبه با خانم عزیزه "عنایت" شاعر توانای کشور ما

هشت مارچ روز همبستگی و بین المللی زن برای تحقق حقوق حقه ی آنهاست در رابطه سوالات با محترمه عزیزه "عنایت" که زن شایسته، شاعر و تویسنده است مطرح نموده و پاسخهای از اوشان دریافت نمودم با نشر آن شما را در جریان می گذارم.

پرسش : چرا زنان  افغانستان را  سیاه سر، مظلوم و عاجزه میگویند؟

پاسخ: نخست از همه روزبین المللی زن ( هشتم مارچ )را به تمام زنان جهان و مخصوصاً زنان دلیر و با شهامت افغانستان از صمیم قلب تبریک گفته  همبستگی ,اتحادو زندگی دوراز هر نوع تبعیض را برایشان آرزودارم . پاسخ  شما: با ید گفت  که به همه ی هموطنان مان معلوم است که افغانستان یک کشوراسلامی ودرعین زمان حاکمیت بدست مردان بوده زنان سالیانی تحت استثمار قرارگرفته اندکه از جانب مردان و بی توجهی دولت های وقت هر نوع خشونت علیه آنان صورت گرفته است که کلمه ی سیاه سر,مظلوم ,عاجزه, کوچ , و و و حین اجرای عمل لت کوب,دربندکشیدن و ستم های دیگر ازجانب شوهرو یا مردان خانواده, درنزد دیگراعضای فامیل ویا بیننده ی کــــه اصلاً هیچ ارتباطی با وی نداشــته فقط از روی ترحم و حین دفــاع ازیک زن, کــه زن با ظلم روبربوده این کلمات را با نام زن گره زده اند که کدام جنبه ی فلسفی ندارد  وتاکنون در روستا ها و بعضی فا میل های شهر نشین هم بین مردم  مروج است .

پرسش سنگسار چیست؟ و چرا در وطن ما  مروج است؟

 پاسخ  : در مورد سنگسارباید بگویم که درقرآن که ما به آن ایمان آورده ایم  خداوند درهیچ  جای ذکرنکرده است. نه برای مرد ونه برای زن؛ این موضوع بنابه فیصله های حاکمان جبار صورت میگیرد سنگسارکردن انسان نه تنها در اسلام مروج است بلکه در ادیان دیگر نیزمروج بوده است که درزمان حضرت عیسی (ع) مردم  محلی مـــی خواستند که زنی را به اتهام بد کاره گی  سنگسار کنند زن نزد حضرت عیسی خود را رسانید و مردم میخواستند که در حضور حضرت عیسی  بالای زن سنگ پرتاب کنند ولی حضرت عیسی فرمود  صبر کنید همه ساکت ایستادند دوباره فرمود که اولین سنگی را همان کسی که دربین شما هیچ گناه نکرده پرتاب کند که هیچ کس حاضر نشد و همه سرافگنده و ساکت در جاهای خویش ایستادند. و آن زن از سنگسار شدن و مرگ نجات یافت. بنا به دلایل فوق پیغمبران و دوستان خدا هم نمیخواهند و نمیخواستند که چنین  عمل زشت در بین انسانها  صورت بگیرد صرف قضاوت کننده گان بی رحم و حاکمان  استبداد گراین چنین عمل را انجام میدهند .

پرسش روی کدام انگیزه خشونت و جنایت بر زنان وطن ما موجود است؟

 پاسخ  : خشونت بر علیه زنان درتمام جهان  وجود دارد ولی در آسیای میانــــه و مخصوصاً افغانستان به  نسبت حاکمیت  مردان در عرصه های اقتصادی, اجتماعی , سیاســـی نبود سواد کافی بین مردان , فقر و بدبختی, و عدم قوانین  خشونت  علیه زنان  میتواند عوامل مهم آن با شد .

پرسش: قسمیکه از رسانه ها اگاهی داریم در افغانستان عده ی از خانمها دست به خود کشی می زنند و خود را حریق می کنند علت اصلی  ان در کجاست؟

پاسخ : شما آگاهی کامل دارید که در افغانستان  مسئله ء فقر به اوج خود رسید ه است که بعضاً با عث میشود تا پدران تاریک اندیش دختران شانرا دربرابرپول به ازدواج های اجباری وادارساخته به نکاه مرد مسن درآورند که دختران جوان افغانستان بنا به آگاهی های که درجریان مهاجرت ها به کشورهای همسایه ,ازطریق رسانه های جمعی, تبلیغات مدافعین حقوق زنان حاصل نموده اندبه چنین ازدواج ها تن در نداده وبخاطر نجات ازاین ورطه ودرس عبرت دادن به دیگران  دست به خود کشی میزنند و بعضاً زنان شوهر دار هم که از ظلم و استبــــداد شوهر به ستو می آیند خود را به آتش میکشند .

پرسش: ترور  هموطنان ما توسط افراد طالبان چه تاثیر  روانی به روحییه ی زنان هموطنان ما دارد؟

پاسخ  : وضع نا امن کشورعبارت از ترور,کشتارافراد بی گناه ,به خاک وخون کشیدن مردم توسط بمب های انتحاری نه تنها تاثیر بالای زنان کشور دارد بلکه  بالای تمام مردم وطن تاثیر ناگوارداشته و مردم را به هراس می اندازد. ولی آنانکه بخاطر مبارزه  علیه چنین جنایات بشری گام بر میدارند از هیچ چیزی هراس ندارند و به فعالیت های اجتماعی خویش ادامه  میدهند.

پرسش: در قانون اساسی افغانستان هر نوع تبعیض و امتیاز میان اتباع ممنوع است چرا در افغانستان گرفتن چند زن مروج است؟ انها در کدام شرایط زندگی دارند؟

پاسخ  :  درست است که در قانون اساسی کشور تذکر رفته است که هرنو ع تبعیض بین اتباع  ممنون است ولی تذکر داده نشده است که گرفتن دو زن و یا سه زن  ممنوع است . بنابرین مردان  صاحب زر و زورسد راه به این اقدام خویش نمیبینند به همین دلیل است که هوای ازدواج های بارباربه سرشان میزند. درحالیکه خداوند متعال در قرآن کریم میفرماید( که شما میتوانید  که سه و یا چهار زن بگیرید درصورتکه  عدالت را میان همه ی آنان برقرارسازید و عدالت را جز پروردگار شما هیچ کسی نمیتواند برقرار سازد ). پس یعنی که نگیرید .

پرسش: قانوق احوال شخصیه اهل تشیع در افغانستان رسمیت دارد نظر شما چیست؟

پاسخ: زمانیکه قانون  شخصیهء  احوال  شیعیان ازجانب پارلمان به تصویب رسید ورئیس جمهور کرزی نیز درپای آن امضاکرد که د رماده (یکصدسی ودو)این قانون تذکردا د ه شده بود که (برزن واجب است تا درصورت تمایل مردبه  استمتاعات جنسی ازاو تمکین کند)که این موضوع جارو جنجال های زیاد مردم را با خود داشت زیرا این ماده  خلاف کرامت انسانی بود که زن هم انسان است و به انسان با ید احترام گذاشت چه دین مبین اسلام نیزبه رضایت مرد و زن درنکاح وآمیزش حکم میکند. و همچنان  نارضایتی مردم  دربرابر فقره چهارم ماده (یکصد سی وسوم) این قانون که زن نمیتواند بدون اجازه شوهر ازخانه بیرون شود.و تعین سن ازدواج برای دختران 16 سال درنظر گرفته شده بود که سرو صد ای های را براه انداخت و مورد قبول مردم افغانستان قرار نگرفت .

پرسش: زنان در کورسی های بلند افغانستان کار می کنند آنها باید به چه شکل گسترده تر دفاع از حق زنان کنند؟

پاسخ : درافغانستان بعد از یک صدمه ی بزرگی که درسالهای جنگ به زنان کشور مخصوصاً دوره سیاه طالبان وارد شد زنان از اجتماع دور رانده شد نـــد واکنون آهسته آهسته دوباره وارد اجتماع میشوند و جای پای به خود دربین جامعه میابند که تعداد محدودی توانسته اند در کرسی های بلند در جامعهء مردسالار افغانستان  خودرا برسانند و این خود نشان دفاع از حقوق زن است من  شهامت ,مقاومت و حوصله مندی این زنان مبارز را میستایم و برایشان تحسین میفرستم و آرزوی موفقیت های بیشتری را برایشان دارم . پرسش : تجلیل از هشتم مارچ در حیات زنان افغانستان چه تاثیر دارد ؟

پاسخ  : تجلیل از هشتم مارچ نمایندگی از همبستگی زنان سراسر جهان و احترا م به مقام والای زن  میباشد که با تجلیل از چنین روزبا شکوه میتوان به اثبات رسانید که زنان به دفاع از حقوق خویش به پابرخاسته اند و را ه (کلارازتگین ) زن مبارز آلمانی را درپیش گرفته اند که در سال 2011  میلادی زنان تما م جهان با همد ستی یک دیگردر کشورونزوئلا کنفرانسی ( پایه ) را براه انداخته  و راه پیمائی بزرگی از جانب  اشتراک کنند ه گان صورت خواهد گرفت که امید وارم  نهادها, انجمن های زنان افغان چه در داخل وخارج  کشور به دفاع از حقوق زن  در این کنفرانس اشتراک کرده و همبستگی خویش را اعلام بدارند.

مصاحبه کننده : امان معاشر