افغان موج   

صدای پای فایشیزم....

شبکه ی وسیع وپیچیده ای ازرسانه ها، حامیان ولابی گرانِ رژیم اسلامی درلُس انجلس!  

رژیمِ وابسته به امپریالیسم جمهوری اسلامی هرآنچه برای انحرافِ افکارعمومی وبقای خود لازم است؛ درخارج ازکشورفراهم کرده است.

رادیو،تلویزیون، نشریه ، سایت وسازمان فرهنگی- سیاسی- هنری،کاباره – رستوران،مسجد ومکان هایی برای اجرای مراسم مذهبی،مؤسساتِ حمل ونقل،

شرکتهای مالی برای تبدیل ارز وارسال آن به  ایران وبه عکس،شرکتهایی جهت تعمیرکامپیوتروطراحی صفحات وب سایت،دفاترحقوقی،استخدامِ روزنامه نگار، شاعر، برنامه سازِ رادیو و تلویزیون.وناگفته نماند که تمام این مراکزبه کمکِ شرکای آمریکایی سه هدف رادنبال می کنند.

1 – سرمایه گذاری وتولید ثروت!

2 – بَزَک کردن چهره یِ زشتِ جمهوری اسلامی درخارج ازکشور!

3 – تلطیفِ اسلام وبه روی کارآوردنِ اصلاح طلبانِ حکومتی وسازش و دوستی با دولت آمریکا!

حال برای روشن ترشدنِ مطلب به عملکردهای یکی ازرسانه های وابسته به  جمهوری اسلامی درلُس انجلس بنام رادیوایران موج متوسط 670 ای.ام اشاره می کنیم.(این رادیودرواقع موتور و ستا دِ فرماندهیِ لانه های فساد وجاسوسیِ وزارتِ داروشکنجه ی رژیم اسلامی درلُس انجلس است)

ازطریق این رادیوبرای بقیه ی نهاد های رژیم تبلیغات لازم انجام میشود.

رژیم ازطریق همین رادیودرآگهی های خود،جوانانِ ایرانی را تشویق – می کند تا به استخدام سازمانِ جاسوسیِ آمریکا (سیا)درآیند تا درآینده، همین جوانان را با حقوق بیشتربه استخدامِ خود درآورد.(جاسوسِ دوجانبه.)(زیاد هم سرانِ حکومت اسلامی را دستِ کم نگیرید.)

همین رادیوتوسط برنامه سازانِ تعلیم دیده، ازشنوندگان میخواهد تا برای تعمیر کامپیوترهای خود به کجا مراجعه کنند.یا برای خوش گذرانی به کدام کاباره رستوران بروند.یا برای شرکت درجشنِ مِهرگان (نیپاک)ازکجا بلیط تهیه کنند.یا برای خوردنِ غذاهای نذری(آش وشُله زرد)به کدام محل ها بروند.یا برای شرکت درانتخاباتِ ریاستِ جمهوری درایران وآمریکا،به کدام برنامه توجه کنند.وبه چه کسی رأی دهند.(اشاره به تبلیغاتی که این رادیوبرای کاندید های اصلاح طلبان وباراک اوباما انجام داد.)

حال توجه مخالفانِ رژیم را که درخوابِ غفلت بسرمی برند به نمونه ای از عملکرد رادیو ایران که مربوط است به سال 2002میلادی جلب می کنیم.

به پیشنهاد رادیوایران موج متوسط 670 ای.ام(لُس انجلس)به مدیریت حسین حجازی درروزچهارشنبه 18دسامبر2002میلادی ازساعت 3 تا 5 بعدازظهرتظاهراتی دربرابرساختمان فدرال درلس انجلس برگزارشد.که در آن بیش از 12 هزارنفرشرکت کردند.منبع آمار: سی.ان.ان.

اگربپذیریم که سیاست یعنی مشارکت مردم دراداره ی امور،دراین صورت آنچه دربعدازظهرروزچهارشنبه دربرابرساختمان فدرال رُخ داد،یک حرکتِ کاملأ سیاسی بود.چرا که دراین تظاهرات،مادران،پدران،همسران،خواهران

وبرادران گِرد آمدند.تا نسبت به دستگیری وزندانی شدنِ بستگان خود از سوی اداره مهاجرت آمریکا اعتراض کنند.

پرسش:رادیوئی که مدیرآن بارها اعلام کرده بود که ما سیاسی نیستیم. چرا ناگهان دست به یک حرکت سیاسی زد.؟

22ساعت پیش ازتظاهرات،قلبِ یکی ازبرنامه سازانِ رادیوبه نام فرهنگ هولاکوئی دررابطه با نقض حقوق بشروبی عدالتی ازطرف اداره ی – مهاجرت آمریکا به درد آمد.وهمان لحظه دربرنامه ی خود بنام رازها و نیازها،ازهمه ی شنوند گان رادیوخواست.تا فردا ساعت 3بعدازظهردر برابرساختمان فدرال اجتماع وفریادِ اعتراضِ خود را به گوش جها نیان برسا نند.

پرسش:آیا برنامه سازِ یک رادیومی تواند درمدت 22ساعت وبدون برنامه ریزی ازقبل،12هزارنفررا به خیابانها آورد.؟

آیا می توان درمدت 22ساعت،بیش از350پلاکادر با دهها شعارِگوناگون و رنگ آمیزی شده تهیه کرد.؟

آیا می توان درمدت چند ساعت درچند نقطه ی لس انجلس دهها اتوبوس برای آوردن تظاهرکنندگان به محلِ تظاهرات آماده کرد.؟

آیا دهها رسانه ی آمریکایی وایرانی میتوانستند.بدون اطلاع قبلی،با امکانات فراوان برای تهیه ی گزارش به محل تظاهرات بیآیند.؟ ( رسانه های آمریکایی برای پخش اخباروگزارشاتِ تظاهرات، هلی کوپتر به منطقه اعزام کردند.)

دراین تظاهرات چرا اجتماع کنندگان ازنشان دادن عکسهای قربانیان قتل- های زنجیره ای ودانشجویانِ دربند وشکنجه شده، به رسانه ها منع شدند.؟

دراین تظاهرات چرا به اجتماع کنندگان، میکروفون وفرصت داده نشد تا نقض حقوق بشروبی عدالتی درایران را فریاد کنند.؟

دراین تظاهرات چرا حتی اشاره ای به خیانت ها وجنایت های رژیم نشد.؟

وچگونه است که شما خانمها وآقایان دراین رادیوازبی عدالتی ونقض حقوق بشردرآمریکا حرف زدید.اما سالهاست که چشمان خود را به روی همه ی ظلم وستم، آدم رُبائی وآدم کشی ونقض پیوسته ی حقوق بشر در ایران،بسته اید.؟

آیا پیشنهاد ها ورهنمودهای مدیررادیوباعث نشد تا رژیم اسلامی از این تظاهرات به  نفع خود،بهره برداری کند.؟ زیرا دراین تظاهرات نشانی از مخالفت با حکومت اسلامی نبود.

به باورما این تظاهرات نه یکشبه، بلکه ازماه ها پیش با همکاری و – هماهنگیِ لابی گرانِ رژیم با مقامات آمریکایی، طراحی واجراء شد.

این که چرا وچگونه بیش از12 هزارنفردراین تظاهرات شرکت کردند.برای ما قابلِ درک است. زیرا درشرایطی که سا نسور بربسیاری از رسانه های انگلیسی وفارسی زبان درآمریکا ، حاکم است. وازآنجائی که نظامهای – خود کامه درایران، حافظه ی تاریخی جامعه را دررابطه با سرگذشت خود مخدوش وراه را برآگاهی نسل های جوان نسبت به علل وانگیزه ی – نا بسا ما نی های اجتماعی مسدود کرده است. طبیعی است که مدعیانِ علمِ روانشناسی وجامعه شناسی با عوامفریبی می توانند12 هزارنفررا به – خیابانها بیآورند.

و کلامِ آخر اینکه:چرا فساد وانحطاتِ اخلاقی وعقیدتی باید درمیان برخی ازایرانیان،به حدی رسیده باشد.که اکنون بطورآشکار وعلنی آب به آسیاب رژیمِ جنا یتکار اسلامی می ریزند.؟

فرستنده:

کانون فرهنگی- سیاسی ایرانیان درآمریکا