افغان موج   

پيروزباد پانزدهمين سالروز "نشريه زن"

من شفيقه(نورزی)،افتخارانه و شادمانه پانزدهمين سالگرد اين گنجينۀ ادبی و فرهنگی را اولتر از همه به صاحب امتياز آن الحاج محترم محمدکبير(نورزی)پدر گرامی و عاليقدرم،هيأت تحريری، هيات خبری، ديزاين کننده گان مجله، قلم بدستان نخبه و شاعران شهير کشور، خواننده گان و علاقمندان آن و همه هموطنان گرامی از صميم قلب تبريک عرض نموده و از درگاه ايزد يکتا دوام و زنده نگهداشت اين نشريۀ جهانی را با همکاری و هم ياری دست اندرکاران و قلم بدستان قدرمند آن التماس مينمايم.

چه زيبا گفته اند که "انجام دادن هيچکاری با يک دست صورت پذير نيست تا دو دست با هم یکجا نگردد."
بلی، گرامی خواننده و هموطن عزيز،هويداست که بعضی بندش های بی مورد و حسودانه سبب عقب گرائی تصاميم مثمر و مفيد چه در جامعه و چه در زنده گی شخصی انسانها میگردد و در قبال معضله های بزرگی را بار می آورد. پس نبايد فراموش کرد که با کاربرد کليد های با ارزش و سودمنديکه عبارت اند از همدستی و همدلی، همفکری و همنظری،صبر و شکيبائی،از بين برد.
خوشبختانه، دست اندرکاران اين نشريۀ ادبی و فرهنگی چنين شيوۀ کاری را در پيموده و با احترام گذاشتن به نظريات يکدگر و با همکاری نخبه گان و قلم بدستان بی بدیل کشورتوانسته اند که مجله را به اوج های بلند قله ها به پرواز درآورده و به درب خانه های عدۀ از مهاجرين افغان در برون مرزی برسانند.
فلهذا جا دارد که با ذکر اسمای فعالين مبتکر و کاوشگر آن، از زحمات شباروزی شان، اظهار امتنان و سپاس نمايم.
نخست از پدر گرامی و عاليمقامم الحاج محترم(نورزی)، با وجود کهولت سن و تکاليف صحی خويش مشوق من و خواهرم محبوبه جان(نورزی)در این راستا بوده و هستند. اوشان با نظريات و پيشنهادات سودمند وگرانمايۀ خویش ما را مستفيد گردانيدند تا از طریق قلم رسالت مادر وطن رنجدیده و ستم گشیده خویش را به نوعی بجا آورد و در عين زمان فرهنگ و زبان مادری را در ديار غربت زنده نگهداشت.من و خواهرم با دست بوسی ها چنين پدريکه طلسم تبعيض نسل ها را شکست، افتخار مينمائيم.
ثانيأ، خبرنگار يا ژورنالست آزاد و فعال و جستجوگر نشريه محترم امان(معاشر)که با اخبار داغ روز کشور و معرفی اشخاص نخبۀ و فعال جامعه صفحات مجلۀ خود را رنگين و دلچسپ ميگرداند. او شخصيست که هميشه حقيقت ها را با چشم ديد بدون کم وکاست روی صفحۀ کاغذ درج مينمايدکه واقعأ اين احساس شان بيانگر صداقت و حقیقت بینی اش در راستای خبری و يا ژورنالیستی اوست.
آقای معاشر در قسمت انتشار و معرفی اين يگانه گزينۀ فرهنگی و ادبی که در شهر ونکور کانادا طبع میگردد، از هيچ نوع سعی و تلاش دریغ ننموده اند. جا دارد که از احساس نیک و فعاليتهای مثبت شان در این راستا سپاس گذاری نموده و همکاری های بیشتر شان آرزوی ماست. در عين زمان سالگرد تولد شان که هم در ماه اپريل بوده از صميم قلب از طرف خود، فامیل و همه همکاران تحريری و قلمی مجله تبريک گفته از درگاه حضرت والاصحت و سلامتی، طول عمر و موفقيت های مزیدش را التماس میدارم.
از ديزائن کننده گان فعال و با احساس آن، محترمه حليمه(قيام) که در قسمت انتخاب رنگها واشعار ناب و نکته های جالب عقب مجله سليقۀ عالی دارند و همچنان از محترمين متين(قيام) و مبين(قيام)دو جوان با استعداد و هنرمند که با انگشتان هنر آفرين و آرتستيک که در طراحی روی جلد مجله از هيچ نوع سعی و تلاش دريغ ننموده و به زيبائی آن می افزايند، قابل تحسين و تمجيد بوده و هست، به اميد همکاريهای شان در آينده.
تنظيم و ديزائین صفحات داخل اين گنجينه که با دريافت عکس ها و مناظر زيبائيکه اشعار و مضامين را زنده و جالب ميگرداند، همه به زحمات و کوشش های خواهرم محبوبه جان(نورزی) ميباشد. او بعد از مرور مضامین و اشعار در جستجوی پیداکردن عکس ها گردیده که مطابقت به نوشته نمايد، بعدأ با طراحی بشکل کلاژ آن را منظم وترتیب کرده خدمت خواننده گان عزيز تقدیم میدارد. باید یاد آور شد که خواهرم با همه مصروفیت های شخصی که در امور خانه و زحمات پدرم دارند، با شوق و علاقۀ وافر آرزوی خدمت به هموطنان از طرق های مختلف هم بوده و است. واقعأ که احساس شان در مقابل هم میهنان و کشور رنجيده قابل قدر است. موفقیت های مزید شان را در همه امور زندگی و راستای خدمت به مادروطن ، از درگاه ایزد متعال تمنا میدارم.
نبايد فعاليتهای محترمه نجيبه جان(فرياد) عضو دور انديش و خيرانديش مجله را فراموش کرد. محترمه(فرياد)،نه تنها در قسمت دریافت ماديات نشريه بلکه در انتشارات برون مرزی آن سعی و تلاش بی شائبۀ داشته و از مصارف شخصی خویش به فاصله های دور دست آن را پست و نويسندگان و خوانندگان مهاجر افغان را دعوت با همکاری های قلمی شان میگردد. با ممنونيت وافر و سپاس، احساس نیک شان قابل تحسين و تمجيد بوده و است به امید فعاليتهای بیشتر شان.
با اظهار سپاس و ممنونيت از عدۀ پروگرامهای رسانه های برون مرزی بالخصوص از پروگرام روزنه که از تيلويزيون جهانی افغانستان با گرداننده گی گويندۀ موفق، مستعد، دانشمند محترمه بانو ذکيه(کهزاد) پنجشنبه ها پخش ميگردد، هميشه در پروگرام خویش بمعرفی"نشريه زن" با همان شيوۀ ژورناليستی که دارند گرفته وهموطنان وعلاقمندان فرهنگ دوست را دعوت به اشتراک و زنده نگهداشت زبان مادری مينمايند. از صميم قلب احساس نیک و گذاشتن وقت به معرفی این نشريه در پروگرام شان اظهار سپاس و ممنونيت نموده از درگاه ایزدیکتا موفقيت های مزيد شان را در راستای پيشبرد چنين روزنۀ که بيان گوی درد وطن و بالخصوص زنان رنجيديده و بی دفاع کشور است، التجا ميدارم
در اخیر از همه قلم بدستان، نویسندگان و شعرای کشور که اوراق"نشريه زن" را مزين و پربارتر با مضامين جالب تاريخی، دينی، علمی، عشقی، آموزشی، طبی و اشعار ناب وطنی و عشقی که هريک يک آن زيبائی خاصی داشته و برای علاقمندان مجله دلچسپ و خواندنی نموده اند، جهان سپاس از زحمات شان و به اميد همکاریهای بیشتر آنها در قسمت بهبود اين گنجينۀ فرهنگی و ادبی. همچنان از آن علاقمندان و خوانندگان و هموطنان گرامی که در حصه مالی در پهلوی مصار ف شخصی که از هيچ منبع دیگر کمک نمیشود،برای زنده نگهداشت زبان مادری خویش ما را یاری نموده اند که قابل ستايش و امتنان بوده و است. اميدوارم همه دست بدست هم داده در راه پیشبرد و نگهداشت کلچر و فرهنگ اصیل خویش در ديار اجنبی از هیچ نوع سعی تلاش دريغ ننموده، در حفظ آن کوشا باشيم.
جا دارد که از همه مشوقين خود که بنده را در پيشبرد و بهبود اين گزينه قوت و انرژی بخشیده اند، اظهار امتنان و شکران نمايم. آنها عبارت اند از اعضای فامیل، بشمول برادران و خانم های محترم شان، دوستان و قلم بدستان، شعرا و هموطنان عزيز و با احساس و فرهنگ دوست بوده و است که امروز مجلۀ شان شکل جهانی يا بین المللی را اختيار نموده است. به امید رنگين سازی کمرنگ بودن خواهران شاعر و نويسندۀ و خواهران علاقمند به فرهنگ و ادب به مجلۀ شان.
با عرض حرمت،
شفيقه(نورزی)مؤسس و
مدیرمسؤل "نشريه زن"

 

--
Aman makhasher