افغان موج   

اشتراک 11 نفردرمراسم فاتحه نخستین رئیس جمهورافغا نستان دربرلین

گزارشی از سفارت افغانستان برلین آلمان

فاتحه مرحوم داود خان درسفارت افغانستان دربرلین با حضورجمعآ 11 نفربرگزارگردید .

سفارت جمهوری اسلامی افغانستان دربرلین از طریق سایت انترنتی خود دعوتنامه ای را بمناسبت فاتحه مرحوم محمد داود خان در روز پنجشنبه 19 ماه مارچ 2009 میلادی منتشر نموده ، وازافغان ها دعوت شده بود تا از ساعت 2 الی 5 بعد از ظهراز دراین مراسم اشتراک نمایند .

تلاوت قرآن کریم از ساعت 2 بعد از ظهرآغاز گردید  که تا ساعت 5 عصر همچنان ادامه یافت  درسالون بزرگی که گنجایش تقزیبا 60 نفر را داشت فقط دو یا سه نفر نشسته بودند که از آن جمله دو نفر من و یکی ازهمراهانم بودند .

در این صورت فقط جمعآ 9 نفر از ساعت دو تا  ساعت 5 عصردر مراسم فاتحه محمد داود خان اشتراک نموده بودند و اینجانب اندکی بعد از ساعت چهار تا ختم محفل درسفارت بودم که  البته سفیر صاحب نیز تمام مدت را حضور داشتند  .

دراین جا منظور از یاد آوری  تعداد اشتراک کنندگان درمراسم فا تحه مرحوم داود خان فقط ارتباط سفارت افغانستان با مهاجران افغان مقیم این شهررا نشان میدهد که تا چه اندازه مهاجران افغان مقیم برلین با سفارت خود در تماس مباشند یا هم درتماس نیستند .

سفارت افغانستان و کارمندان محترم آن را میتوان به مشابه یک خانواده افغانی عرض یابی نمود که درغم وشادی همدیگر شریک میباشند (  البته درصورتیکه ارتباط  شخص سفیر صاحب و دیپلومات ها و سایر منصوبین آن با مهاجران افغان نیکو باشد )

این دوستی و همآهنگی میتواند با اشتراک مساعی مهاجران افغان در مراسم غم وشادی همدیگر همبستگی بیشتری را بوجود بیاورد که در نتیجه آن میشد مراسم فاتحه یک شخصیت سیاسی مانند محمد داود خان که در سه دهه اخیرمورد احترام اکثریت شهروندان افغانستان بوده است مجلل تر برگزارگردد. این درحالیست ، که سفارت افغانستان درمرکزشهربرلین موقعیت داشته و مشکلی را از بابت دوری راه  برای اشتراک کنندگان در پی نداشته است .

 طبق آمار وزارت داخله ایالت برلین بیش از 1100 نفر مهاجرافغان درشهر برلین زندگی میکنند و معمولا در مراسم فاتحه ی در مسجد افغان ها و یاسایر مساجد مسلمانان  که در برلین برگزار میگردد از 100 تا 250 نفراشتراک میورزند که دربعضی موارد جمعیت بیشتری نیز حضوربه هم میرسانند.

دراین صورت بد نخواهد بود که عدم اشتراک مهاجران افغان مقیم شهربرلین را در مراسم فاتحه محمد داود خان نه تنها در کابل بلکه درسفارت افغانستان دربرلین نیز مورد بررسی قرار داد .

این درحالیست  که دراکثر نمایندگی های سیاسی افغانستان در خارج ازکشور این مراسم با شکوه بیشری انجام گرفته است .

 بررسی و علت عدم اشتراک مهاجران افغان در مراسم فاتحه محمد داود خان در سفارت افغانستان مقیم برلین  به عقیده شماری از افغان های  مقیم این شهر خالی از چند حالت نمیباشد .

اول : عدم علاقمندی افغان ها از سفیر و سفارت افغانستان در برلین یا بهتر گفته شود بریدن مهاجران افغان از نمایندگی سیاسی افغانستان درآلمان که محترم سفیر صاحب به عنوان نماینده شخص رئیس جمهور وکارمند ارشد وزارت امورخارجه افغانستان درآلمان میباشند میتواند نقش اساسی را بازی کند   

دوم :  عدم اشتراک مهاجران افغان مقیم برلین در مراسم فا تحه محمد داودخان میتواند به علت عدم علاقمندی  نسبت به وی باشد.

سوم :  سازمان دهی نادرست برای دعوت به مراسم فا تحه محمد داود خان در سفارت افغانستان توسط سفیر یا کارمندان سفارت وعدم اطلاع رسانی کافی و برنامۀ ریزی دقیق برای تجلیل از این مراسم ( بقول یکی ازافغان ها دربرلین که میگوید ازجمعآ 14 نفرازمنصوبین سفارت افغانستان دربرلین اگر هرکدام شان به 10 نفراز دوستان و آشنایان شان مراسم فاتحه را اطلاع میداند جمعآ 140 نفر میشد یا اقلآ نیم این تعداد )

این ها میتوانند از جمله عواملی باشند که براساس آن این مراسم به صورت قابل توجه به مرحله اجرا در نیامده است .

این درحالیست که در طول دو سال گذشته کمتر مراسمی ازقبیل (عید سعید فطر ، عید سعید قربان ، جشن استقلال افغانستان ، 8 مارچ روز جهانی زن ،  مولود شریف ، روز دهه محرم و سال نو وعید باستانی و دیگر روزهای ملی و مذهبی از طرف سفارت افغانستان در برلین صورت نگرفته ااست  سفارت افغانستان دربرلین فکر میکند ، که به یک اطلاع دادن مراسم فاتحه خوانی همه افغان ها  یک باره  بطرف سفارت افغانستان در برلین که در طول چند سال هیچ برنامه ای و یا برنامۀ قابل توجهی  برای مهاجران افغان در برلین نداشته است و تقریبآ از مردم فاصله گرفته به سفارت هجوم میآورند .

 تمام این موضوعات درمرحله اول باید مورد بررسی جناب سفیرمحترم دربرلین قرار گیرد.

آگاهان سیاسی افغان میگویند حکم صدور فرمان برگزاری مراسم فاتحه خوانی محمد داود خان به نمایندگی های سیاسی افغانستان در خارج ازکشورمنجمله سفارت افغانستان دربرلین یک تصمیم سیاسی بوده است که بسیارعجولانه و مقطعی انجام گرفته است .

به گفته اگاهان سیاسی دولت و وزارت امور خارجه افغانستان در رابطه با رویداد های تاریخی ، ملی و مذهبی کشورما پالیسی مشخصی ندارند که برمبنای آن نمایندگان سیاسی افغانستان درخارج از کشور به تجلیل و برگزاری آن اقدام نمایند .

تا حال باره ها  اتفاق افتاده است ، که از مراسم رسمی و روز های تاریخی و ملی  افغانستان  تجلیل به عمل نیامده ولی  بعضی از مراسم نگهان به فرمان رئیس جمهورعجولانه نظر به موقعیت  زمانی و مقطعی تصمیم گرفته و توسط فرمانی به نمایندگی های سیاسی افغانستان صادر شده است ، بدون آن که مردم ما از تجلیل چنین مراسمی آگاه باشند .

نوشتن این مطلب نیز روی همین منظور صورت گرفته است ، و طبق گفته دیپلومات های سابقه دار افغانستان ، مراسم  رسمی دولتی ، ملی ،  و مذهبی افغانستان باید تحت برنامه ریزی درست دولت قرار گرفته و روز های تعطیلات رسمی و برگزاری مراسم مشخص باشد ، تا  هموطنان ما ، ادارات دولتی و نمایندگیهای سیاسی افغانستان درخارج ازکشور بدان آگاه باشند ، تا آماده گی لازم برای انجام مراسم باشکوهی به مرحلۀ اجرا گذاشته شود  ، و چنین رسوایی ببارنیاورد.

درگذشته چندین بار اتفاق افتاده است  ، که مراسم رسمی  که درسال های 2006 و 2007 درسفارت افغانستان دربرلین تجلیل شده بود و شماری از افغان ها نیز درآن اشتراک نموده بودند، ولی ناگهان درسال های بعد به دلایلی که معلوم نیست مراسمی صورت نگرفته و کمتر کسی علت اصلی آنرا میداند که این تصمیم ها در کجا و روی چه سیاست های  مقطعی اتخاذ میگردد  ؟

آیا روزهای تعطیلات رسمی در فغانستان و روزهای که باید مراسمی انجام گیرد درتقویم رسمی دولت مشخص نیست ؟

به قول کارشناسان تجلیل  مراسم باید مشخص بوده و هدایت لازم به نمایندگی های سیاسی افغانستان درخارج از کشورداده شود تا آنها با صلاحیت کامل مطابق بدان اجراعات نمایند نه اینکه هرموضوع کوچک و بزرگ را از مرکز بپرسند ودر تصمیم گیری  مردد باشند .

بد نیست این نوشته مورد غور و بررسی قرار گیرد و انصافا  قضاوت گردد ، که آیا این نوشته حقیقت دارد یا روی کدام اهداف خاصی نوشته شده است ؟

درممالک دیگرچنین  معمول است ، هر انتقادی  که از ادارات دولتی و یا نمایندگی های سیاسی یک کشور صورت میگیرد مورد بررسی قرارگرفته وار طرف مقامات مسؤل به آن واکنش نشان داده میشود.

 ولی اداره ریاست جمهوری یا وزارت خارجه افغانستان اصلا بفکر این نیست که آیا این انتقادات تا چه اندازه  وارد میباشند و اگر واقعآ انتقادات وارد است باید به آن پرداخته شود .

عدم توجه و رسیدگی در ادارات دولتی افغانستان همان چیزی است که همه آن را قبول میکنند و از آن شکایت دارند ولی کسی بفکر بررسی و تحقیق آن نیست .

گفته میشود تا حال اکثریت نمایندگان سیاسی افغانستان در خارج از کشور منجمله سفارت افغانستان در برلین فاقد مسؤل فرهنگی میباشند که مراسم فرهنگی را با موافقت وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان مورد بررسی و اجرا قرار داده  و صلاحیت های لازم از طرف ارگان های مسؤل دولتی مشخص  داده شود تا مسؤل فرهنگی بدون مداخله دیگران از صلاحیت خود استفاده نموده ، وظیفۀ خود را در مراسم فرهنگی انجام  دهد .

محمود منجم زاده برلین آلمان