افغان موج   

سیداحمد جهش دکتر علوم طب وفلسفه

گر چه همه میدانیم که جناب محترم عالم افتخار با مقام والا و برازنده ای که درادبیات، ژورنالیزم، فلسقه وسیاست دارند به جناب مامون فهمانده اند که تب خود را تداوی نماید، اما من هم با استفاده از آزادی بیان منحیث یک خواننده میخواهم نظر خود را در مورد نوشته های اخیر جناب مامون خدمت خوانندگان گرامی تقدیم نمایم.
آری...، محترم افتخار درست درک کرده اند، معمولن بیمارانی که  تب چهل درجه و بالاتر داشته باشند هذیان میگویند و خود را بعد از غنی احمدزی متفکر سوم جهان فکرکرده واهیات پارادوکسال خویش را منحیث تیزس نوین در سیاست خارجی افغانستان نسخه میدهند.
در یک جای جناب مامون می فرمایند که افغانستان باید جهت جلب دالر های امریکایی وعربستان سعودی در حصه صدور تروریزم با پاکستان رقابت نماید. و جناب شان تذکر میدهند  که نظامیان پاکستانی در تبانی با ارتجاع و امپریالیزم، پاکستان را به لانه تروریزم، بنگاه تولید انتحاری و معبر صدور تروریزم به افغانستان تبدیل نمودند و از این درک صاحب بلیون ها دالر شدند. پس در این مقطع ی زمانی وقتی که رژیم دکتاتوری کپیتالستی

الیگارشی یک فیصد امریکا که جنگ و تروریزم را به پیسه میخرد و با کار برد اصطلاح ” همه گزینه ها بالای میز اند ”، کشور های مستقل جهان را تهدید نموده، میخواهد به صدور تروریزم به آسیای میانه بپردازد افغانستان باید خاک خود را معبر صدور تروریزم به آسیای میانه بسازد تا دالر بدست آرد. چه خیال باطل و نیت غیر انسانی وغیر اخلاقی!

از جانب دیگر جناب مامون نمیداند یا نمیخواهد بداند که بخش اعظم آن ملیارد ها دالر امریکایی که  درآنوقت ازحساب جنگ اعلان نا شده برضد مردم افغانستان به پاکستان سرازیرشد همه به جیب نظامیان و"ای اس ای" پاکستان واریز شد. و این مردم پاکستان اند که کفاره آنرا میپردازند همه در فقر و بدبختی به سر برده هر روز در حملات تروریستی و حمله طیارات بی پیلوت غرب کشته میشوند.

قرار یک احصائیه بین المللی که همین چند روز اخیر از بنگاه نشراتی رشیا تودی نشر شد، به مقابل هر تروریست سی وهشت نفر مردم بیگناه ملکی توسط طیارات بی پیلوت امریکا کشته میشوند. از جانب دیگر" ای اس ای " در این قمار سیاسی پاکستان را به مریضی مهلک بنیادگرایی و وهابیت مصاب ساخته است که مردم پاکستان سالهای متمادی از این طاعون شفا نخواهند یافت.
از سلسله نوشته های اخیر جناب مامون چنین بر میاید که جناب شان به تبلیغ تروریزم، جنگ و بربادی و آنهم در وطن خود افغانستان پرداخته و ترجیح میدهند تا افغانستان در صدور تروریزم به آسیای میانه چاکری امریکا را نماید . از این همه نوشتار ها چنین بر میاید که جناب مامون فاقد کدام ایدیالوژی و جهان بینی انسانی بوده فقط به دالر زیاد علاقه دارند.
در یکی از نوشته های خود جناب مامون بیطرفی افغانستان را به مسخره گرفته توصیه میکنند که افغانستان باید به یکی از محور های قدرت جهانی که مقصد شان امریکا است خود را سرِش نماید. اما جناب شان غافل از آن اند که چهل سال است که امریکا ملیون ها افغان را توسط نوکران افغان خود، تروریستان طالب، طیارات بی پنجاو دو، طیارات بی پیلوت و در حملات شبانه  به خانه های مردم به قتل رسانیده و جنایات هولناکی را بر ضد مردم افغانستان مرتکب شده است. اما در تمام این مدت چه نوکران و تروریستان سابق وابسته به امریکا و چه نوکران امروزی آن ازهیچ نوع خوشخدمتی به بادار خود دریغ نکرده اند، افغانستان را به اشغال امریکا دادند ، به امریکا پایگاه های نظامی دادند، با امریکا قرارداد ستراتیژیک و بعدن امنیتی امضا کردند . در حالیکه کدام مفادی عاید مردم افغاستان نه شد . بخش اعظم بلیون ها دالرامریکائی که به اصطلاح برای مبارزه علیه تروریزم وباز سازی افغانستان تخصیص داده شده بود توسط ان جی او ها، قراردادی های خارجی وداخلی واراکین دولت دست نشانده به سرقت رفت ولی جنگ و انتحار دوام دارد وهرروزجوانان، پیران وکودکان زن ومرد مردم بی دفاع افغانستان جان های شرین خود را از دست میدهند.  این وضع باعث شد که حتی "نمایندگان پارلمان" افغانستان از خواب غفلت بیدار شوند و مفاد قرارداد امنیتی را تحت سوال قرار دهند . نمیدانم که جناب مامون دیگر چه میخواهد  و دیگر چطورافغانستان میتواند خود را به امریکا نزدیکتر نماید؟ حال دگر نوبت خود جناب مامون است که به امریکا چیزی بدهد.
معمولن شعرا و نویسنده ها انسانهای با عاطفه، صلح دوست و ضد جنگ اند. تعجب مینمایم که جناب مامون سیاستمدار آب دیده و یک استثنا برآمد؛ شما قضاوت بفرمائید که آیا این به اصطلاح نویسنده و قلمزن «نور نویس!!!» با تبلیغ جنگ و صدور تروریزم به آسیای میانه، احساس مردمان بی دفاع آفغانستان، بالاتر از یک و نیم ملیارد تن خلقهای برادر ایران و جمهوریت های آسیای میانه، خلق چین و روسیه را جریجه دار نساخته است؟!
فکرمیکردم اگر جناب مامون عاطفه انسانی و وجدان بیدار نویسندگی داسته باشد پس از نقد و تحلیل همه جانبه محترم عالم افتخار از ایشان که تحت عنوان « آیا جناب رزاق مامون تب ندارد؟»؛ طی سه هفته در همه ویب سایت های مهم و مسئول و بی مرض و بی تعصب افغانی نشر شد و بیشترین خواننده را داشت و دارد؛ از نوشته های آنچنانی خود اظهار ندامت نموده از هموطنان بی نهایت زجر کشیده خود و از خلق های ممالک فوق الذکر طلب عفو و پوزش می نمایند.

اما با اینکه غالباً همین انتقاد بی امان؛ رزاق مامون را به کومای 8 روزه برده بود؛ بیمار تر از بستر بیماری سربلند کرده مضحک تر و بی باکانه تر برای داعش و جنگ و جنایت به رقص و پایکوبی پرداختند.

نخستین شعار جناب پس از کومای مذکور است: "تشکیل دولت داعش در کندوز!!!" و بعد تر:

ـ عبور داعش به تاجکستان شروع شد!!

بیائید؛ ببینیم این نویسنده و ژورنالیست به نام و صاحب وجدان بی بی سی وار و رادیو آزادی وار، چه چیز ها را "دولت داعش در کندوز» به خورد خواننده داده و چه چیز را "عبور داعش به تاجکستان" یعنی مصداق پیشگویی ها و امر و نهی های پیغمبرانه! خودش گرفته است؟:

متن اول :تشکیل دولت داعش درکندز

بی خبری ایرانیان دولتی وضد دولتی از وقایع بغل دست شان!

پیک نت شبکه خبری- تحلیلی 

به موجب خبری که از افغانستان به پیک نت رسیده، ارتش نیمه منظم "داعش" با همکاری همه جانبه طالبان، ایالت مهم و استراتژیک "قندوز" افغانستان را تصرف کرده و دولت خود را تشکیل داده است. این تصرف و تشکیل دولت محلی هفته گذشته انجام شده اما دولت افغانستان و دولت هائی که ارتش آنها در افغانستان حضور دارند از انتشار خبر آن جلوگیری می کنند. ایالت قندوز از مدتی پیش در تصرف طالبان بود و هفته گذشته ارتش داعش به قندوز حمله ور شد و ظاهرا بر اساس یک همکاری از پیش تنظیم شده طالبان قندوز را تسلیم داعش کرد. همانگونه که در نقشه دیده می شود، پایگاه تازه ای که داعش در افغانستان دراختیار گرفته با جمهوری های مسلمان نشین اتحاد شوروی سابق مرز مشترک دارد و از طریق بدخشان می تواند به چین نزدیک شود. بدین ترتیب، نقشه آینده مشخص است: جنگ و جنایت و ترور در جمهوری های مسلمان نشین تاجیکستان و ازبکستان. ظاهرا بخشی از انگیزه های دولت جدید افغانستان برای مذاکره و مصالحه با طالبان که قرار است در شیخ نشین قطر در خلیج فارس انجام شود، معطوف به همین مسئله و جلوگیری از همکاری طالبان و داعش در افغانستان و گسترش جنگ مذهبی در جمهوری های تاجیکستان و ازبکستان از یکسو و پیشروی آن در داخل خود افغانستان و حتی کشیده شدن آن به پاکستان است. در صورت دستیابی آنها به هرات، آنگاه از دو ناحیه شرق و غرب آنها به ایران نزدیک شده اند.

 

متن دوم :عبور داعش به تاجکستان شروع شد.

مقامات ولایت تخار رسماً این تحول را اعلام کردند.

 

مسوولان محلی ولایت تخار می گویند مخالفان مسلح دولت که در اثر عملیات نیروهای دولتی از ولایت قندز متواری میشوند، در جنگلات سرحدی تاجکستان پنهان می شوند و از طرف شب بالای پوسته های ولسوالی خواجه غار حمله می کنند.

سنت الله تیمور سخنگوی سرپرست ولایت تخار به رادیو آزادی گفت: اگر مقامات به اسرع وقت به این موضوع توجه نکنند احتمال می رود که حملات تهاجمی مخالفان مسلح دولت بالای ولسوالی نامبرده افزایش یابد:

"مخالفین مسلح دولت که در جریان عملیات ولایت قندز از ولسوالی امام صاحب و گل تپه متواری شده بودند وارد خاک تاجکستان شده اند و امشب مخالفان مسلح دولت بالای دو پوسته امنیتی ما از جنگلات تاجکستان حمله کرده بودند و در مقابل نیروهای امنیتی ما با سلاحهای ثقیله به آنها جواب دادند و در نتیجه نیروهای سرحدی تاجکستان خبر شدند ولی هنوز هم موجودیت مخالفان مسلح دولت در جنگلات کشور تاجکستان محسوس میشود، اما نیروهای امنیتی ما در این مورد تدابیر خود را دارند."

از سوی دیگر محمد آغا داوود آمر امنیت و سرپرست قوماندانی امنیه تخار گفت: مخالفان مسلح دولت که از اثر درگیری از ولایت قندز متواری می شوند در جنگلات کشور تاجکستان مسکن گزین می شوند.

داوود می گوید که برای آنان فرصت نمی دهند تا در ولایت تخار حملات تروریستی و فعالیت های تخریب کارانه انجام دهند:

"مخالفان مسلح دولت بنابر باز بودن جنگلات کشور تاجکستان با عبور دریای آمو به جنگلات آن کشور پناه میبرند و از آن طرف سرحد بالای نیروهای امنیتی افغان حمله کرده و نیروهای امنیتی با بسیار شجاعت از خود دفاع کرده و مخالفان مسلح دولت را عقب راندند و آنان با استفاده از تاریکی شب دوباره با عبور از دریای آمور وارد جنگلات تاجکستان شدند."

شایان ذکر است که ولسوالی خواجه غار تخار، با کشور تاجکستان و ولسوالی های امام صاحب و دشت ارچی قندز هم سرحد می باشد که بعضی اوقات این ولسوالی شاهد حملات مخالفان مسلح دولت میباشد و یکی از ولسوالیهای نسبتاً ناامن این ولایت به  شمار میرود.

این در حالی است که اگر آقای مامون ریگی به کفش نداشته باشد و بخواهد از خبر ها در مورد داعش کسی را مطلع سازد؛ عمده ترین خبر در مورد این است که  به حواله روزنامه گاردین در دو هفته پیش؛ ابوبکر البغدادی سرکرده گروه تروریستی و خلیفه خود خوانده داعش در ماه مارچ در جریان حمله هوایی نیروهای امریکایی به منطقه «الباج» در استان نینوا بهشدت زخمی شده است.سپس مجله «نیوزویک» و سایر خبر گزاری ها در روز چهارشنبه پیشتر ضمن دادن خبر از زنده ماندن ولی فلج شدن و از توان جنایتکاری ها افتادن ابوبکر البغدادی؛ خبر از تعیین سرکرده موقت این گروه تروریستی دادند که ابوالعلا العفری نام دارد.

 «ابوعلاء العفری»، که پیشتر به معاونت البغدادی رسیده بود، گفته میشود یک معلم سابق فیزیک در شهر «تلعفر» در استان نینوا بوده است. این خبر ها تا کنون وسیعترین سطح انتشار در جهان را داشته و مورد بحث های گوناگون قرار گرفته ولی مورد کدام تردید قرار واقع نشده است.

ولی رزاق مامون همچو خبر ها در مورد تروریستان دجال منش را نشر نمیکند تا به مورال آنان ضرر نرسانده و به مورال رزمندگان ضد تروریزم و توحش نیافزوده باشد و بالمقابل با ساختن کوه از کاه، گذاشتن استثنا به جای قاعده و خلاصه با سرچپه  و درهم و برهم ساختن کلیه اصول و میتود های جهانشمول منطقی و علمی و معرفتی و ژورنالیستیکی؛ا خبار و اطلاعاتی اختراع میکند و منتشر میسازد که "وظیفه" را اجرا و مزد و مزایا جلب کند!

به خاطرافشای رول مخرب جناب مامون قابل تذکرمیدانم اینکه :

یکی ازاهداف عمده امریکا دراشغال افغانستان حصول ونهادینه ساختن پایگاهای نظامی اش در خاک افغانستان به خاطرصدورتروریزم از طریق افغانستان به آسیای میانه است که برای این منظوراز تاکتیک "هرج ومرج قابل کنترول" استفاده کرده واستفاده مینماید .

طوریکه خوانندگان گرامی اطلاع دارند امریکا از یک طرف با تبلیغات رسانه ای و ایجاد خوف، واز طرف دیگربا ادامه بمباردمان ها، عملیات انتحاری وقتل عام ها توسط عمال داخلی اش مردم افغانستان را دروضعی قرار داد تاتنها دو گزینه داشته باشند  " یا پایگاه ها، یا طالب وانتحار واکنون داعش". درحالیکه مردم افغانستان بانفرت وانزجارازپایگاه ها وازطالب برسردوراهی قرارداشتند حکومت مزدوربیدرنگ پیمان راامضا نمود. اکنون بعد ازسپری شدن چندماه که اضرارویک طرفه بودن قرارداد برملا شده وسروصداهای درجامعه وشورا برضد قرارداد درجریان است، امریکا جهت پیشبرد پلانهای بعدی اش با ادامه کشتار مردم واستفاده از نویسنده های چون رزاق مامون به تخویف وپخش اکاذیب ، تضعیف روحیه جنگی وایجاد بی اعتمادی بین قوای امنیتی ودولت دست نشانده میپردازد تا مردم افغانستان طالب وداعش را پذیرفته کاملا تسلیم وگردن نهند که البته وهمی ایست باطل ومردم ما هیچوقت تسلیم نخواهد شد.

 

1 ـ برای اطلاعات  درین  مورد؛ بیشتر میتوانید به اینجا سر بزنید:

http://payam-aftab.com/fa/doc/article/32629/%D9%BE%D8%B4%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%B3%D8%B1%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D9%88%D9%82%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%81%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF

http://www.razaqmamoon.com/2015/04/blog-post_52.html

http://www.razaqmamoon.com/2015/04/blog-post_8.html

http://www.razaqmamoon.com/2015/04/blog-post_16.html

http://www.razaqmamoon.com/2015/04/blog-post_98.html

http://www.razaqmamoon.com/2015/04/blog-post_640.html

http://www.razaqmamoon.com/2015/04/blog-post_442.html