افغان موج   

پیام حزب ملی افغانستان

بمناسبت هشتم مارچ، روز بین المللی زن

کابل- افغانستان، 7 مارچ 2012

حزب ملی افغانستان روز هشتم مارچ را که در نتیجۀ کار و پیکارآزادیخواهانه و بشردوستانۀ زنان و مردان به حیث روز بین المللی زن در سراسر گیتی به رسمیت شناخته شده است، به همه زنان افغان و زنان تمام جهان تبریک و تهنیت عرض میدارد.

زنان نجیب افغان امسال نیز روز بین المللی زن را در شرایطی تجلیل مینمایند که باوجود حضورنسبتاً طولانی و نیرومند نظامی، اقتصادی و سیاسی «جامعهء بین المللی مدنی»، بار سنگین زجر و مشقات جنگ های تحمیلی و نیابتی را به دوش میکشند. زنان الان در واهمهء وقوع جنگها درکشور و رنج و اندوه ناشی از آن، زندگی پراضطراب را سپری مینمایند. تاهنوز تعدادی کثیری از زنان مبارز، دانشمند، متخصص و متمدن افغان به نسبت ادامۀ جنگهای ویران کن و محیط خفقان آور اجتماعی – سیاسی مجبور به دوری از میهن گردیده و شرایط کار و زندگی درخور عزت و شرف آنها برای شان در داخل کشور مهیا نمیباشد.

با وجود ادعاهای مبنی برآزادی های فردی،  دموکراسی و حقوق بشری، دولت نابکارکنونی کابل خواستار و مستعد به دفاع از حقوق حقۀ شهروندی و بشری زنان افغان نمیباشد. زنان  افغان زیر فشارهای روحی و فزیکی عنعنات نا پسندیدهء خرافی، افکار  و کردار زن ستیز حاکمان کنونی و فشار های گوناگون اقتصادی، سیاسی و اجتماعی زندگی مشقتبار را از سر میگذرانند. خشونت علیه زنان در فامیل و بیرون از آن و تحمیل اراده و خواست  مردان سنتگرا، مستبد و عقبگرا بالای آنها یک امر معمولی در شرایط فعلی کشور است. زنان در افغانستان ازحقوق تعلیم و تربیهء همگانی، خدمات صحی لازمی، آزادی کار و مسلک، آزادی انتخاب همسر، آزادی انتخاب محل زیست، آزادی سفر وغیره حقوق حقۀ شان محروم اند.

حزب ملی افغانستان که بخاطر اعادۀ حقوق حقه و مدنی زنان مبارزۀ پیگیر مینماید، از همه اعضا و علاقمندان خویش میطلبد، تا درین راه به اقدامات و تدابیر مؤثر دست یازیده، مطابق امکانات و شرایط، مبتکرانه به مبارزۀ خستگی ناپذیر خویش ادامه دهند. در تشکل سازمانها و اتحادیه های مسلکی و صنفی با زنان همکاری نموده  و کنفرانسها و سیمینار های روشنگرانۀ حقوق زنان را راه اندازی نمایند. کشور ما افغانستان مستحق زنان آزاد، با تعلیم،  صحتمند، شادمان وخوشبخت است. ما بکمک خداوند(ج) زنان افغان را در راستای زندگی انسانی وشرفتمندانۀ شان همراهی خواهیم نمود.

حزب ملی افغانستان از مبارزات برحق زنان کشور پشتیبانی خویش را مجدداٌ اعلان نموده وحاضر است تا با همه افراد، نهاد های مدنی، احزاب سیاسی و سایر نیروهای طرفدار حقوق زنان همکاری و وحدت عمل نماید. زنان مبارز، متمدن و روشنفکر کشور بر حمایت و نیروی حزب ملی افغانستان و سازمانهای محلی آن حساب کرده میتوانند.

حزب ملی افغانستان به پیشواز روز خجستۀ هشت مارچ- روز بین المللی  زنان،  از همه نیروهای مدنی، ترقیخواه، دموکراتیک و عدالت پسند کشور دعوت بعمل می آورد تا در راه وحدت نیروهای ملی و دموکراتیک که برای رهایی زنان از قید ظلم و ستم مبارزه می نمایند، گامهای استوار عملی بردارند.

فرخنده باد هشت مارچ- روز بین المللی زن!

دارالانشأ حزب ملی افغانستان