افغان موج   

مقــامات مســؤل ومــردم هــرات مخــالف با ایجــاد قــونسلگری امــریکا درهــوتل پنــج ســتاره هــرات میبــاشند       

نوشته شده توسط محمود منجم زاده برلین آلمان    

پنجشنبه ، 26 آذر 1388 ، 13:08 

گزارشاتی ازافغانستان میرسد که دولت امریکا درنظر داشته تا درولایت هرات نمایندگی سیاسی خود را ایجاد نماید این تلاش ها پس از برکناری اسماعیل خان توسط آقایان کرزی و خلیل زاد همچنان مطرح بوده است، گفته میشود اسماعیل خان تا سال 2004 میلادی با حضورنیروهای امریکای در ولایت هرات و ولسوالی شندند (سبزوار) مخالفت نموده است.

اینک خبر قرار داد هوتل پنج ستاره هرات به عنوان محل قونسلگری امریکا بین وزارت خارجه افغانستان و سفارت امریکا در ولایت هرات برخلاف مخالفت های جدی مقامات مسؤل و شهروندان هرات به امظا رسیده است.

بقول مردم هرات این هوتل برای برگزاری مراسم اقتصادی، فرهنگی و سیاسی آبروی برای مردم این ولایت بوده ولی دولت افغانستان این آبرو را برای امریکا به اجاره داده است.

به احتمال زیاد، رشوت گیری و رشوت ستانی در اجاره این هوتل به قونسلگری امریکا در میان بوده است که باید مورد بررسی مقامات عدلی و قضای افغانستان قرار گیرد.

 طرح ایجاد قونسلگری امریکا در ولایت هرات همچنان مورد نظر بوده، تا اینکه دراوسط سال 2009 میلادی و آمدن نیروهای بیشتر ایالات متحد امریکا به افغانستان و اینکه شماری ازاین نیروها درغرب افغانستان مستقر خواهند شد با رفت وآمد دیپلومات های امریکا به هرات این موضوع مجددا در دستورکار مقامات امریکا قرار گرفته و انیک به مرحله اجر درآمده است.

 گزارشات رسیده حاکی ازآن است که در این زمینه گفتگو های با آقای کرزی و وزارت امور خارجه افغانستان صورت گرفته و موافقت دولت افغانستان نیز حاصل شده است ولی تا حال این موضوع مهم رسمآ ازطرف وزارت امور خارجه افغانستان مورد تآیید قرارنگرفته وازطریق رسانه ها نیز انعکاس نیافته است به عقیده کارشناسان سیاسی درافغانستان این خود نشان دهنده آن است که گویا حکومت امریکا ولایت هرات را به دلایلی که برای امریکا روشن است انتخاب نموده و افغانستان نقش مهمی دراین تصمیم نداشته و درمقابل یک عمل انجام شده قرار گرفته است اینک پس ازمدت چندین ماه ناگهان امظای این قرارداد افشآ میگردد.

درچندین ماه گذشته نماینده ویژه ایالات متحد امریکا در امورافغانستان و پاکستان آقای(ریچارد هالبروک) به هرات سفر نموده و با مقامات محلی هرات این موضوع را در میان گذاشته است که با واکنش ومخالفت مقامات اداری و شورای ولایتی و مردم هرات مواجع شده واز نماینده ویژه امریکا درامور افغانستان تقاضا شده است تا ازهوتل پنج ستاره به منظور ایجاد قونسلگری امریکا به علت مشکلات امنیتی صرف نظرنموده محل مناسب تری درنزدیکی فرودگاه هرات یا جای دیگری برای قونسلگری امریکا در نظرگرفته شود.

معلوم می شود این تصمیم بدون درنظرگرفتن موافقت مقامات مسؤل و شهروندان هرات که وضعیت امنیتی را مشکل اصلی عنوان نموده بودند درنظرگرفته نشده است.

بقول شهروندان هرات، دولت امریکا ومقامات مسؤل درافغانستان بدانند که آمدن مهمانان نا خوانده به این محل مرتب مورد انتقاد و اعتراض مردم این شهر قرارخواهند گرفت و احساس قلبی مردم را کسی به اجاره داده نمیتواند.

 (هوتل پنج ستاره بلدیه هرات) محل کنفرانس های ملی، بین المللی و سیمینارهای علمی، اقتصادی وسایر نشست های مهمی میباشد که اگر این محل به مناسبت دیگری مورد استفاده قرارگیرد ولات هرت محل مناسب و آبرومند ی برای برگزاری چنین مراسمی نخواهد داشت.

از طرف دیگر (هوتل پنج ستاره هرات) بین دو پارک مهم که مرکز تفریگاه هراتیان واعضای خانواده شان درهرات بوده، که از اهمیت خاصی برای شهروندان این ولایت بشمار میرود این هوتل در وسط دو تفریگاه بزرگ (تخت صفر و پارک ملت) موقعیت دارد که با جابجا شده قونسلگری امریکا دراین محل امنیت این منطقه که مرکز تفریح رفت و آمد مردم میباشد به خطر مواجه خواهد شد ازطرفی این جاده عمومی در میسر مزر ایران (اسلام قلعه) و گمرک بزرک شهرهرات قرار دارد.

گفته میشود سفارت امریکا قبلا درکابل پیشنهاد پرداخت اجاره گذافی به هوتل پنج ستاره هرات به مقامات اداری این ولایت نموده بود که از طرف شورای ولایتی و مردم هرات مورد قبول قرار نگرفته است.

مخالفت شورای ولایت و مردم هرات درایجاد قونسلگری در(هوتل پنج ستاره هرات) را میتوان از چند دیدگاه مورد بررس قرار داد.

اگرایجاد قونسلگری امریکا درولایت هرات روی تعاملات سیاسی و دیپلوماسی صورت گرفته باشد که بر مبنای آن روابط تجارتی بین افغانستان و ایالات متحد امریکا برای ایجاد سرمایه گزاری های بیشتر دراین ولایت منجرگردد حتما مردم هرات با آن موافقت خواهد نمود.

 عدم رضایت مقامات مسؤل و مردم هرات در ایجاد قونسلگری امریکا درهرات نبوده فقط (هوتل پنج ستاره) هرات را محل مناسبی برای قونسلگری امریکا به دلایلی که ارایه شد نپذیرفته است.

مقامات مسؤل هرات نظر به اعتراض مردم در چند سال گذشته به نیروهای مستقر(پی آر تی) ایتالیا درمرکز شهر نیز فشار وارد نموده اند تا ایتالیا نیروها و کارمندان خود را به خارج شهر منتقل نمایند در چند سال گذشته به علت سوء قصد و حملات انتحاری به نیروهای ایتالیایی درهرات ده ها نفراز شهروندان این ولایت جان خود را ازدست داده اند و با خارج شدن نیروهای اتالیایی از مرکز شهربه طرف فرودگاه هرات تلفات مردم ملکی ازاین لحاظ کاهش قابل ملاحظه یافته است.

به گفته شماری از شهروندان هرات امریکا میتواند در خارج از شهر نمایندگی سیاسی خود را تعمیر نماید تا از یک طرف مسایل امنیتی تا اندازه ی حل شود و از طرف دیگر هوتل هرات برای مراسم ملی و بین المللی برای این ولایت باقی بماند و از طرف دیگر با اعمار ساختمان جدید قونسلگری امریکا درهرات که مجهز به تسیسات امنیتی و اداری ودرصورت امکان کتاب خانه و سینما باشد برای این ولایت خدمات فرهنگی قابل توجعی نموده و پشتیبانی مردم هرات را با خود خواهد داشت.

شمار دیگری ازشهروندان هرات عقیده دارند که امریکا میخواهد از طریق هرات خود را به مرزهای ایران نزدیک نموده و ازخاک افغانستان سیاست های را دنبال کند که به منافع مردم افغانستان نمیباشد.

با تماس های تلفونی که با تعدای از شهروندان هرات داشتم اکثرآ حضوز نمایندگی سیاسی امریکا دراین ولایت را درارتباط مستقیم به مداخله امریکا با کشورهای همسایه این شهرعنوان نموده و آنرا برای منافع و استقرار امنیت درهرات و منطقه نمیدانند.

همچنین تعدادی ازشهروندان هرات عقیده دارند که ایجاد قونسلگری امریکا درولایت هرات برای دادن ویزای امریکا برای مردم افغانستان و به خصوص مردم هرات نبوده و سیاست های دیگری را دنبال خواهد نمود که ابعاد آن خیلی بیشتراز آن است که وزارت امورخارجه و دولت افغانستان به آن آشنای دارند.

نظرتعداد دیگری ازهراتیان این است که اگر ایالات متحد امریکا ازایجاد پایگاه نظامی و سیاسی در ولایت هرات صرف نظرنماید و درعوض آن مرکز فرهنگی که شامل کتاب خانه بزرگ و مراکز تعلیم زبان انگلیسی و کلاس های کمپیوتر مجانی برای مردم این ولایت باشد مورد استقبال گرم مردم هرات قرار خواهد گرفت.

درمجموع مخالفت مردم هرات درایجاد قونسلگری امریکا درولایت هرات، نمی باشد بلکه مردم و مقامات مسؤل هرات ازسپردن هوتل پنج ستاره هرات که در مرکزشهر قرار دارد برای این منظور مخالفت دارند.

انجانب در چند سال گذشته ده ها گزارش و فیلم در مناسبت های مختلف از هوتل پنج ستاره هرات تهیه نموده و آخرین گزارش در اواسط ماه اکتبر 2009 میلادی از(تاسیس بورد علمی و مشورتی شاروالی هرات باستان بود) که من هم درآن اشتراک نموده و عضو آن میباشم.

گزارشات دیگری حالی از آن است که دولت افغانستان درنظر دارد هوتل پنج ستاره هرات را برای مدت چهل سال برای امریکا واگذار نماید گویا امریکا نیز محلی را برای چهل سال دراختیارنماینده گی سیاسی دولت افغانستان درامریکا قرار داده است.

هموطنان محترم و همشهریان عزیز با انتقاد ها و اعتزاضات سازنده نظر خود در باره انتقال قونسلگری امریکا ازمرکز شهر به نقطه ی دیگری ابراز نمایند تا بدین وسیله جان مردم درخطر حملات انتحاری و سوء قصد ها قرار نگرفته و تراکم ترافیک دراین جاده عمومی باعث ناراحتی ومشکلات بیشتر مردم نگردد.

محمود منجم زاده برلین آلمان