افغان موج   

جنگ و افـراط و ستم در آسیا آورده اند

دکترین شـوک و بحران و بلا آورده اند

با هـزاران شـیـوه امنیت را ویـران کنند

کشت وخونِ فاقـد صلح وصفا آورده اند

مغـزها را زیـر عنوان حمایت می بـرند

طـعـنۀ و آوارگی تـنـها بـه مـا آورده اند

هست و بـود مـردم بیچاره را آتش زدند

بعـد از آن جـیـره بـرای اسـرا آورده اند

نظم وقانون را برای خود جاری میکنند

رعب ووحشت رابرای ماچرا آورده اند

با سـر و افکار و ایمان بشـر بازی کنند

تـا شـیاطین را در جـنگ خـدا آورده اند

بـدزادان حـرامـی را  رســالـت داده انـد

لطـمـه هـا بـر اولـیــا و انـبـیـا آورده اند

ازنفس‏های مسیحا بمب وموشک ساختند

مار زهـری را نگهـبان عـصا آورده اند

کودک وپیروجوان را بمب باران میکنند

جای حقوق بشر سوگ و غزا آورده اند

شرق را درآتش جنگ وجدل ویران کنند

آن هـمه اسـلـحـه را بهــر فـنـا آورده اند

جنگ انرژی وتریاک است دردنیا روان

در چـونین آشـفتـه دوران مافیا آورده اند

جنگ را بهـر فـروش اسـلحه دامـن زنند

رعب ووحشت باهزاران ماجراآورده اند

عالمی آشوب و دعـوا بهر تخریب جهان

هـردم از کارخـانـۀ ذهــن سـیا آورده اند

حق آزادی و حقوق بشـر در غـرب مُرد

روی یک بام جهان صدها هوا آودره اند

نسلکُشی وزمین سوخته وجدان رابکُشت

با دیمو و با کراسی بین چه ها آورده اند

گـویی دوزخ جانشین جنّت فـردا شدست

زورگویان محشری را از سما آورده اند

در فـلسطـین و فغـانسـتان و لیبی و یمـن

درعراق وشام ودراوکراین بلا آورده اند

فـتنه و تـوطئه می بـافـند از بهـر فـریب

راستی را بـرده و مکـر و ریا آورده اند

با هزاران چهره درمیدان بازی می کنند

سـادگان را نـیـز در راه خـطا آورده انـد

شرم برآنان که دم ازحق انسان می زنند

وحـشت و بیداد و ظـلـم بـرملا آورده اند

آشکارا خـلق مظلوم را شکـنجه می کنند

زان سبب افراطیت را از خفا آورده انـد

تیغ خون آشام داعش راجولان می دهند

قـاتـلان را جـانـشـیـن مصتـفـا آورده اند

زهرتبعیض وستم را باانارشیزم مریض

از بــرای دردِ نـیــش اژدهــا آورده انـد

بادل واحساس وعشق ماتجارت می کنند

فیلم هالیوودِ صد رنگ و دغا آورده انـد

یا طرب را زیرنام دین ومذهب می‏کشند

رقص وشوق وموسیقی رانارواآورده اند

زن به زندان سیاست می‏شودخواروحقیر

با قـرار داد قـطر جـور و جـفا آورده اند

عشق راستین وصداقت را تمسخرمیکنند

این همه نفرین و نفرت از کجا آورده اند

نه فقط انسان و حیوان و گیاه را میکُشند

لطمه در اقـلیم و در آب وهـوا آورده اند

مغز هوش مصنوعی تا مرکز ارقام شده

صـد هـزاران تـیـشه دربیخ بقا آورده اند

قـدرت رایانه و ابـزار را صاحب شـدند

لیک بـا آن کـیـنه و جـنگ ربا آورده اند

ظلم ظالـم در جــهـان نـو نمـانـد پـایــدار

چند روزی بهـر خـلـق ماجـرا آورده اند

عشق ودوستی ومحبت رابه میدان آورید

زورمـندان شـرور ارچـه وغـا آورده اند

عقل وایمان وخرد را در دل تان پرورید

صلـح و آزادی بـه انسـان رهـا آورده اند

جنگ ادیان و مسالک را کنید صلـح بشر

آنچه از تجربه بی چون و چرا آورده اند

 

رسول پویان