افغان موج   

پیرامون نهال« شهمامه»

فصل نامۀ وزین نهال به کوشش و اهتمام بنگاه شهمامه در هالند گواهی بر تعهد صمیمانۀ دست اندر کاران آموزش زبان شیرین فارسی دری به کودکان افغان در بیرون ازمرز های وطن عزیز ما افغانستان است.

اولتر از همه باید بنیاد فرهنگی شهمامه را به خاطر کوشش های پیگیر آن در امر طبع و نشر فصلنامۀ نهال و همچنان چاپ و ویرایش آثاری از نویسنده گان نخبۀ ما به تجلیل نشست. بدون تعارف میخواهم اظهار کنم که این بنیاد در ساحۀ فرهنگ و آموزش به نو نهالان ما در خارج از افغانستان عزیز زحمات زیادی را کشیده اند و زحمات ایشان را باید به دیدۀ قدر نگریسته و دست اندرکاران آنرا تقدیر کرد.

فصلنامۀ نهال که جنگ فرهنگی و آموزشی برای اطفال ماست شامل این ساحات آموزشی ومعلوماتی  است.

سرگرمی ها و سروده ها برای کودکان

قصه و داستان، تمرین های اموزشی زبان، گزینه های شعر و لطایف

تاریخ مبارزات مردم افغانستان

سیر افکار در جریان تاریخ

نیاز فراگیری زبان مادری برای اطفال ما، در بیرون مرز های افغانستان.

درست نویسی ویژۀ بزرگان و نو نهالان.

سوگ درکودکان ونگرش های رایج پیرامون آن، ویژه بزرگسالان

باینترتیب طیفی وسیعی از مسایل مبرم برای تربیه نسل جوان ما در بیرون از مرز های افغانستان را در بر میگیرد. این از جهتی لازم و ضروری است که در حال حاضر به خاطر جنگ و خونریزی در افغانستان عدۀ زیادی از هموطنان ما در دیار مهاجرت به سر برده و از یکطرف با فرهنگ های جدیدی آشنا میشوند و از طرف دیگر  زبان های بیگانه  تسلط خود را بر آنان حاکم ساخته و زبان بومی شانرا زیر سلطه قرار میدهد. ای بسا کودکان ، جوانان و نوجوانان ما در دیار بیگانه که زبان اصلی خود را فراموش کرده و با رسم الخط خود بیگانه شده اند. طوریکه نود در صد از نو جوانان و صد در صد از کودکان ما در مهاجرت دیگر قادر نیستند به زیان خود چیزی بنویسند و یا بخوانند.

ضرورت به نوشتن و خواندن برای نسل جدید زمانی مطرح میشود که اطفال ما در پهلوی فراگیری فرهنگ بیگانه مجبور اند فرهنگ خودی را از طریق مطاله آثار ادبی، علمی، تاریخی و سیاسی جامعه خود و مردم خود  درک کنند.

البته تا حال کوشش های برای طبع و نشر ماهنامه ها، گاهنامه ها و  یا سالنامه های به زبان فارسی دری در اقصی نقاط جهان از اروپا گرفته تا امریکا صورت گرفته است. اما فصل نامۀ نهال با نورم و استندرد بهتری عرضه گردیده و مفردات آن ممد درسی ارزشمندی به جوانان، نوجوانان و سالمندان ما است.

ملیحه ترکانی

www.afghanmaug.net