افغان موج   

نگاهی به تحولات مهم سال 2011 در افغانستان

 

افغانستان در سالی که گذشت

پنج شنبه 29 دسامبر 2011, بوسيله ى کاوه غرجی

بعد ازسال 2003 ووارد شدن واژه های جدیدی مثل طالبان میانه رو و برادران ناراضی وتطهیر نمودن قباحت وجنایات طالبان ،دولت افغانستان درهرفرصتی به صورت یکجانبه از گروه طالبان خواسته است که به پروسه صلح بپیوندد واین درخواست هاهمواره ازسوی طالبان باانفجار وانتحارپاسخ داده شده است.

ایجادکمیسیون تحکیم صلح وبرگزاری شورای مشورتی صلح یا لوی جرگه قومی جزبزرگنمایی قدرت طالبان و تاثیرات مخرب روانی آن و استفاده طالبان ازاین شرایط برای جلب وجذب افراد بیشتر و امتیازات ثمره دیگری نداشته و نشان دهنده عدم اراده دولت برای مقابله فعال با این گروه می باشد.

سال 2011به اخرین روزهایش نزدیک می شود.دراین سال ماشاهد تحولات مهمی درافغانستان و کشورهای عربی وتمام جهان بودیم.

برگزاری شورای مشورتی صلح ، کنفرانس دوم بن، عقد پیمان استراتیژیک با امریکا وهند وتشکیل اجلاس سه جانبه میان افغانستان، پاکستان وترکیه، توافق ناتو وامریکا بادولت افغانستان برای واگذاری مسولیت های امنیتی به نیروهای افغانی واجرای این توافق ، افزایش تلفات غیرنظامیان و نظامیان وافزایش تولید وکشت مواد مخدر، افزایش حملات انتحاری ،آغاز خروج نیروهای امریکایی ومذاکره مستقیم امریکا با طالبان، حمله به مراسم عاشورا درکابل وکشتارسیستمایتک هزاره های مهاجردرپاکستان، ترور برهان الدین ربانی وچند چهره مهم ومشورمخالف طالبان وحمله به سفارت امریکا درکابل ... ازمهم ترین تحولات امسال درافغانستان بود.

  بعد ازسال 2003 ووارد شدن واژه های جدیدی مثل طالبان میانه رو و برادران ناراضی وتطهیر نمودن قباحت وجنایات طالبان ،دولت افغانستان درهرفرصتی به صورت یکجانبه از گروه طالبان خواسته است که به پروسه صلح بپیوندد واین درخواست هاهمواره ازسوی طالبان باانفجار وانتحارپاسخ داده شده است.

ایجادکمیسیون تحکیم صلح وبرگزاری شورای مشورتی صلح یا لوی جرگه قومی جزبزرگنمایی قدرت طالبان و تاثیرات مخرب روانی آن و استفاده طالبان ازاین شرایط برای جلب وجذب افراد بیشتر و امتیازات ثمره دیگری نداشته و نشان دهنده عدم اراده دولت برای مقابله فعال با این گروه می باشد. آقای کرزی ازیک جانب نمی خواهد پشتون ها دراین جنگ به قتل برسد وازجانب دیگر برادران ناراضی هیچگونه توجهی به درخواست ها و اشگ های رئیس جمهوری ندارند واین مساله موجب شده که طالبان با گذشت هرروز قوی ترگرددو مذاکرات صلح به رهبری دولت هم به جایی نرسد. بنا چنانکه دراین روزهای اخیرشاهد استیم که اینبارامریکا خود می خواهد به صورت مستقیم با طالبان واردمذاکره شود.

    حملات انتحاری

سال 2011  سال انفجار و انتحار در افغانستان

درصورت اراده جدی دولت برای اوردن امنیت و حل مشکل طالبان با توجه به حمایت اکثر کشورهای جهان ازدولت افغانستان ومنفوربودن طالبان دراذهان عامه ، با وجود اینکه حمایت ازجنگ درسطح بین الملل کاهش یافته اما هنوز هم جنگ با طالبان اسان ترین راه برای تامین امنیت درافغانستان خواهد بود وفرصت باقی است.

 کنفرانس دوم بن با شرکت بیشتراز100 کشور دنیا درسالروزکنفرانس اول بن درالمان دایر شد وهمه کشورهای شرکت کننده اماده گی شان رابرای حمایت ازدولت افغانستان بعد ازسال 2014 ابرازکردند. قبل از برگزاری این کنفرانس با توجه به اینکه تعدادی از رهبران غربی و اخضر ابراهیمی نماینده سابق سازمان ملل متحد کنفرانس بن اول را ناقص خوانده بود . این مساله موجب سو تفاهم های زیادی بین احزاب مختلف و گروه های مختلف مدنی و مدافعین حقوق بشر شد. تعدادی گمان می بردند که کنفرانس بن دوم فرصتی است برای بازنگری به کاستی های ده سال گذشته و محاکمه جنایتکاران جنگی و تعدادی هم خواهان اشتراک طالبان دراین کنفرانس بودند اما دولت افغانستان ازهمان اوایل به صراحت اعلان نمود که دراین کنفرانس افغان ها نباید به صورت متفرق شرکت نمایند و درغیراین صورت دولت افغانستان دراین کنفرانس حضور نخواهد داشت و درنتیجه این کنفرانس حتی بدون حضور اپوزیسیون قانونی دولت برگزار شد و تعدادی نیز به نماینده گی از جامعه مدنی دران شرکت کردند که متاسفانه خود انها هیچ تعریفی از جامعه مدنی نداشتند.

دولت افغانستان نیزدراین کنفرانس به دستاورد های افغانستان دراین ده سال گذشته اشاره نمود تا قناعت اتباع ومالیه دهندگان کشورهای اروپایی را جلب نماید و رسانه ها نیز بزرگترین دستاورد این کنفرانس را تعهد اقای کرزی به مبارزه با فساد اداری عنوان کردند.

متاسفانه فساد اداری جزسیستم این دولت است واقای کرزی ازهشت سال بدین سوهمیشه به مبارزه با آن تاکید کرده است اما درعمل هیچ نتیجه نداشته و اگر دولت افغانستان اماده گی لازم را می گرفت، - کنفرانس بن دوم فرصتی خوبی برای افغانستان بود.

قرارگزارش واشنگتن پست، امریکادرده سال گذشته درافغانستان 444 ملیارددالررامصرف کرده است که بخش اعظم آن صرف معاشات، تجهیزات نظامی و سایرمصارف پرسونل امریکایی شده است وافغانستان درسال 2011 ، 15.7 میلیارد مساعدت های خارجی را دریافت کرد که بخش اعظم آن ازجانب ایالات متحدهء امریکا تامین شده بود. این مبلغ 92 درصد بودجه و مصارف افغانستان را تشکیل می دهد.

 درسال 2011 افغانستان شاهد بیشترین حملات انتحاری درده سال گذشته بوده وقرار گزارشهای سازمان ملل تا اواخر ماه نوامبرحد وسط حوادث مربوط به امنیت ماهانه 1995 مورد بوده است که نسبت به سال گذشته 21 درصد افزایش را نشان می دهد. نزدیک به 556 عسکرخارجی کشته شده که 411 سرباز امریکایی، 43 انگلیسی و 95 سربازوابسته به دیگر کشورهای عضو ناتو بوده اند.شمارتلفات نیروهای خارجی درسال 2010 نزدیک به 711 نفر بود.

اما شمار تلفات افراد ملکی در افغانستان نسبت به سال گذشته 39 در صد افزایش داشته و در شش ماه اول سال 2011 دست کم 1462 غیر نظامی کشته شده که مس<ول 80 درصد آن طالبان بوده است.

نزدیک به 1300 تن ازافرادپولیس نیزجان شان را ازدست داده و درحدود800 تن ازنیروهای اردوی ملی نیز درجریان امسال کشته شده است. تلفات نیروهای پولیس و ارتش و افراد ملکی بیشتر به خاطر انفجار های انتحاری و بمب های کنار جاده ای بوده.

اگرچنددرموردتلفات طالبان گزارش دقیقی دردست نیست اما طالبان نیزدرسال گذشته بیشترین تلفات را داشته است و برآورد می شود که بیشتر از7 هزارطالب درجریان سال گذشته به قتل رسیده باشد وصدها تن دیگرنیز دستگیرگردیده است.

 

 قرارگزارش اداره جرایم سازمان ملل تولید تریاک درافغانستان 61 درصد افزایش داشته و 5 هزاروهشتصد تن تریاک درسال جاری درافغانستان تولید شده است. قراراین گزارش 95 درصد کشت تریاک درمناطق جنوبی وغربی افغانستان صورت گرفته وولایت هلمند با وجود کاهش سه درصدی کشت تریاک بازهم بزرگترین تولید کننده تریاک است. ولایات سرپل و فاریاب و بغلان نیزکه درسال 2009 کشت تریاک را متوقف نموده بود امسال کشاورزان بار دیگر اقدام به کشت تریاک نمودند و درمجموع در ولایات کابل، قندهار، هلمندو لغمان حدود یکصدو سی و یک هزارهکتارزمین زیرکشت تریاک بوده است. این درحالی است که رابطه نزدیکی بین کشت تریاک و نا ارامی ها درافغانستان وجود دارد وبسیاری ازمقامات محلی و افراد بلند پایه دولتی و فرماندهان طالبان درتولید و تجارت این مواد دست دارند.

حدودیک ونیم میلیون نفرمعتاد درافغانستان وجود داردکه هزینه وتقاضا برای خرید مواد مخدراین افراد سالانه 560 میلیون دالر می گردد و به خاطراستفاده این افراد ازسرنگ های مشترک درسال جاری جمعیت افراد مبتلا به مریضی ایدزدرافغانستان که ثبت شده به 3 هزارنفر می رسد.

تیم فوتبال افغانستان

 شیران خراسان’ نایب قهرمان فوتبال جنوب آسیا شد.

 سال جاری درکنار ناارامی ها و ترور و انفجارهای انتحاری درقسمت ورزش ،افغانستان در مسابقات فوتبال وکریکت وتکواندو خوش درخشید و برای اولین بار دربازی های جام جنوب اسیا نایب قهرمان شد وکریکت بازان افغانی جام قهرمانی 20 اور اسیا را به دست اوردند.

 سال 2011 در حالی به اخرمی رسد که دراین سال چندین نمایشگاه فلم از طرف فلم سازان افغانی در کشور های مختلف برگزارشد ومورد استقبال زیادی قرارگرفت. امامتاسفانه وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان نه تنها دستاورد های زیادی نداشته بلکه درقسمت زبان مانند سالهای گذشته در کوشش بوده است تا هرچی بیشتر زبان فارسی را به حاشیه برانندو زیر ساطور تعصب بگیرند و با نگاه به وبسایت این وزارت متوجه واژه های می شویم که در نوشتن گزارش های به زبان فارسی به کار رفته- که برای هیچ فارسی زبانی قابل فهم نیست. اگربه همین منوال پیش برود وما به سلیقه کارمندان وزارت اطلاعات و فرهنگ حرف بزنیم لاجرم چنین خواهم گفت و چنین خواهیم نوشت:

"د باختر اطلاعاتی آژانس راپور می دهد که عصر دیروز عبدالکریم خرم د اطلاعاتو، کلتور او توریزم وزیر پس از مشاهده ی راپوری که یک راپورتر د افغانستان ملی تلویزیون از بلخ داده و در آن از لغت های بیگانه و ضد فرهنگی و ضد اسلامی «دانشگاه»، «دانشکده» و «دانشجو» به جای لغت های افغانی، اسلامی و فرهنگی «پوهنتون»، «پوهنحی» و «محصلان» استفاده کرده بود، حکم اخراج راپورتر مذکور را داد و از حارنپوه عبدالجبار ثابت لول حارنوال خواست این راپورتر و ژورنالیست را به قضاوتپوه عظیمی رییس ستره محکمه برای محاکمه معرفی کند. گفته می شود که حارنپوه لوی حارنوال به سمونمل گل محمد آمر قوماندانی امنیه ولایت بلخ دستور توقیف راپورتر مذکور را داده است."

این مسایل نشان می دهد که درافغانستان تنها طالبان نیستند که دشمنی شان را با فرهنگ و هنر با شکستن بت های بامیان و.. نشان می دهند بلکه افرادی دیگری نیزاستند که با داشتن نیکتایی وبدون ریش و پشم افکار طالبانی درسردارند.

از اقای رهین به عنوان یک نویسنده، شاعر توقع می رود دراین زمینه توجه نماید.