افغان موج   

نامه رسیده به افغان موج

دوستان عزیز دست اندرکار سایت وزین افغان موج سلام:

در ستون مضامین نشر شده در سایت افغان موج چشمم به نوشته ای کوتاه نظرانه ای از شخصی به نام امان معاشر افتاد که به شخصی به نام لودین خطاب نموده و در نوشته اش جنرال دوستم این جنایتکار بزرگ تاریخ سه دهه تاریخ افغانستان را به زعم خود یک قهرمان معرفی کرده است.

طوریکه من از نوشته ای آقای معاشر فهمیدم تنها اوست که عبدالرشید دوستم کمونیست سابق و مسلمان امروز را نمیشناسد و ناشیانه به نقل قولهای ازین آدم بیسواد و ازین شخصیت زنباره و دزد سر گردنه یاد میکند. طوریکه اطلاع دارم آقای امان مباشر از دوستم بیسوادتر بوده و از جمله ای اعضای جنبش به اصطلاح اسلامی سمت شمال است که در شهر وونگوی کانادا زندگی میکند.خود را خبرنگار آزاد جای زده و با نوشته های پر از اشتباهات املایی و انشایی در هر سایت انترنتی میخواهد شهرت برای خود کمایی کند.

در زندگی نامه ای دوستم آمده که او فرزند یکی از مردم ولایت جوزجان افغانستان است که سواد اش تا دوره ابتداییه بوده و در وقت سربازی در زمان حزب بد نام خلق به رتبه ای خردضابطی رسیده و بعد از تمرد و سرکشی و بدماشی در زمان کارمل به قوماندنی یک قطعه و بعدا به حیث رهبر ملیشایی ازبک مقرر گردیده است. او دارای زنان متعدد بوده و حتی یکی از زن هایش را به دست خودش سر بریده است.

این آدم لاابالی در زمان نجیب به حیث قوماندان عمومی ملیشایی ازبک برای سرکوب مردمان جنوب چون لوگر، پکتیا، پکتیکا، غزنی، زابل و کندهار مسوول کشتار هزاران هموطن ما بوده و این مردم افراد او را به نام گلم جمع یاد میکردند. زیرا او بعد از کشتار مردم حتی اموال خانه های شانرا را جمع نموده و به بازار های کابل و مزار و شبرغان لیلام میکرد.

این جنگسالار در زمان شکست حزب خلق با مسعود و مزاری پیمان وحدت بست و کابل را برای مسعود از سلطۀ نیرو های حکمتیار پاک ساخت و برهان الدین ربانی جنایتکار بزرگ تاریخ را به اریکۀ قدرت نشاند. البته یگانه کسیکه یعد ازبه قدرت رساندن اش به  اومقام یکی از سرداران اسلام به نام سعد بن وقاض را داد. جاسوس و سرسپرده ای دستگاه آی اس آی پاکستان صبغت الله مجددی بود. بعد از آن با ربانی برید و به حکمتیار و حزب وحدت ائتلاف نموده و جوی خون را در شهر کابل جاری ساخت. زمانیکه طالبان به سمت شمال هجوم میاوردند حتی با دوست دیرین اش قوماندان عبدالملک خیانت نموده و اورا کشت. بعدا به ازبکستان فرار نموده و شهر های مزار شریف، میمنه،  شبرغان، تاشقرقان را به طالبان تسلیم کرد. بعد از آمدن قوای ایساف به اشارۀ پنتاگون به مقام لوی درستیز قوای نظامی برگزیده شده و در دستگاه کرزی به مهره ای نظامی تبدیل گردید.

عبدالرشید دوستم در حال حاضر ساکن جمهوری ترکیه بوده و با استفاده از نام و نشان سابق اش با شریرترین مافیای جنگ احمد ضیا مسعود، کریم خلیلی، محمد محقق و تعداد دیگر به اشاره امریکا جبهه ای نامقدس به خاطر دوام جنگ و ستیزه میان ملت افغانستان و تجزیه این آب خاک ساخته و اگر آقای  امان معاشر توجه داشته باشند او هر روز بیشتر از امروز کوشش خواهد کرد که آب را گل آلود نموده و به نفع باداران امریکایی خود ماهیگیری کند.

                        با احترام فراوان

                        نذیر احمد ـ کابل افغانستان