افغان موج   

تبسم نوروز

پیوسته  خسته  خسته  سیه  روز همچنان

ترسم  شوم همــــــیشه   بدآمـوز همچنان

رگهای هــــوشِ من همه  فـریاد می کشند

ازهرمِ  لحظه  هـای  جگر سوز همــچنان

با   سرگذشتِ  ناله ای  مــــن  آشـنا  مشو

بگذر ازین  فسانه  ای  مـــرموز همچنان

ازخشت و خاِک خاطره ام خُرَّمی  مخواه

آتش  درین   خرابه  میــــــفروز همچنان

قفلی   زدستِ  وســــوسه ها بردهان زدم

باشم  صــــدایِ  بی لب وبی پوز همچنان

اینجا   کسی بساطِ عــــروسی ندیده است

ماییم  و سور سا تِ  کفـــن دوز همچنان

مارا  بهــــار هی به  تمسخرگرفته است

بیـــــزارم  ازتبسم  نوروز  همــــــچنان

................

نورالله وثوق

جمعه28-12-1388

http://norollahwosuq.blogfa.com/