افغان موج   

 اشعاراز:  ر. پیکارجو

شیپور ایست

آهای به خاک خفته گان زمین !

برخیزیزید!

که اینجا :

ملکوت پرستان عصر حجر،

قصد به زنجیر کشیدن آفتاب

وبه خون فگندن ماهتاب را دارند...

و با قلاده هایی که

به رضای معبودِ موهوم خویش

به گردن بسته اند

فراخوان پیوستن به ضیافت "عزرائیل" را سرداده اند

که در نا کجا آباد اندیشه های پوسیدۀ شان بر گزارمیشود !..

****

آهای به خاک خفته گان زمین !

بیدار شوید!

تا این سناریوی غم أنگیز،

واین جشن خون وآتش را

شیپورِ ایست زنیم ...

هالند – 2009/03/27

1388/01/27

 

طلوع

نگاه ساقی وجام شراب و نغمۀ چنگ

بداد در نتیجۀ انترنت و ترقی رنگ

کنون که عصرجهانی شدن نهاده پابه جهان

نشاید ت که سخن از تبار گویی و ننگ

جهان به رغم هالۀ خاکستری لیبرالیسم

نموده سوی افقهای سرخِ  کار آهنگ

تو در تشتت أنگیزه های رنج بشر

بکن به محورأصلی إختلاف درنگ

دراین تلاطم پیکار کارو سرما یه

به خورد غول ستم داده ایم شرنگ

کنون که نظم ستمگر فتاده در بحران

ببند دشمن دیرینه را به تیر وخدنگ

طلوع را به نظاره نشسته ایم کنون

طلوع صبح امید و گشودن ارژنگ

در آن طلوع که خورشید آرزوهامان

به تا بش آید و ما سرکشیم می گلرنگ

هالند

2009/06/23

02/04/1388

 

درپیوند با واپسین  سروده  های  نومیدانه  ویأس اندود  زنده یاد استاد عاقل بیرنگ کوهدامنی ...

شعرمن

شعرمن بیرنگ و بیرنگانه نیست !

شعرمن نجوای خودبیگانه نیست !

شعرمن توفان گونه می وزد...

شعرمن توفان سرخ و آتشین،

شعرمن لاوای بُرکان زمین ،

شعرمن تمثیل خشم مردم است ..

++++

شعرمن لالای مادرگونه نیست

شعرمن آوای نومیدانه نیست!

شعرمن نشخوار حرف دیگران،

شعرمن تقدیس «ذات جاودان» ،

درسجود ذلت یک « بنده » نیست !

++++

شعرمن اشک ندامت نیست نیست !

شعرمن عجزوذلالت نیست نیست !

شعرمن باران رحمت نیست نیست !

شعرمن بیرنگ و بی پردازه نیست !

شعرمن بی سقف و بی دروازه نیست !

شعرمن تَرفَندهای تازه نیست !

++++

 شعرمن عصیان عصر حاضر است !..

شعرمن حرف دل عصیان گران،

شعرمن فریاد نسل قهرمان ،

شعرمن قانون پیکار است ورزم ...

شعرمن فریاد نیرومند نو ،

شعرمن ویرانگر کاخ ستم ،

شعرمن پرچم صفت در اهتزاز،

در جدال کار با سرمایه است !..

نیوبرخن – هالند – 2009/01/31