افغان موج   

زندگی رویش زیباییها است

 

زندگی رود بزرگی است

خروشان، بیتاب

در دل جنگل شب مستی کرمی شبتاب

زندگی خواب زمستانی نیست

در خم دنج مغاکی تاریک

زندگی رویش برگ است در آغوش نسیم

زندگی همهمۀ موج در اقیانوس است

زندگانی اگر از حادثه خالی باشد

آنقدر زیبا نیست

مثل یک برکۀ بی ماهی و بی مرغابی است

کشتی بی ملوانی است میان مرداب

مثل مردابی است

 دلگیر و خموش

مثل یک حنجرۀ بی آواز

زندگی رویش زیباییها است

مثل لبخند به روی کینه

مثل خورشید؛ نه زنگار که در آیینه

زرکوب

یکشنبه هفدهم اردیبهشت‌ نود و یک