افغان موج   

 بعد نام جعل، در كشور مان جنگ، جنگ فرهـنگ و زبان است

از روز نهادن اين نام، پيوسته جنگ، جنگ فرهـنگ و زبان  است

بي داد ميكند تطبيق اين جعل، در هـر زمان و با هر لباس

دانسته و ندانسته مدام وابسته جنگ، جنگ فرهـنگ با زبان است

با جعل و جهالت شان خيلي ظالمانه، بي منطق و نا عادلانه

انگار نه انكار كه پوشالي و مردود جنگ، جنگ فرهـنگ و زبان است

بيدار و شجاع باشيد مبارزه و عمليات براي ادبيات است

با سفسطه و مغالطه تكرار كه جنگ، جنگ فرهـنگ و زبان است

هـستند تباهـكاران در كشور فردوسي، سعدي و رابعه بلخي 

دشمن انسانيت و با زنان اينجاست جنگ، جنگ فرهـنگ و زبان است

اينها همه پليد، بي فرهـنگ و ظالم اند ياغي هاي انتحاريون 

از هر زاويه كه بيني جنگ، جنگ فرهـنگ و زبان است

 

مسعوده كوهستاني 

فرستنده: محمدعثمان نجیب 

09.June.2024