افغان موج   

تبریکی سال نو مسیحایی

عزیزم آقای مختارزاده

                      کارت بسیارزیبای شما راگرفتم واین هم جواب    

گرچه سال نو ما سال مسیحايی نیست     گر جوابت  ندهم   شیوه ی  دانايی  نیست

کارت تبریکی تو شاکر و ممنونم  کرد     دوستان را به ازین خوبی ورعنايی کیست

سال نو بر تو و برجمله  مبارک  بادا      سخنی بهتر ازین  گفته  به  زیبايی  نیست

به آرزوی کامیابی های شما

محمدنسیم اسیرشهر فرانکفورت دوم جنوری 2009

************************************

*************

به پاســخ سرودۀ فخرالشعرا   الحــاج محمد نسیم اسیر  تقدیم ، امید مورد پذیرش واقع گردد  باعرض حرمت و مودت موفور

نعمت الله مختارزاده

تنوع رنگ و بو

نعمت الله مختارزاده 4 /1/ 2009 شهر اسن آلمان

گــرچــه سال ِ نـوی مسیحاییست

نــه ز زرتـُشتی  و نه  بوداییست

نـــه یهـــودی  و  نــــه مسلـمانی

نـه بهــایی و  نـه  برهــــماییست

سال ِ مـیــلاد ِ حــــضرت عیسی

نـــه کنیسا یـی  ،  بل کلیساییست

لــیک  بــا ایـنـهـمه بـگـو و مگو

هــــدف از جلـوه های یکتاییست

من کـــه تـبـریک ِ سال ِ نـو گفتم

پـاسخــم از چــــه رو چلیپاییست

یکــی عیسی و  دیگـری  موسی

گــر یهـودی و یا ، نـصاراییست

هـــمــه مـخلـــوق ِ خــالـق ِ یکـتا

شرقی وغربی ، یاکه هرجاییست

دلـبر و دلــــربا  و یار ، یکیست

هـــندی وگـبر و یاکه ترساییست

ما کــه سرافسران ِ وحدت وحب

عــزم ِ ما یــوسف و زلـیخاییست

یا کـــه شیرین و یا کـــه فرهادی

یا کــه مجنون و یا کــه لیلاییست

رزم ِما بـزم وخـصم ِما رحمست

زیـــور ِ آدمـی  ،  شـکــیـباییست

جلــــوۀ مــظهــر ِ ظهــور یکــی

* (تِین) و (زیتون) و یا کـه  (سیناییست)

سرخ و زرد وسـپـیـد وسبزوسیاه

هـمه از بهر ِ ، زیب و زیباییست

این تنوع ِ رنگ و بــو، بــه چمن

وحــــدت ِ کــثرت  و دلاراییست

« نعمتا » عــندلیب و بلبل و سار

نغمه خوان هر یکی ز شیداییست

* اشــاره بــه سورۀ مبارکــــۀ   (  والتـین ِ والـزیتون ِ  وطـور ِ سـینین َ  

و هـذاالبـلـدالامین  )  قرآن عظیم الشان  یعنی سه کوۀ مقدس ( تـَیناء  ،  زَیـتاء  و طورسینا ) که بر انبیای الهی تجلی رحمانی شده  و  منظور از تیناء حقیقت ِعیسویه (ع) ، و منظور از ز َیـتاء حقیقت ِ محمدیه (ص) ، و منظور از طورسینا حقیقت موسویه (ع) میباشد .