افغان موج   

دو غزل از علی ادیب

خفاش سياسی

پــروانــه   شــده هــمسر خفـــاش  سياسی

شــب تا به سحـر در  بر خــــفاش  سياسی

تا خون شما نود و شش درصد  آب  است،

پــروانه  و ايــن  بستـــر خــــفاش  سياسی

ای جمجمه ی پوچ! ببين پانزده قرن  است

پـــروانه ســـوار خــر  خـــفاش  ســـياسی

سقراط ! مگر "فلسفه ی خير" همين است،

"قرآن" شـــده نان آور خـــفاش   سياسی؟

خورشيد ! بمان قامت شب مشت جهادست

گــل جامــه ی ايــن داور خفــاش سياسی

سپرم ِ شما، تخمه ی خر - کودک خفاش

نسل نــوی از باور  خفــــاش   سياسی

***

بر سيـــنه ی  پامير نوشته ست   کنشکا

خــارا  نشــود  مــرمر خـــفاش سياسی

ديگــر متــولد  نشـــود  ناجوی  سبزی

از  خــاک  شمــا بر در خـفاش سياسی

 

 

کل يوم است يوم عاشورا !

 

شهر ما  شهر ماتم  و خون  است

قابيل از جنگ خيلی ممنون  است

مغــزها مــثل پــيش خشک  آبند

همچـــــو بوزينه  های  بي  آبند

حلــــقه هـــای طلسم   بر گردن

پشت دروازه  هـــای  غم مردن

ساز ما حلقه های زنجيري ست

رنگ ما  آهوان نخجيري  ست

اشک ما سيل گشت و  جاری شد

بقه  مصـــروف آب  بازی   شد

شهر ما مثل يک  سيه  چاه ست

قاتل مهــــر، ناهيد  و  ماه ست

مردن يک عرب چه  غم  دارد؟

يا عجم از عرب چه  کم  دارد؟

نسل  تا  نسل  مرده   مي  آييم!

گوی اعراب خورده  مي  آييم!

هيچکس با ستاره  اشک نريخت

لااقل بي اراده!  اشک  نريخت

کابل از کــــربلا غريب تر ست

خاکش ازخاک او نجيب تر ست

لشکر  هرزه ی  يزيد  اينجاست

گرگ  درنده  و پليد  اينــجاست

شهـــروندان  همه  حسين  شده

کوچه در کوچه مرده لين  شده

هرچه شمشير بود مرمی گشت

قلب ها را  دريد  غازی  گشت

خواهــرم  مهره ی  قماری  شد

مکه مملو ز رقص و شادی شد

حج ما يک طواف مرموز است

خواب زير لحاف مرموز است

وای هشدار! کعبه اينجا  هست

کربلا شام و کوفه اينجا  هست

گريه کردن برای خود کافيست

روزگاری که دردها جاريست

***

کل يــوم است يــوم  عاشورا

تسـليت پـشت تسـليت هـرجا

http://www.adeeba.blogfa.com/