افغان موج   

معبدگۀ شیطانی

نعمت الله مختارزاده 22 دسمبر 2008 شهر اسن آلمان

ای ظــالــــم ِ حِکـمـتـیار ، بشنو به تو میگویم

مشـهــور  بـــــه راکتبار ، بشنو به تو میگویم

راکت بچــه یی چــوتـار ! بشنو به تو میگویم

جا نی  یی  جـنـایـتـکـار ! بشنو به تو میگویم

گرگی  و شغال و ببر، ای لاشخور ِ بی صبر

وحشی تری از ِ کـفـتـار ! بشنو به تو میگویم

زاغ و زغن و بومی ، چون کرگسکی شومی

کلــمـرغـکی بـد رفــتـار ! بشنو به تو میگویم

میهن  شـــده ویـــرانــــه ، از جهل ِ تو دیوانه

بــا راکت و بــا خـُمـپـار ، بشنو به تو میگویم

ای نـــوکـــر ِ پاکـستان ، وی چاکر ِ انگلستان

با دالــــر و بــــا دیــنـار ، بشنو به تو میگویم

ای صیغه گری ایران ، روسپی ببری اعراب

دلال  ِ  ســــر ِ  بـــا زار ، بشنو به تو میگویم

مـفـکـــورۀ  بـمـبـاری ، دایــم به سرت داری

از سقـف و در و دیــوار ، بشنو به تو میگویم

ای ریــش ِ دراز ِ تـــو ، مـعـبـدگـــۀ شـیطانی

ابـلـیـس ِ ســــیه دســـتار ! بشنو به تو میگویم

تـیــزاب ِ جهـالت را ، بر صورت ِ مه رویان

پــاشــی بــه سـر ِ بازار ، بشنو به تو میگویم

نه ترس ِ خـــدا داری ، نـــه شرم ِ رسـولانش

ای بــد کـُنِـش ِ غــــــدار ، بشنو به تو میگویم

کــانــدیــدی یی جمهوری ، کــــرده ز اجیرانت

وز پــیروی ات انکار، بشــــنو به تو میگویم

در دیگ ، حـلـیـمی تـو ، در چمچه کریمی تو

در کاسه چـو زهـر ِ مار ، بشنو به تو میگویم

تکــفیر ز تــو  ابــرار ، تـقـدیر  ز تو  اشرار

تـنویــر  ز تــو  مــردار ، بشنو به تو میگویم

خواهی بـه لباس ِ نو ، در صحنه شوی ظاهر

پــالان و خـر و خـرکـار ، بشنو به تو میگویم

از کوتل ِ پای گِردان ،چون ماش ،سخن لـُولید

از دوغ  و مگس این بار ، بشنو به تو میگویم

ای پالش و رنگ و بُرس ، ازکفش ِ خسان میپِرس

نـه ، از قلــم و پــرکـــار ، بشنو به تو میگویم

بیهـــوده مـزن ، زنگی ،  در منزل ِ ما دیگــر

ای مرد ِ کـــلاه بــــردار ، بشنو به تو میگویم

تعریف ِ نمک خـور و ، بشکسته نمکـــدان را

منمای  کــــم و بســــیار ، بشنو به تو میگویم

مـــردانـــه بمان افـغـــان ، مردانــه بیـا میدان

مـــردانـــه بکــن پیکـار ، بشنو به تو میگویم

ای طــالـب ِ مکـــاره ، سـربسـته ، دهـن پـاره

سُـکلــیـده ز تــــو افسار ، بشنو به تو میگویم

ایـن سُفتۀ « نعمت »  را ،  آویـزۀ گوشت کـن

عاقل  شو  و  هـم هشیار ، بشنو به تو میگویم

ای ظــالــــم ِ حِکـمـتـیار ، بشنو به تو میگویم

مشـهــور  بـــــه راکتبار ، بشنو به تو میگویم

راکت بچــه یی چــوتـار ! بشنو به تو میگویم

جا نی  یی  جـنـایـتـکـار ! بشنو به تو میگویم