افغان موج   

نعمت الله مختارزاده                                                                     اسّن آلمان   29 جولای 2008

هشدار ِ فرهنگی

حرف ِ حق را بر مَلا خواهم نوشت         ساده ، بی ریب و ریا خواهم نوشت

از حقـیـقـت گـفـتـن و ،  افشا گـری         پُشت ِ پرده  ،  از ورا خواهم نوشت

کــرزیا !  ( فـیـاض ) را  آزاد کـــن

ورنه میدانی ، چها  خــواهم نوشت

از تـُرور و ،  بــانــــد ِ مافـیــای تو         هـم ز شورا  و ، سـنا خواهم نوشت

از وکــــــیلان و  ،  وزیــران ِ دغـا         هـمچــو فــلم ِ ، سینما خواهم نوشت

کــرزیا !  ( فـیـاض ) را  آزاد کـــن

ورنه میدانی ، چها  خــواهم نوشت

آب ِ روی خویشتـن را  ،   حفظ کن         گـر نداری ،  زیر ِ پا خواهم نوشت

میدهــــم  هُشــدار ِ فـرهـنگـی ، ترا         از کجا ها ،  تا کجــا  خواهم نوشت

کــرزیا !  ( فـیـاض ) را  آزاد کـــن

ورنه میدانی ، چها  خــواهم نوشت

از چـپـن  ،   پـیـراهـن و تـنـبان ِ تو         از کـلاه و ،  پاره هـا خواهم نوشت

هم ز ریش و دُمبک و چشمک زدن         زین همه جور و جفا خواهم نوشت

کــرزیا !  ( فـیـاض ) را  آزاد کـــن

ورنه میدانی ، چها  خــواهم نوشت

از تــراژیــــدی یی تلــــخ ِ کــودکی         از کمر از ران  و  پا خواهم نوشت

هـــــم ز باغ و خانـه و پس خانه ها         دوشک و از بـــوریـا خواهم نوشت

کــرزیا !  ( فـیـاض ) را  آزاد کـــن

ورنه میدانی ، چها  خــواهم نوشت

(بیست ساعـت) مـیـدهـم مهلـت ترا         ورنه از قهـــــر ِخــدا خواهم نوشت

انـتظـار ِ تست  « نعمت »  بـیـقرار         بعــــد ِ مهـلـت مــدعا خواهم نوشت

کــرزیا !  ( فـیـاض ) را  آزاد کـــن

ورنه میدانی ، چها  خــواهم نوشت