افغان موج   

جنگ طالب در حقیقت جنگ پاکـستان بُود

خـاک پـاکــســتان مـأوای تـرورســتان بُود

صلح وجنگ طالبان را مکرپاکستان شمار

بیـن امـریکـا و پاکـسـتـان ایـن پـیــمان بُود

هـسـت و بــود شــده بـازیـچـــۀ بـیگانـگان

سرنوشـت مردم ما دسـت عمران خان بُِود

صـلح امـریکا و پاکـستـان قـرارداد دیگـر

بهـر تخریـب وطن نـه خاطـر عمران بُِود

عمـق دارد اسـتـراتیـژی پاکـسـتان هـنـوز

کـشـور ما سـنگر خـونـین ایـن میدان بُود

آب وخاک ما برای فوج پاکستان طلاست

لـیـک بهــر مـــردم مـا کلـبــۀ ویـران بُود

تا که پاکستان باشـد نان وخون ما یکیست

نوجـوان و کـودک و پیر وطن گریان بُود

از به زیـر تیغ پاکـستان و طالـب زیـستن

مرگ بر ما صد هزاران مرتبه آسان بُود

میهن ما صید خونین زیـر تیغ خـونچکان

بهـر تقـسـیم غـنـایــم چـنگ بـا دنـدان بُود

چون ملخ ریزند در کشور بزودی هشدار

اجنبی فـرمانـده و دزد و دغـل دربان بُود

میدهند بازی مـردم را بـنام جنگ و صلح

این همان بازی موش و گـربه و انبان بُود

کس نمی پرسـد از مردم دریـن بازی چرا

آری ایـن بازی ز اول مخـفی و پنهان بُود

خـلـق مظـلـوم وطـن قــربـانی بـازیگـران

قـتـل گـوسـفندان فـقط با نقـشۀ گـرگان بُود

زیـر نـام صلح جـنگ داخلی در می دهند

نقـشـۀ افـراطیون در پـشـت آن پـنهان بُود

ازغنی تسبیح و ازکرزی چپن وامانده شد

این در آخرسرنوشـت جمله مزدوران بُود

چین وروس ازچرخش تاریخ شاید غافلند

زور افـراطی در این بازی ده چندان بُود

گرگ رادرآغل گوسفند پروردن خطاست

بهر تشـخیص طبایـع این مثل عـنوان بُود

صلح قلابی اگـر فاشـیزم و اسـتبداد گشت

کشـور ما بار دیگـر بـد تـر از زندان بُود

چل سال جنگ وطن راجنگ قدرتها نگر

کـندۀ خـوش سوز دوزخ جاهـل افغان بُود

هـر طرـف بازار دلّالان بـود بســیار داغ

نه شرم از خلق و نه هم بیم از یزدان بُود

ضد افــراط و تجــاوز اتّحـاد مـردم اسـت

ورنـه عمری میهن ما بی سروسامان بُود

رسول پویان

30/1/2019