افغان موج   

مُـحَــبَت

خـوشا آ نکــوکه هـــردم  مي رسانـد

پـیــــا م صـلـح  و پـیـــغــا م  محـبـت

شـود  دلهــا  بهـــم  نـزدیک  آنــگاه

کـه در گـوشهــا  رسـد  نـام  محــبت

بسی دشمــن کـه با هـم  دوست گشته

چــو گـستـردنـد بهـــــم دام  م حــبـت

چه دلهایکه خوشبین ا ند  خـوشبـــین

بــه آغــــاز و سـرانجـــــا م محــبـت

بـه روز دشمنی، نـه خــیـرونـه نــور

پُـرا زخـیرونـوراست ، شــام محــبت

فـــرارمـمکـن زحـصــار و ز زنـدان

فــــرارمـمکــن نـــه  از دام محــبــت

شکـستـه بــا د، جـــا م  دشمنـی هــــا

بـیــا إ نـوشـیـــــم، ازجـــــا م محــبـت

گـشـایـد بـا ل ، کــبـوتـربــاز بــیــا رد

ز شــرق وغـــرب، پیــغـــا م محــبـت

دعــا گـویــــم : بـبـیـنـم باز بـه میـهـن

کــه خـورشـیـد ســرزد ا زبـام محــبت

4 ا پریل 2008 میسسآ گآ – کا نا د ا

محـمــــد ا صـغـر( عـبا د ي )