افغان موج   

فرمانروای مرگ برآرد صـدای جنگ
از کام اژدهــای تعـصـب بــلای جنگ
در جشن شادکامی مردم به جای صلح
از خـون خلـق کـرده مهیا حنای جنگ

غرب‏و‏شمال‏وشرق‏وجنوب‏وطن خراب
مردم به طرح ونقشۀ دشمن فدای جنگ
گاهی بهانه طالب‏ویک‏روزداعش است
کذب و دروغ جمله بـود ادعـای جنگ
از حد گذشت دامنۀ جور و ظلم و کین
تاکی بـود بـر همه مـردم جفای جنگ
فابـریکۀ سلاح‏فروشـان ز خـون خلق
چالان بود تا که رسـانـد غذای جنگ
افراطی و تعصب و سرمایه با هم اند
احساس و عشق دل نبود آشنای جنگ
مسجـد و مـدرسـه بدهـد درس انتحار
ویران کند شهر و بسازد بنای جنگ
یـزدان پاک حـامی صلح و صفا بود
شیطان مگرخزیده بپوست‏خدای‏جنگ
طـبّال بـر منافـع خـود طبــل می‏زنـد
سلطان دهدهدایت کوس ودرای جنگ
درارگ کور و شل غلامان قدرت اند
ازدست‏لال ولنگ بگیریدعصای جنگ
میهن نه جای فتنه وجنگ نیابتی است
خالی کنید قلـب وطـن از هوای جنگ


رسول پویان
10/12/2017