افغان موج   

شــاخ اســتـبــداد را در قلـب مـیــدان بشکنید
نـه دیگـر مخفی؛ بلکه رُک و عـریان بشکنید
ترس و وهم و بزدلی ها را به یک سو افکنید
گـرگ خـون آشـام را چنگال و دنـدان بشکنید

تا خـورد مغــز سـر انـسـان را ضحـاک دون
کاوه سان پشت خمش با پتک وسندان بشکنید
گـر زبـان نـرم فـرهنگ و تمـدن چـاره نیست
فـرق دیــوان را به گـرز پـور دسـتان بشکنید
از فسـاد و جنگ قـومی مملکت ویـران شـود
کلۀ فــاشــیـزم را در مـلـک ویـــران بشکنید
وحــدت اقــوام کـشــور آفـتــاب راه مـاسـت
حلـقــۀ دیـوان شـب را در شـبسـتـان بشکنید
ازبک وتاجیک وپشتون با هزاره همدم است
تیغ خشـم عـقـده هـای قــوم پـرسـتان بشکنید
هـان! دیکـتـاتــور فاســد مــرگ آزادی بــود
تخـت لـرزان امـیـران تـاج ســلـطان بشکنید
قـلــب پـاکان جــایـگاه کینۀ ابـلـیـس نـیـســت
ریـش دجّـال برکـنـید تمثـال شـیطان بشکنید
وحـدت افـراطـی و فـاشــیـزم و اسـتـبداد را
بـا تـوان نـسـل نـو از بـیـخ و بـنیـان بشکنید
تا که آزادی بـه میهـن ریـشه گیـرد جـاودان
حلقه های وحشـت زنجـیر و زنـدان بشکنید
تـا بـنـای دانـش و فـرهـنگ را ویـران کـند
پـای افــراط و سـتـم را در دبـسـتان بشکنید
مهــر گـردون چـلـچــراغ صبـگاهـان آورد
شب پرستی را به نورصبح رخشان بشکنید
10/4/2017