افغان موج   

مید رخشد نور خورشید با صفا

گر نباشد تیره ابری بر فضا

 قلب پاک عاری زاوهام و فریب

 مظهر حق باشد و نور خدا

کی شود مقرون ذات کردگار

با ریا و فتنه و بغض و هوا

نی زمسجد یابی نی صوم و نماز

طینت پاک قلب مملو از وفا

(آتشی از عشق بر جان بر فروز)

عشق باشد پرتو رب العلی

وصف انسانی بیابی در جهان

گر بود عقلت نمود و رهنما

قلب پاک باشد بری آینه وار

 پرده دار رحمت وصدق و صفا

ف.بری