افغان موج   

ازین جنگ وازین بلوا چه حاصل
ازین نفرین شـده دعوا چه حاصل
ازیـن ویرانگـری، کـشـتـار مـردم
ازین تـلوار خـون پالا چه حاصل

دل نـــرم تــمـــــدن را بــه نــازم
ز خـشم صخـرۀ خارا چه حاصل
زهی رامشگـری در بزم فـرهنگ
زطبل جنگ واز سُرنا چه حاصل
وطـــن در آتـــش دوزخ بـســوزد
بهشـت خفـته در رویا چه حاصل
بـه چنگ خشک سـالی ها فتادیـم
خـیـال ســاحـل دریـا چه حاصل
امـیــد زنـدگی امـروز خـواهـیــم
مـرا از وعــدۀ فــردا چه حاصل
ززهـر طالب و داعـش چه نوشید
ازین عقرب وزین کبراچه حاصل
نــدارد صـلـح افــراطــی دوامــی
به قاتل چک چک بیجاچه حاصل
تـرور و انتحار از حــد بگـذشـت
به افراط و سـتم وا وا چه حاصل
بـه شــیخ و مفـتی و ملا بگـویـیـد
وطن حمام خـون فتوا چه حاصل
به سرباید زدن مشت پس ازجنگ
بعــدی مـردن واویـلا چه حاصل
بغیرقوم پرستی چیست در ارگ؟
ازیــن حـکّام نـاکارا چـه حاصل
کـتــاب روشـــن تاریـــخ میهـــن
به پیش چـشـم نابـیـنا چه حاصل
بـه پـاکـسـتان نـبـاشــد اعـتمـادی
ازین دوستی بی معنا چه حاصل
مکان پخش افـراط و ترور است
ازیـن همسایـۀ رسـوا چه حاصل
دوپایش تا به زانو غرق خونست
ازین ویرانگر دل ها چه حاصل


رسول پویان
7/10/2017