افغان موج   

کشور ما خوب و زیبا است برادر همتی
چونکه خود باشیم به پای خویش، یابیم راحتی
آنچه مطلوب است به کف داریم بهر اعتلا
ما زادبار گوش داریم بر سخا و رحمتی

آب و خاک ما فراوان است لیکن واسفا
آب مارا دیگران بردند و ما درغفلتی
گنج ها پنهان بود درکوه و دامان وطن
کر بیندازیم به کارش نیست بر ماعسرتی
شرم ما باد با همه دارایی و دست گدا
دور از تخنیک و علم و ارتقا و صنعتی
تا به کی دربند اوهام و فریب و قهقرا
علم و دانش بخوانیم نقض دین و بدعتی
اتحاد و صنعت و اگاهی می باشد بری
ضامن عز و بقا و سر فرازی ملتی
ف.بری