افغان موج   
FacebookTwitterDiggDeliciousGoogle BookmarksRedditLinkedinRSS Feed

گرگ را در گله چوپان کرده اند
گـوسـفندان را هـراسان کرده اند
شـاخک بـزغاله را بـشکـسته اند
بـره هـا را زنـده بـریان کرده اند

کفـتران را بـال و پـر برمی کنند
گـربـه هـا را تیز دندان کرده اند
بر غـزالان دشـت را آتـش زدند
بـره آهــو را پـریـشـان کرده اند
پـوسـتین را با شـبوشـان داده اند
آسـتـیـن را جـای ماران کرده اند
با ستمگر پول و قـدرت می دهند
کلـبـه را گـور فـقـیـران کرده اند
کـشتزاران جای خار وخس شده
بـاغ را پـامــال تـوفـان کرده اند
مسجـد و میخـانـه را تا سـوختند
قتل ساغـر تـرک قـرآن کرده اند
عشـق را از دل بـرون آورده اند
سـنگسـار و تـیـر باران کرده اند
از تعصـب انتحـاری سـاخـته اند
خلق را در خون غلتان کرده اند
جـای دارو زخــمـی و بیـمار را
با تفـنگ و بمب درمان کرده اند
آفـتـــاب آرزو را کــشــتـه انــد
مملکت را تاریکـسـتان کرده اند

رسول پویان
25/7/2017